Valetol 24 tabliet liek proti bolesti

VALETOL 24tbl

Bolesť zubov a hlavy. Menštruačné bolesti. Znižuje horúčku.

5,50 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
VALETOL®
propyfenazón, paracetamol, kofeín
tablety
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-          Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-          Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-          Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii 
pre používateľa. Pozri časť 4.
-          Ak sa po 3 dňoch (pri horúčke) alebo po 5 dňoch (pri bolesti) nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.   
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.       Čo je Valetol a na čo sa používa
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Valetol
3.       Ako užívať Valetol
4.       Možné vedľajšie účinky
5        Ako uchovávať Valetol
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je Valetol a na čo sa používa
 
Valetol  je zložený liek obsahujúci propyfenazón, paracetamol a kofeín. Propyfenazón pôsobí proti bolesti, horúčke a zápalu. Paracetamol pôsobí proti bolesti a znižuje telesnú teplotu. Kofeín zosilňuje protibolestivé účinky obidvoch zložiek, najmä pri bolestiach hlavy, zmierňuje únavu a zvyšuje duševnú aktivitu. Protibolestivý účinok nastupuje asi pol hodiny po užití lieku a pretrváva niekoľko hodín.
Valetol sa používa pri bolesti hlavy, zubov, migréne, bolesti pri nachladnutí, pooperačnej a reumatickej bolesti, ischiase (bolesť v krížoch s vyžarovaním do dolných končatín), neuralgii (bolesť nervového pôvodu, záchvatová bolesť v priebehu nervu), bolestivej menštruácii.
 
 
2.       Čo potrebujete vediet predtym,  ako užijete Valetol
 
Neužívajte Valetol
-          ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)
-          ak ste alergický na podobné lieky, ktoré sa užívajú proti zápalu a bolesti (napr. kyselina acetylsalicylová)
-          ak ste mali astmatický záchvat, žihľavku alebo alergickú nádchu po užívaní týchto liekov
-          pri závažnom ochorení obličiek a pečene
-          pri akútnej žltačke
-          pri alkoholizme
-          pri vredovej chorobe žalúdka a dvanástnika v akútnom stave
-          dlhodobo, kvôli riziku vzniku porúch krvotvorby
-          v tehotenstve a počas dojčenia
-          deti do 14 rokov
 
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Valetol, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:
-     v prípade, že ste prekonali vredovú chorobu žalúdka a dvanástnika
-     pri ochorení pečene a obličiek
-     pri chronickom zápale podžalúdkovej žľazy
-     pri zvýšenej funkcii štítnej žľazy
-     pri závažných ochoreniach srdca a krvného obehu, vrátane vysokého krvného tlaku
-     pri poruchách krvotvorby
-    pri alergiách sa o vhodnosti užívania Valetolu poraďte s vaším lekárom.
 
Počas liečby sa nesmú piť alkoholické nápoje.
 
Tableta obsahuje 50 mg kofeínu, čo zodpovedá 1 šálke slabej kávy.
 
Deti a dospievajúci
Valetol sa nemá používať u detí do 14 rokov.
 
Iné lieky a Valetol
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to  svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Účinok liečby môže byť ovplyvnený, ak sa Valetol súbežne užíva s niektorými inými liekmi:
-          rifampicín (liek používaný v liečbe tuberkulózy) môže zvýšiť toxicitu paracetamolu,
-          fenobarbital (liek užívaný pri epilepsii) môže zvýšiť toxicitu paracetamolu,
-          dextropropoxyfén (liek používaný na liečbu úzkosti) či kodeín (lieči kašeľ) pri súčasnom podaní s paracetamolom zvyšujú aktivitu  perorálnych antikoagulancií, liekov na riedenie krvi,
-          probenecid (liek užívaný pri dne) ovplyvňuje vylučovanie a koncentráciu paracetamolu v plazme.
 
Valetol  a jedlo, nápoje a alkohol
Počas liečby sa nesmú piť alkoholické nápoje.
Tableta obsahuje 50 mg kofeínu, čo zodpovedá 1 šálke slabej kávy.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Tehotenstvo – napriek tomu, že paracetamol prestupuje cez placentu, nepreukázali sa u novorodenca chorobné zmeny.
Dojčenie – aj keď sa paracetamol preukázal v mlieku dojčiacich žien, v moči dojčaťa nebol zistený. Chorobné zmeny u dojčaťa sa takisto nezaznamenali.
 
Valetol sa nemá používať v tehotenstve a počas dojčenia.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Valetol nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
 
3.       Ako užívať Valetol
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia po 3 dňoch (pri horúčke) alebo po 5 dňoch (pri bolesti), alebo ak sa zhoršia, o ďalšom užívaní lieku Valetol sa poraďte s lekárom.
 
Odporúčaná dávka je pre dospelých a mladistvých od 15 rokov je 1 – 2 tablety, ďalej podľa potreby po jednej tablete v časových odstupoch najmenej 4 hodiny, najviac do celkovej dávky 5 tabliet za deň.
Valetol je vhodný len na krátkodobú liečbu. Bez súhlasu lekára neužívajte Valetol dlhšie ako 1 týždeň.
 
Použitie u detí
Valetol sa nemá používať u detí do 14 rokov.
 
Ak užijete viac Valetolu, ako máte
Ak užijete viac Valetolu ako máte, alebo ak liek náhodne požije dieťa, vyhľadajte ihneď lekára.
Predávkovanie už pomerne nízkymi dávkami paracetamolu môže mať za následok závažné poškodenie pečene a obličiek. Do 24 hodín sa môže objaviť pocit nevoľnosti, vracanie, letargia a potenie. Bolesť v bruchu môže byť prvým príznakom poškodenia pečene a vzniká po 1 – 2 dňoch. Môže nastať zlyhanie pečene, ochorenie mozgu, kóma až smrť.
 
Ak zabudnete užiť Valetol
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.
 
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek  môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Počas liečby Valetolom sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky ako kožné vyrážky alebo ľahké tráviace ťažkosti (nevoľnosť a dávenie, tlak v nadbrušku, hnačka). Veľmi zriedkavo sa po vyšších dávkach objaví nespavosť, neschopnosť koncentrácie, zvýšená dráždivosť. Pri výskyte alergických reakcií – žihľavka, senná nádcha, ďalej pri ťažkostiach s dychom, búšení srdca a opuchoch liečbu prerušte a ihneď vyhľadajte lekára.
 
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
 
5.       Ako uchovávať Valetol
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Uchovávajte v suchu, pri teplote 10 - 25 °C.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Nepoužívajte Valetol, ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia lieku.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Valetol obsahuje
 
Liečivá sú: propyfenazón 300 mg, paracetamol 150 mg, kofeín 50 mg v 1 tablete.
Ďalšie zložky sú: kukuričný škrob predželatínovaný, povidón, sodná soľ kroskarmelózy, mastenec, kyselina steárová, magnéziumstearát, alumíniumstearát, kukuričný škrob, sodná soľ karboxymetylškrobu, mikrokryštalická celulóza.
 
Ako vyzerá Valetol a obsah balenia
Valetol sú takmer biele tablety s deliacou ryhou s priemerom 13 mm.
Druh obalu: PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.
Obsah balenia: 10, 12, 20 alebo 24 tabliet
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, Pardubice, Česká republika
 
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2014.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Herbacos Recordati
Balenie: 24 tabliet
Kód:
9320A
ŠUKL kód: 9320A
EAN:
8594002959937
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cestyHorúčkaNervový systémBolesť hlavyBolesti zubovMenštruačné bolesti
Trápi ma: