Stoptussin sirup 180ml

Stoptussin sirup 180ml

Liek tlmí dráždenie na kašeľ, mení skladbu prieduškového hlienu a uľahčuje tak jeho vykašlávanie. Liek môžu užívať deti od 6 mesiacov, dospievajúci a dospelí.

7,90 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
7,90 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Stoptussin® sirup
 
(butamirátiumdihydrogéncitrát, guajfenezín)
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-          Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-          Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-          Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
-          Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 7 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete: 
1.       Čo je Stoptussin sirup a na čo sa používa
2.       Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete Stoptussin sirup
3.       Ako užívať Stoptussin sirup
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Stoptussin sirup
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.         Čo je Stoptussin sirup a na čo sa používa
 
Liek tlmí dráždenie na kašeľ, mení skladbu prieduškového hlienu a uľahčuje tak jeho vykašlávanie.
Stoptussin sirup je určený na liečbu suchého, dráždivého, ťažko utíšiteľného kašľa rôzneho pôvodu. Na odporúčanie lekára liek možno podať aj na utíšenie kašľa pred operáciou a po nej.
Liek môžu užívať deti od 6 mesiacov, dospievajúci a dospelí.
 
 
2.         Čo potrebuje vedieť skôr ako užijete Stoptussin sirup
 
Neužívajte Stoptussin sirup
- ak ste alergický na guajfenezín, butamirátiumdihydrogéncitrát alebo na ktorúkoľvek z ďalších
 zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- ak trpíte ochorením prejavujúcim sa svalovou slabosťou (myasthenia gravis).
- v prvých troch mesiacoch tehotenstva.
- u detí do 6 mesiacov.
 
Upozornenia a opatrenia  
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Stoptussin sirup.
 
Ak trpíte vlhkým alebo dlhotrvajúcim kašľom, súvisiacim s fajčením, astmou, chronickým zápalom priedušiek, alebo emfyzémom pľúc (chronické ochorenie pľúc), neliečte sa kombináciou liečiv butamirátiumdihydrogéncitrát a guajfenezín, ktoré obsahuje tento liek.
 
Iné lieky a Stoptussin sirup
Účinky lieku Stoptussin sirup a účinky iných súčasne užívaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať.
Guajfenezín zvyšuje účinok liekov proti prechladnutiu a bolestiam s obsahom paracetamolu a kyseliny acetylsalicylovej, zvyšuje tlmivý účinok liekov pôsobiacich na centrálny nervový systém ako sú lieky na ukľudnenie a na spanie (hypnotiká a sedatíva), celkové anestetiká a alkohol a zvyšuje účinok liekov, ktoré uvoľňujú napätie kostrového svalstva (myorelaxanciá).
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, aj tie, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, alebo budete Vy (alebo Vaše dieťa) podstupovať laboratórne vyšetrenie, informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika.
 
Stoptussin  sirup  a jedlo a nápoje
Sirup je vhodné užívať alebo podávať deťom po jedle. Príslušné množstvo sirupu sa odmeria pomocou odmerky a zapíja sa tekutinou (vodou, čajom, ovocnou šťavou a pod.).
 
Tehotenstvo a dojčenie
Liek sa nesmie užívať v prvých troch mesiacoch tehotenstva, užívanie lieku v ďalšom priebehu tehotenstva a v období dojčenia je možné iba na odporúčanie lekára.
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Stoptussin sirup má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
Stoptussin  sirup obsahuje roztok maltitolu a sorbitol.
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
 
 
3.         Ako užívať Stoptussin sirup
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Odporúčaná dávka je rozdelená podľa hmotnosti pacienta v nasledujúcej tabuľke:
 
Hmotnosť pacienta
Množstvo sirupu v jednej dávke
Frekvencia podávania
do 12 kg
1,25 ml
3 až 4-krát denne
12 – 20 kg
2,5 ml
3-krát denne
20 – 40 kg
2,5 ml
3 až 4-krát denne
40 – 70 kg
5 ml
3-krát denne
70 – 90 kg
5 ml
4-krát denne
nad 90 kg
7,5 ml
3 až 4-krát denne
Príslušné množstvo sirupu sa odmeria pomocou priloženej odmerky a zapíja sa tekutinou (vodou, čajom, ovocnou šťavou a pod.)
Odstup medzi jednotlivými dávkami má byť 4 až 6 hodín.
Bez porady s lekárom neužívajte liek Stoptussin sirup dlhšie ako 7 dní.
 
Ak užijete viac Stoptussin sirupu, ako máte
Pri náhodnom požití väčšieho množstva lieku dieťaťom alebo dospelým, okamžite vyhľadajte lekára alebo lekárnika.
 
Ak zabudnete užiť Stoptussinsirup
Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak máte akékoľvek otázky, týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.         Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Často (menej ako 1 z 10 osôb) sa u precitlivených pacientov môžu vyskytnúť tráviace ťažkosti (nevoľnosť, nechutenstvo, bolesti žalúdka, vracanie, hnačka), bolesti hlavy, závraty.
Veľmi zriedkavo (menej ako 1 z 10 000 osôb) boli pozorované kožné reakcie z precitlivenosti (vyrážka, žihľavka).
V prípade výskytu kožných reakcií z precitlivenosti alebo pretrvávajúcich tráviacich ťažkostiach vyhľadajte lekára hneď ako to bude možné. Pri výskyte dušnosti, teploty, nepokoja, vyrážky u dojčiat a batoliat vyhľadajte lekára ihneď.
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
 
 
5.         Ako uchovávať Stoptussin sirup
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Chráňte pred mrazom.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Stoptussin sirup obsahuje
 
- Liečivá sú: Butamirátiumdihydrogéncitrát 0,08 g; guajfenezín 2,0 g v 100 ml sirupu
- Pomocné látky sú: roztok maltitolu, kyselina sorbová, monohydrát kyseliny citrónovej, dihydrát nátriumcitrátu, propylgalát, dihydrát dinátriumedetátu, draselná soľ acesulfamu, nátriumcyclamát, hyetelóza, karamelová aróma a čistená voda.
 
Ako vyzerá Stoptussin sirup a obsah balenia
 
Bezfarebný až jemne žltkastý číry roztok slabo aromatizovaný.
Veľkosť balenia: 100 ml

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.