Migralgin 20tbl

Migralgin 20tbl

Bolesti hlavy pri záchvate migrény. Tenzná (napätá) bolesť hlavy.

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Migralgin
tablety
kyselina acetylsalicylová 250 mg, paracetamol 250 mg, kofeín 50 mg
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-            Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-            Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-            Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-            Ak sa  do 3 - 4 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.       Čo je Migralgin a na čo sa používa
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Migralgin
3.       Ako užívať Migralgin
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Migralgin
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je Migralgin a na čo sa používa
 
Migralgin je liek proti bolesti (analgetikum), na zníženie horúčky a proti zápalu (nesteroidové antiflogistikum/analgetikum).
Migralgin obsahuje tri liečivá: paracetamol, kyselinu acetylsalicylovú a kofeín. Paracetamol zmierňuje bolesť a znižuje horúčku. Kyselina acetylsalicylová zmierňuje bolesť, znižuje horúčku a má protizápalové účinky. Kofeín zmierňuje príznaky únavy a podporuje duševnú motiváciu a výkon. Taktiež zrýchľuje účinok paracetamolu a kyseliny acetylsalicylovej, ako i posilňuje ich účinky.
Táto kombinácia liečiv je účinnejšia ako užívanie jednotlivých liečiv (paracetamolu alebo kyseliny acetylsalicylovej alebo kofeínu) alebo dvojitej kombinácie (paracetamol a kyselina acetylsalicylová). Táto kombinácia znižuje potrebné množstvo liekov proti bolesti (analgetík).
Migralgin je určený na užívanie u dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších na liečbu:
-         akútnej bolesti hlavy pri záchvate migrény s aurou (predzvesťou) alebo bez aury,
-         tenznej (napätej) bolesti hlavy.
 
Migrénové bolesti hlavy môžu byť sprevádzané ďalšími príznakmi, ako je nevoľnosť alebo vracanie a citlivosť na svetlo a zvuk. Záchvaty migrény môžu byť „oznámené“ aurou (varovným pocitom, ktorý zvyčajne pozostáva z vizuálnych narušení, napr. svetelné záblesky, cik-cak čiary, hviezdy alebo vlny).
Tenzná bolesť hlavy je najčastejší typ bolesti hlavy. Bolesť je často popisovaná ako konštantný tlak, ako keby bola hlava drvená vo zveráku a často prebieha na oboch stranách hlavy naraz.
 
Ak sa do 3 - 4 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
2.         Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Migralgin
 
Neužívajte Migralgin, ak
·         ste alergický (precitlivený na paracetamol, kyselinu acetylsalicylovú, kofeín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6), salicyláty alebo iné nesteroidné protizápalové lieky (ktoré znižujú bolesť, horúčku alebo zápal);
·         máte alebo ste niekedy mali žalúdočné alebo dvanástnikové vredy;
·         máte závažnú poruchu pečene alebo srdca;
·         trpíte zvýšenou náchylnosťou ku krvácaniu;
·         taktiež užívate15 mg a viac metotrexátu týždenne (liek používaný na liečbu reumatoidnej artritídy, psoriázy alebo rôznych druhov rakoviny);
·         ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva;
·         ste mladší ako 17 rokov a súčasne máte horúčku (pozri časť 3, „Použitie u detí a dospievajúcich“).
 
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Migralgin, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:
·         ak máte bronchiálnu astmu (dýchacie ťažkosti), sennú nádchu, opuch nosovej sliznice (nosové polypy) alebo iné alergické problémy;
·         ak máte alebo ste niekedy maližalúdočné alebo črevné problémy, vredy, krvácanie (mohli ste byť chorý a vaša stolica obsahovala krv alebo tmavé častice, ktoré vyzerajú ako kávová usadenina, máte krvavú alebo čiernu dechtovitú stolicu) alebo prederavenie (perforácie) žalúdka alebo čreva;
·         ak máte ochorenie obličiek, srdca alebo ťažkosti s pečeňou, (napr. chronické zneužívanie alkoholu alebo zápal pečene);
·         ak máte dedičné ochorenie nedostatok glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy alebo Gilbertov syndróm;
·         ak máte zvýšenú činnosť štítnej žľazy (hypertyreóza);
·         ak máte plánovanú operáciu alebo iný chirurgický zákrok (vrátane napr. vytrhnutia zuba);
·         ak máte dnu (u niektorých pacientov použitie kyseliny acetylsalicylovej môže viesť k záchvatu dny);
·         ak užívate akékoľvek lieky (pozri časť „Iné lieky a Migralgin“);
·         ak máte mastocytózu (ochorenie imunitného systému).
 
Ak sa pri užívaní tohto lieku príznaky infekcie zopakujú alebo sa zhoršia, ihneď vyhľadajte lekára.
 
Pravidelné užívanie liekov proti bolesti môže viesť k trvalému zníženiu funkcií obličiek s rizikom
zlyhania obličiek (analgetická nefropatia).
 
Migralgin môže ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych testov. Ak máte podstúpiť vyšetrenie krvi, moču alebo iné laboratórne vyšetrenia, informujte, prosím, zdravotníckych pracovníkov, že užívate Migralgin.
 
Vyhnite sa častému užívaniu liekov proti bolesti, ak trpíte:
-         diabetes mellitus (cukrovkou);
-         alkoholizmom;
-         dehydratáciou (kvôli hnačke, horúcemu počasiu, prílišným telesným cvičením s  nadmerným potením);
-         chronicky (dlhodobo) nízkym krvným tlakom;
-         závažným poranením;
-         alebo ak podstupujete reumatickú liečbu.
 
Dlhodobé užívanie/zneužívanie lieku
Dlhodobé užívanie vysokých dávok Migralginu, ktoré nie je v súlade s odporučeným dávkovaním, môže viesť k vyvolaniu bolestí hlavy, ktoré sa nedajú liečiť so zvýšenými dávkami tohto lieku. V takýchto prípadoch sa nemôže pokračovať v liečbe bez porady s lekárom.
 
Iné lieky a Migralgin
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Neužívajte Migralgin, ak užívate aj iné lieky proti bolesti alebo lieky znižujúce horúčku, ktoré obsahujú paracetamol alebo kyselinu acetylsalicylovú.
 
Pred užívaním tohto lieku informujte svojho lekára najmä, ak užívate:
–                metotrexát (používaný na liečbu reumatoidnej artritídy, psoriázy alebo rôznych druhov rakoviny, pozri časť „Neužívajte Migralgin, ak“);
–                lieky, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi (napr. deriváty kumarínu - warfarín, heparín);
–                nesteroidné protizápalové lieky (používané na zníženie bolesti, horúčky alebo zápalu);
–                lieky, ktoré sa používajú na liečbu cukrovky;
–                lieky na spanie;
–                lieky na liečbu epilepsie (napr. kyselina valproová, lamotrigín);
–                lieky na liečbu depresie alebo iných psychických porúch (fluvoxamín a iné selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), lítium, klozapín);
–                lieky na liečbu dny (probenecid);
–                lieky na odstránenie nadmernej tekutiny z tela (diuretiká);
–                lieky na liečbu srdcových ťažkostí (digoxín);
–                lieky, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvého tlaku;
–                niektoré antibiotiká alebo antimykotiká (chloramfenikol, rifampicín, ciprofloxacín, norfloxacín);
–                stereoidné hormóny (kortikosteroidy);
–                zidovudín (liek používaný na liečbu infekcie HIV);
–                izoniazid (liek používaný na liečbu tuberkulózy);
–                lieky na zníženie hladiny tukov v krvi (cholestyramín);
–                lieky používané pri neprijatí orgánu po transplantácii (cyklosporín, takrolimus).
 
Migralgin a jedlo, nápoje a alkohol
Ak počas užívania Migralginu pociťujete zažívacie ťažkosti, užite dávku spolu s jedlom.
Pri užívaní tohto lieku sa treba vyhnúť konzumácii alkoholu.
Ak užívate Migralgin, znížte spotrebu liekov, potravín a nápojov obsahujúcich kofeín. Príliš veľa kofeínu môže spôsobiť nervozitu, nepokoj a rýchlejší tlkot srdca.
 
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek.
Migralgin nesmiete užívať, ak ste viac ako 6 mesiacov tehotná.
Ak ste tehotná menej ako 6 mesiacov, poraďte sa so svojím lekárom, predtým než začnete tento liek užívať. Neužívajte tento liek, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár.
Migralgin patrí do skupiny liekov, ktoré môžu u žien oslabiť schopnosť otehotnieť. Tento účinok sa po ukončení liečby stratí.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nie je známe, že užívanie Migralginu má vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
Migralgin obsahuje laktózu
Ak vám lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete tento liek užívať.
 
 
3.         Ako užívať Migralgin
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Pokiaľ vám váš lekár nepredpísal inak, zvyčajná dávka pre dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších je 1 – 2 tablety Migralginu v najmenej 4-hodinových intervaloch, až 3x denne, ak je to potrebné.
-         Maximálna denná dávka nemá presiahnuť 6 tabliet v priebehu 24 hodín.
-         Tablety je potrebné užiť rozpustené v malom množstve tekutiny, alebo celé (nerozhryzené) s dostatočným množstvom tekutiny.
-         Neužívajte tento liek dlhšie ako 3 - 4 dni, ak vám lekár, zubný lekár alebo lekárnik neodporučil inak.
 
Použitie u pacientov s poruchou funkcie pečene alebo obličiek
Poraďte sa s lekárom o úprave dávky pred užívaním tohto lieku. Po posúdení vášho zdravotného stavu, vám môže lekár odporučiť nižšiu dávku, alebo dlhšie intervaly ako 4 hodiny medzi jednotlivými dávkami.
 
Použitie u detí a dospievajúcich
Tento liek je určený na užívanie u dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších.
Migralgin nemá byť používaný k liečbe detí a dospievajúcich vo veku do 17 rokov s ochoreniami so zvýšenou teplotou (napr. ovčie kiahne).
 
Ak dieťa alebo dospievajúci má nasledujúce príznaky súbežne ako má ochorenie so zvýšenou teplotou a príznaky trvajú dlhú dobu, kontaktujte lekára alebo okamžite choďte do nemocnice:
-         vracanie,
-         bolesti hlavy,
-         strácanie vedomia.
Toto môže byť príznakom Reyovho syndrómu, veľmi zriedkavého, ale v niektorých prípadoch fatálneho (smrteľného) ochorenia, ktoré si vyžaduje okamžité lekárske ošetrenie.
 
Ak užijete viac Migralginu, ako máte
Ak užijete viac Migralginu, ako je predpísané, alebo ak dieťa náhodne užije tento liek, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Lekársku pomoc vyhľadajte aj v tom prípade, ak sa budete cítiť dobre (alebo dieťa), pretože hrozí riziko oneskoreného vážneho poškodenia pečene.
 
Ak zabudnete užiť Migralgin
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Vezmite si ďalšiu dávku čo najskôr, ako si spomeniete, ale s odstupom najmenej 4 hodiny medzi jednotlivými dávkami. Neužívajte viac ako 6 tabliet v priebehu 24 hodín.
 
Ak prestanete užívať Migralgin
Ak prestanete užívať tento liek náhle potom, ako ste ho užívali dlhšiu dobu a vo vysokých dávkach, ktoré nie sú v súlade s pokynmi pre užívanie (tzv. zneužívanie lieku), môžu sa u vás objaviť bolesti hlavy, ako i únava, bolesti svalov, nervozita a vegetatívne príznaky (napr. potenie, nevoľnosť, zrýchlená činnosť srdca). Tieto príznaky ustúpia v priebehu niekoľkých dní. Lieky proti bolesti sa nemajú znovu začať užívať, pokiaľ tieto príznaky úplne neprestanú. Opätovné užívanie liekov proti bolesti sa má začať len po konzultácii s lekárom.
 
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás objaví:
·         anafylaktický šok (veľmi závažná alergická reakcia s príznakmi ako sú závraty, poruchy vedomia, problémy s dýchaním, opuch jazyka a dýchacích ciest, modrá faba pleti atď.);
·         angioedém (náhly opuch, ktorý sa vyskytne v tkanive pod povrchom kože);
·         príznaky infekcie, ktoré saopakujú alebo zhoršujú;
·         závažné kožné vyrážky, ktoré môžu zahŕňať vredy v ústach, hrdle, nose, na pohlavných orgánoch a spojivkách (červené a opuchnuté oči). Vyrážka sa môže vyvinúť do rozsiahlych pľuzgierov a k olupovaniu kože.
 
Zoznam nežiaducich účinkov uvedený nižšie zahŕňa aj tie, ktoré pociťovali pacienti pri užívaní vysokých dávok, v súvislosti s dlhodobou liečbou kyselinou acetylsalicylovou (jedno z liečiv Migralginu) na liečbu príznakov reumatizmu. Žalúdočno-črevné ťažkosti sa vyskytujú pravdepodobnejšie, keď sa užívajú vyššie dávky Migralginu.
 
Časté (môžu postihovať až 1 z 10 osôb)
-         nervozita, závraty;
-         bolesti brucha, bolesti žalúdka, poruchy trávenia, pocit nevoľnosti (nauzea), nevoľnosť (vracanie), pálenie záhy;
-         okultné krvácanie (krv prítomná v stolici, ktorú nie je vidieť, ale dá sa stanoviť v testoch).
 
Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 osôb)
-         veľmi rýchly a nerovnomerný tlkot srdca (palpitácie);
-         alergické (precitlivené) kožné reakcie (napr. svrbenie alebo žihľavka);
-         hnačka.
 
Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1 000 osôb)
-         pocit nepokoja (agitácia), tras (tremor), pocit závratu alebo „točenie“ (vertigo), nevoľnosť (celkový pocit nevoľnosti);
-         zrýchlený tlkot srdca (tachykardia);
-         hypersenzitívne reakcie, ktoré môžu zahŕňať dýchavičnosť, nízky krvný tlak, šok, opuchy, začervenanie kože alebo závažné kožné reakcie vrátane multiformného erytému;
-         zápal na dolnom konci prehĺtacej trubice vedúcej do žalúdka (ezofagitída), vredy v zažívacom trakte;
-         nezvyčajne zvýšené potenie (hyperhidróza);
-         krvácanie, ktoré môže prípadne viesť k anémii (zníženie normálneho počtu červených krviniek s príznakmi ako je celková nevoľnosť, biela farba pokožky, ospalosť, atď.);
-         zmena funkcie pečene, ktoré môže viesť k zmenám vašich krvných testov.
 
Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
-         pocit nervozity, tras alebo potenie, čo môže byť príznakom nízkej hladiny cukru v krvi (hypoglykémia);
-         diera alebo trhlina v tráviacom trakte;
-         poškodenie obličiek (renálne poškodenie);
-         zmeny v krvnom obraze (príznaky zahŕňajú bezbolestné okrúhle a ťažko zistiteľné purpurové bodky na koži, niekedy zoskupené do väčších škvŕn, krvácajúce ďasná, krvácanie z nosa alebo podliatiny s menším úrazom, celkovú nevoľnosť, slabosť alebo zvýšené riziko infekcie);
-         žihľavka, ťažkosti s dýchaním alebo dýchavičnosť (bronchospazmus) u pacientov, ktorí majú alergické reakcie na lieky na liečbu bolesti, horúčky alebo zápalu.
 
Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)
-         krvácanie v koži, ktoré sa prejavuje ako purpurové škvrny alebo modriny na koži, krvácanie ďasien alebo krvácanie z nosa s možnosťou predĺženej doby krvácania;
-         bolesti hlavy, ospalosť, zmätenosť;
-         zhoršenie videnia, poruchy sluchu alebo zvonenie v ušiach;
-         zápal žalúdka, tenkého alebo hrubého čreva;
-         zápal pečene, ktorý môže viesť k akútnemu zlyhaniu pečene, poškodeniu pečene;
-         vnútrolebkové krvácanie;
-         tekutina v pľúcach (pri dlhodobom užívaní Migralginu a v súvislosti s reakciou z precitlivenosti).
 
V súvislosti s užívaním niektorých liekov proti bolesti, horúčke a zápalu (skupina NSAID-nesteroidné protizápalové lieky, do ktorej patrí i Migralgin) boli hlásené ojedinelé prípady zhoršenia infekcie súvisiacej so zápalmi.
Kofeín v tomto lieku môže spôsobiť nespavosť.
 
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
 
5.         Ako uchovávať Migralgin
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Uchovávajte pri teplote do 30 ºC v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Migralgin obsahuje
 
-Liečivá sú kyselina acetylsalicylová, paracetamol a kofeín. 1 tableta obsahuje 250 mg kyseliny
 acetylsalicylovej, 250 mg paracetamolu a 50 mg kofeínu.
- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, koloidný oxid kremičitý a kyselina stearová.
 
Ako vyzerá Migralgin a obsah balenia
Migralgin sú biele až takmer biele podlhovasté obojstranne vypuklé tablety 16 x 8 mm bez deliacej ryhy.
Tablety sú balené v blistri: nepriehľadný PVC/PVdC/Al alebo
nepriehľadný PVC/PVdC/Al s papierovou krycou fóliou.
Vonkajší obal je papierová škatuľka.
Veľkosť balenia: 10, 12, 20 a 24 tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
Výrobca
Zentiva, a.s., Hlohovec, Slovenská republika
SC ZENTIVA S.A., Bukurešť, Rumunsko
 
 
Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
 
Česká republika, Slovenská republika
Migralgin
Nemecko
Doloversa
Nórsko
IBAMIG
Slovinsko
Ibuem
Rumunsko
Antinevralgic Forte
 
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 09/2013.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.