Ochrana súkromia

Ochrana súkromia je plne v súlade s legislatívou podľa nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov

Lekáreň Gram (licencia č.3588/2007-RU20-29423, GRAM KOŠICE s.r.o.) ako prevádzkovateľ internetovej lekárne MAGISTER.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu MAGISTER.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

 

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov v internetovej lekárni magister.sk upravujú zásady spracúvania a ochrany osobných údajov zo strany držiteľa povolenia na prevádzkovanie verejnej lekárne a zároveň prevádzkovateľa webového sídla www.magister.sk, na ktorom sa realizuje internetový výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu prostredníctvom webového sídla www.magister.sk (ďalej len „Internetový výdaj“ alebo „E-shop“) vo verejnej lekárni poskytujúcej lekárenskú starostlivosť Lekáreň Gram, Masarykova 17/A, Košice.

Tieto Zásady sú určené predovšetkým ako poučenie zákazníkom E-shopu ako dotknutým osobám.

Dotknutá osoba – osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané

Lekáreň GRAM - poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti č.T79011160301 (licencia č.3588/2007-RU20-29423, držiteľ: GRAM KOŠICE s.r.o.), Masarykova 17/A, 040 01 Košice, IČO 36653489, DIČ 2022224347, IČ DPH SK2022224347, GRAM KOŠICE, s.r.o. zapísaná v OR SR Košice 1, vložka c.18444/V, ktorá je prevádzkovateľom Internetového výdaja uskutočňovaného prostredníctvom webového sídla magister.sk.

GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

E-shop – Internetový výdaj, uskutočňovaný spoločnosťou GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram prostredníctvom webového sídla magister.sk.

Internetový výdaj – výdaj voľno-predajných liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu spoločnosťou GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram prostredníctvom webového sídla magister.sk.

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (Dotknutej osoby)

Webové sídlo – webové sídlo www.magister.sk, na ktorom je spoločnosťou GRAM Košice, s.r.o. prevádzkovaný E-shop, v ktorom si môžete zakúpiť voľno-predajné lieky, zdravotnícke pomôcky a doplnkový sortiment lekárne Gram.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV Spracováva ich prevádzkovateľ a jeho sprostredkovatelia.

Prevádzkovateľom je spoločnosť Gram Košice, s.r.o., ktorá vo svojom mene prevádzkuje Internetový výdaj a spracúva Vaše osobné údaje ako zákazníkov E-shopu. GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov zákazníkov E-shopu. Kontakty v prípade otázok o spracovaní osobných údajov:

 • Č. : 0917 480 070
 • Email: info@magister.sk
 • Poštou: GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram, Masarykova 17/A, 040 01 Košice
 • Osobne Lekáreň Gram, Masarykova 17/A, 040 01 Košice

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete uplatniť spôsobom uvedeným nižšie.

Sprostredkovatelia v rámci Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram pre účely riadneho plnenia zmluvných vzťahov so svojimi zákazníkmi, pre riadne zabezpečenie prevádzky E-shopu, ako aj pre marketingové účely motivované zlepšením našich služieb a skladby sortimentu podľa potrieb našich zákazníkov, využíva služby sprostredkovateľov, ktorí sa v jeho mene podieľajú na plnení týchto cieľov GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram. Za týmto účelom spracúvajú osobné údaje zákazníkov E-shopu v príslušnom rozsahu, ktorými disponuje GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje zákazníkov E-shopu na základe zmluvy s GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram, v jeho mene a na základe jeho pokynov. Týmito sprostredkovateľmi je niekoľko kategórií subjektov. Sprostredkovateľmi sú jednotliví obchodní partneri spoločnosti GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram, ktorí realizujú najmä prevádzku Webového sídla, zabezpečujú bezhotovostný platobný styk, doručujú Vám objednaný tovar a taktiež zabezpečujú činnosti, smerujúce k marketingovej propagácii E-shopu a neustálemu zlepšovaniu skladby sortimentu a služieb spoločnosti GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram poskytovaných na webovom sídle magister.sk. Zoznam týchto subjektov závisí od aktuálnej ponuky týchto služieb a nie je konečný. GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram bude informovať zákazníkov E-shopu o zmenách ohľadom jeho sprostredkovateľov zabezpečujúcich pre zákazníkov E-shopu a pre spoločnosť GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram jednotlivé služby a v jeho mene spracúvajú osobné údaje zákazníkov E-shopu za účelom poskytovania týchto služieb. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov je uvedený v prílohe dokumentu.

Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru) GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram prenáša Vaše osobné do krajín mimo EÚ v prípade, že si zvolíte doručenie tovaru do krajiny mimo EÚ. V takom prípade GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram odovzdá Vaše osobné údaje svojmu sprostredkovateľovi zabezpečujúcemu doručenie tovaru, v zmysle Vášho výberu spôsobu doručenia (pošta / kuriér).

ÚČEL SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Naša lekáreň GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram spracúva Vaše osobné údaje pre nasledovné účely:

 1. Neregistrovaní zákazníci – v našom E-shope umožňujeme nakúpiť aj zákazníkom, ktoré nie sú registrovaní v E-shope (nemajú zriadené svoje elektronické konto)

Osobné údaje neregistrovaných zákazníkov, ktoré uvedú vo svojej objednávke, spracúvame za účelom plnenia kúpnej zmluvy. Právnym základom je plnenie zmluvy. Uvedenie osobných údajov označených v objednávke ako *povinné sú nevyhnutné pre spracovanie objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy. E-mailovú adresu neregistrovaných zákazníkov taktiež spracúvame za účelom zasielania e-mailov s ponukou podobných tovarov, ktoré si už u nás zakúpili, a o ktoré by preto mohli mať záujem, a to prípadne aj v akciovej cene, resp. s iným benefitom, pokiaľ neregistrovaný zákazník prejavil svoj súhlas so zasielaním takýchto ponúk.

 1. Registrovaní zákazníci – osobné údaje registrovaných zákazníkov spracúvame za účelom registrácie a vedenia ich elektronického konta v E-shope a následne za účelom plnenia kúpnej zmluvy.

Registráciou v našom E-shope zákazník získava rôzne výhody v podobe vytvorenia svojho elektronického konta, ktoré obsahuje históriu jeho nákupov. Len registrovaným zákazníkom je umožnené využitie bodového konta magister.sk. Registráciou vzniká medzi registrovaným zákazníkom a GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram zmluvný vzťah, rovnako ako aj pri samotnom nákupe. E-mailovú adresu registrovaných zákazníkov taktiež spracúvame za účelom zasielania e-mailov s ponukou podobných tovarov, ktoré si už u nás zakúpili, a o ktoré by preto mohli mať záujem, a to prípadne aj v akciovej cene, resp. s iným benefitom, pokiaľ registrovaný zákazník prejavil svoj súhlas so zasielaním takýchto ponúk. Osobné údaje potrebné pre vytvorenie elektronického konta v E-shope a osobné údaje potrebné pre úspešný nákup v E-shope nám z Vašej strany musia byť sprístupnené, v opačnom prípade voči Vám nemôžeme plniť naše zmluvné povinnosti (zmluvný vzťah medzi našimi zákazníkmi a GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram nevznikne).

 1. Údaje, ktoré získavame zaznamenávaním nákupného správania registrovaných zákazníkov v našom E-shope a údaje získavané analýzou týchto údajov

Tieto údaje o nákupnom správaní obsahujú súhrnné údaje o zakúpených produktoch registrovaných zákazníkov v našom E-shope, čase jednotlivých nákupoch, kúpnej cene a pod. Nakoľko nevieme rozlíšiť, ktoré údaje možno priradiť nákupom zákazníka pre seba a ktoré boli uskutočnené v prospech inej osoby, tieto údaje nepovažujeme za osobné údaje konkrétneho registrovaného zákazníka E-shopu. Napriek tomu, pre účely právnej istoty ich spracúvame v rovnakom režime a poskytujeme im rovnakú ochranu, ako keby išlo o osobné údaje priamo registrovaného zákazníka. Osobné údaje, ktoré nám registrovaní zákazníci poskytli, ako aj údaje získané z jednotlivých nákupov v E-shope, spracúvame aj na marketingové účely zahŕňajúce analýzy nákupného správania zaznamenaného v elektronickom konte registrovaného zákazníka. Analýzy údajov o návštevnosti Webového sídla, údajov zákazníkov a ich nákupného správania zaznamenaného v elektronickom účte na Webovom sídle sa vykonávajú:

 • pre interné obchodné potreby GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram (napr. pre účely získania informácii o úspešnosti predaja produktov v ponuke nášho E-shopu a následného vylepšenia ponuky nášho sortimentu, o návštevnosti nášho Webového sídla za účelom prispôsobenia jeho funkcionalít a obsahu pre väčší komfort našich zákazníkov, a pod.), a
 • pre potreby zákazníkov GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram za účelom poskytovania čo najadresnejších a najvýhodnejších ponúk našich tovarov ptipravených na mieru podľa ich potrieb, ktoré by inak nezískali, a to na základe údajov v ich elektronickom účte.

Právny základ spracovania osobných údajov a doba spracovania osobných údajov: Vaše osobné údaje, poskytnuté nám prostredníctvom Webového sídla, uchovávame po dobu stanovenú zákonom, resp. po nevyhnutnú dobu, a to nasledovne:

Dotknutá osobaPrávny základ spracúvaniaDoba spracúvania
Neregistrovaní zákazníciPlnenie zmluvy voči zákazníkom (predaj tovaru, jeho doručenie, reklamačný proces, a pod.)Po celú dobu trvania kúpnej zmluvy a následne osobné údaje archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účely uplatnenia nárokov v rámci záručnej doby, účtovné a daňové účely
Neregistrovaní ZákazníciOslovovanie s e-mailovými ponukami tovarov - na základe zákona bez potreby súhlasu (ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách)Do momentu, kým sa zákazník neodhlási zo zasielania e-mailov s ponukami tovarov (na túto možnosť je upozornený pravidelne v každom e-maili); najviac však 3 roky od posledného otvorenia emailu s ponukou (uchovávame logy o otvorení emailu)
Registrovaní zákazníciPlnenie zmluvy voči zákazníkom (predaj tovaru, jeho doručenie, reklamačný proces, a pod.)Po celú dobu trvania registrácie v E-shope a následne osobné údaje z kúpnych zmlúv archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účely uplatnenia nárokov v rámci záručnej doby, účtovné a daňové účely
Registrovaní zákazníciMarketingové analýzy nákupného správania - oprávnený záujem na vylepšovaní sortimentu E-shopu, vyhodnocovaní úspešnosti predaja výrobkoch a vylepšovaní funkcionalít Webového sídla na základe zbierania a analýzy osobných údajov a nákupného správaniaPo dobu trvania registrácie registrovaného zákazníka v E-shope a následne 3 roky po zrušení registrácie; ak registrácia nie je zrušená, po dobu 3 rokov od poslednej aktivity v elektronickom konte: (a od posledného prihlásenia do konta v E-shope, b) poslednej zaznamenanej aktivity v E-shope v prípade permanentného prihlásenia v E-shope
Registrovaní zákazníciOslovovanie s e-mailovými ponukami tovarov - na základe zákona bez potreby súhlasu (ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách)Do momentu, kým sa zákazník neodhlási zo zasielania e-mailov s ponukami tovarov (na túto možnosť je upozornený pravidelne v každom e-maili); najviac však 3 roky od posledného otvorenia emailu s ponukou (uchovávame logy o otvorení emailu)
Zákazníci, ktorí si vyžiadajú zaslanie tovaru do zahraničiaPlnenie zmluvy voči zákazníkoviPo celú dobu trvania kúpnej zmluvy a následne osobné údaje archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účtovné a daňové účely

Po uplynutí doby spracúvania vrátane archivácie osobné údaje anonymizujeme. Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba právo namietať (viac informácií nižšie pri práve namietať). Práva dotknutej osoby

 1. právo odvolať poskytnutý súhlas

Ktorýkoľvek zo súhlasov udelených spoločnosti GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram má dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) právo kedykoľvek odvolať ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených nižšie.

 1. právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom

Ako máte ako dotknutá osoba právo požadovať od GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a aj ďalšie informácie v zmysle GDPR (čl. 15).

 • právo na opravu

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 1. právo na obmedzenie spracúvania

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram ako prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR na základe oprávneného záujmu GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram ako prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram ako prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 1. právo na prenosnosť osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram ako prevádzkovateľovi pri nákupe v E-shope, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram ako prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránila, ak: a) sa spracúvanie zakladá na zmluve, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Ako dotknutá osoba máte pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 1. právo na výmaz

Ako dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram ako prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodova) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu pre účely priameho marketingu (ak GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram bude v budúcnosti spracúvať osobné údaje zákazníkov E-shopu na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu); c) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; d) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky. Žiadosti o výkon týchto Vašich práv ako dotknutej osoby splní GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram bezplatne. Ak sú Vaše žiadosti ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže buď: a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo b) odmietnuť konať na základe žiadosti.

 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Ak GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu (viď vyššie), máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu a GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram nesmie ďalej Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Pokiaľ GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram bude v budúcnosti spracúvať Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu na účely priameho marketingu (o čom budete informovaní), máte právo namietať a GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram už nesmie za týmto účelom osobné údaje dotknutej osoby spracúvať. Právo namietať môžete uplatniť aj kliknutím na link uvedený v každom e-maile s ponukami tovarov. Kliknutím na link sa trvalo odhlásite z databázy na zasielanie týchto e-mailov.

Spôsob komunikácie Poskytneme Vám informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O každom takomto predĺžení Vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa Vám podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 1. právo podať sťažnosť na Úrad

Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so s spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce (ďalej len „dozorný orgán“). Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, Vás bude informovať o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy.

 1. právo nechať sa zastúpiť

Máte tiež právo poveriť neziskový subjekt, organizáciu alebo združenie, ktoré boli riadne zriadené v súlade s právom členského štátu, ktorých ciele podľa stanov sú vo verejnom záujme a ktoré pôsobia v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, pokiaľ ide o ochranu ich osobných údajov, aby podali sťažnosť vo Vašom mene, aby vo Vašom mene uplatnili vyššie uvedené práva podať sťažnosť dozornému orgánu a podať súdny prostriedok nápravy a aby vo Vašom mene uplatnili právo na náhradu škody v dôsledku porušenia GDPR zo strany GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram alebo niektorým z jeho sprostredkovateľov, ak to umožňuje právo členského štátu. Kontakt

 • Č. : 0917 480 070
 • Email: info@magister.sk
 • Poštou: GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram, Masarykova 17/A, 040 01 Košice
 • Osobne Lekáreň Gram, Masarykova 17/A, 040 01 Košice

Príloha č. 1 V mene GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram, realizujú spracúvanie osobných údajov minimálne nasledovní sprostredkovatelia (subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene a podľa pokynov GRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram):

Účel spracúvaniaSprostredkovateľStručná charakteristika
Osobný odber tovaruPrevádzkovateľ lekárneOsobné údaje pracujú s nimi zamestnanci lekárne
Prevádzka Webovej stránkyADM Košice s.r.o. Ružínska 11 040 11 Košice IČO: 44 644 019prevádzka Webového sídla, IT support
Prevádzka Webovej stránkyKrea s.r.o. Štúrova 71/A 949 01 Nitra IČO 36 553 433Zabezpečenie prevádzky niektorých funkcionalít Webového sídla, IT support
Marketingové aktivityGoogle Inc. ADM Košice s.r.o Ružínska 11 040 11 Košice IČO: 44 644 019Analýzy údajov zákazníkov a ich nákupného správania v E-shope sa vykonávajú: (i) pre interné obchodné potreby (napr. pre účely zlepšenia ponuky produktov) a (ii) pre potreby zákazníkov E-shopu za účelom čo najadresnejších ponúk tovaru
Marketingové aktivity a manažmentGRAM Košice, s.r.o. – Lekáreň Gram ADM Košice s.r.o.. Ružínska 11 040 11 Košice IČO: 44 644 019Spracúvanie údajov zákazníkov E-shopu vrátane nákupného správania spočívajúce v čiastkových analýzach a vytváraní jednoduchých reportov a výstupov z čiastkových analýz ako podklad pre marketingové účely (prijímanie rozhodnutí o poskytovaní/úprave zliav z tovaru, odporúčaní o úprave sortimentu E-shopu, a pod.); administratívne činnosti, účtovné, daňové, IT a iné služby
Marketingové aktivityADM Košice s.r.o Ružínska 11 040 11 Košice IČO: 44 644 019  Krea s.r.o. Štúrova 71/A 949 01 Nitra IČO 36 553 433Zasielanie e-mailov s marketingovým obsahom

Osobné údaje našich zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu odovzdávame za účelom splnenia našich zmluvných záväzkov voči našim zákazníkom aj ďalším príjemcom, ktorí však odovzdané osobné údaje spracúvajú vo svojom mene ako samostatní prevádzkovatelia (tretie strany). Týmito príjemcami sú predovšetkým nasledovné subjekty:

Účel spracúvaniaTretie stranyStručná charakteristika
Doručovanie tovaru zákazníkomDHL Na pántoch 18 831 06 Bratislava IČO: 47927682Zákazník si môže vybrať, či má záujem o doručenie kuriérom alebo poštou; ak si vyberie kuriéra, kuriér spracúva osobné údaje zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu za účelom doručenia tovaru vo vlastnom mene
Doručovanie tovaru zákazníkomGLS Lieskovská cesta 13 962 21 Lieskovec IČO: 36624942Zákazník si môže vybrať, či má záujem o doručenie kuriérom alebo poštou; ak si vyberie kuriéra, kuriér spracúva osobné údaje zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu za účelom doručenia tovaru vo vlastnom mene
Doručovanie tovaru zákazníkomSlovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1 IČO: 36631124Zákazník si môže vybrať, či má záujem o doručenie kuriérom alebo poštou; ak si vyberie doručenie poštou, Slovenská pošta, a.s. spracúva osobné údaje zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu za účelom doručenia tovaru vo vlastnom mene

Príloha č. 1 k Zásadám ochrany osobných údajov pre e-shop bola aktualizovaná ku dňu 30.5.2018.