• Odporúčame
Pleumolysin kvapky proti kašľu

Pleumolysin, perorálne roztokové kvapky 10ml

Pleumolysin sa používa pri suchom dráždivom kašli, pri zápaloch hltanu, hrtanu, priedušnice a pri akútnych a chronických zápaloch priedušiek.Vhodný pre deti aj dospelých
4,77 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
PLEUMOLYSIN
perorálne roztokové kvapky
saponín, hemihydrát kodeíniumfosfátu, prilbicová tinktúra, pomarančová tinktúra, tekutý tymianový extrakt
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                     Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                     Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                     Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-                     Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie, alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.                   Čo je Pleumolysin a na čo sa používa
2.                   Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Pleumolysin
3.                   Ako používať Pleumolysin
4.                   Možné vedľajšie účinky
5.                   Ako uchovávať Pleumolysin
6.                   Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.                  Čo je Pleumolysin a na čo sa používa
 
Tento liek obsahuje liečivá rastlinného pôvodu, ktoré uvoľňujú sekrét z dýchacích ciest a kodeín, ktorý tlmí dráždenie na kašeľ.
 
Pleumolysin sa používa pri suchom dráždivom kašli, pri zápaloch hltanu, hrtanu, priedušnice a pri akútnych a chronických zápaloch priedušiek.
 
Liek môžu užívať dospelí, dospievajúci a deti od 1 roku.
 
Pri podávaní lieku deťom do 6 rokov sa vždy poraďte s lekárom.
 
Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie, alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
2.                  Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Pleumolysin
 
Nepoužívajte Pleumolysin
-                      ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
-                      pri utlmenom dýchaní,
-                      pri ochoreniach sprevádzaných kŕčmi (napr. epilepsia),
-                      pri poranení hlavy.
 
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať Pleumolysin, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:
-                      ak máte chronické ochorenie dýchacieho systému,
-                      ak máte prieduškovú astmu,
-                      ak máte poruchy srdcového rytmu,
-                      ak máte zápalové črevné ochorenie,
-                      ak máte zníženú priechodnosť čriev,
-                      ak máte ochorenie pečene,
-                      ak máte zníženú funkciu štítnej žľazy,
-                      ak máte zväčšenú prostatu,
-                      ak máte zúženie močovej trubice,
-                      ak máte poškodenie močových ciest,
-                      ak máte poruchy funkcie obličiek.
 
Starší ťažko chorí pacienti, tehotné a dojčiace ženy môžu tento liek užívať len po porade s lekárom, ak sú na to obzvlášť závažné dôvody.
 
Iné lieky a Pleumolysin
Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Liek zvyšuje účinok liekov tlmiacich bolesť a tiež zvyšuje tlmivý účinok liekov ovplyvňujúcich centrálny nervový systém (anestetiká, hypnotiká, sedatíva, tricyklické antidepresíva).
 
Tehotenstvo a dojčenie
Vzhľadom na to, že liek obsahuje kodeín a prilbicovú tinktúru, je nutné vždy starostlivo zvážiť, či pri podaní lieku v období tehotenstva a dojčenia terapeutický prínos lieku prevyšuje nad potenciálnym rizikom pre plod alebo dieťa.
 
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Pleumolysin nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
Pleumolysin obsahuje etanol.
Tento liek obsahuje malé množstvo etanolu (alkohol), menej ako 100 mg na dávku.
 
 
3.                  Ako používať Pleumolysin
 
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Pri podávaní lieku deťom do 6 rokov sa vždy poraďte s lekárom.
 
Dospelí užívajú zvyčajne každé 2 až 3 hodiny 13 kvapiek, deti od 1 do 6 rokov 7 kvapiek 2 až 3-krát denne, od 6 do 15 rokov 16 kvapiek 2 až 3-krát denne.
 
Liek používajte po jedle, nakvapkajte na lyžičku alebo do menšieho množstva tekutiny a zapite.
 
Liek nepoužívajte dlhšie ako 1 týždeň. Pred použitím je potrebné liek pretrepať.
 
U detí je potrebné dodržiavať maximálne odporúčané dávky.
 
Ak použijete viac Pleumolysinu, ako máte
Poraďte sa so svojim lekárom.
 
Pri požití väčšieho množstva lieku (deťmi, pri samovražedných pokusoch) je potrebné predovšetkým vyvolať vracanie buď vypitím teplej slanej vody alebo dráždením hltana. Ďalej sa postihnutým odporúča opakovane podávať živočíšne uhlie a okamžite privolať lekára.
 
Pri predávkovaní prejavujúcom sa ospalosťou, depresiami, poruchou koordinácie pohybov, zúžením zreníc, nevoľnosťou, vracaním, svrbením a opuchmi kože, poruchami srdcového rytmu, zastavením močenia, zápchou, poklesom krvného tlaku a telesnej teploty a útlmom dýchania, je potrebné okamžite privolať lekára.
 
Po opakovanom podaní veľmi vysokých dávok sa môže znížiť účinnosť lieku a môže vzniknúť závislosť na liek.
 
Ak zabudnete použiť Pleumolysin
Ak zabudnete užiť dávku v stanovenú dobu, užite ju hneď, ako si spomeniete a ďalej potom pokračujte v užívaní lieku vo svojich pravidelných časových intervaloch, avšak nikdy neužívajte dve dávky súbežne.
 
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.                  Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Vedľajšie účinky lieku pri odporúčanom dávkovaní nie sú známe.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.
Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
 
5.                  Ako uchovávať Pleumolysin
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C, v pôvodnom vnútornom obale na ochranu pred svetlom. Chráňte pred mrazom.
 
Po prvom otvorení sa liek môže používať po dobu 6 mesiacov.
 
Časom môže vzniknúť jemná roztrepateľná usadenina, ktorá však neznižuje účinok lieku.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.                  Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Pleumolysin obsahuje
 
-                      Liečivá sú saponín 5 mg, hemihydrát kodeíniumfosfátu 3,06 mg, prilbicová tinktúra 40 mg, pomarančová tinktúra 150 mg, tekutý tymianový extrakt 30 mg v 1 ml (= 33 kvapiek).
-                      Ďalšie zložky sú etanol 96 %, glycerol 85 %, čistená voda.
 
Ako vyzerá Pleumolysin a obsah balenia
Pleumolysin je číra žltohnedá kvapalina. Časom môže vzniknúť zákal alebo jemná roztrepateľná usadenina, ktorá neznižuje účinok lieku.
 
Veľkosť balenia: 10 ml
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava, Komárov, Česká republika
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.
 

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 05/2013.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Teva Pharmaceuticals
Balenie: 10ml
Kód:
M17498
ŠUKL kód: C4799C
EAN:
8594737081010
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cestyKašeľNachladnutie a chrípka
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuDýchanieDráždivý kašeľPodpora vykašliavania