PERSEN tablety na ukľudnenie

PERSEN 40tbl

Na zmiernenie nervového napätia (pri psychickej záťaži, nepokoji, podráždenosti) a/alebo dočasných ťažkostiach so zaspávaním. Z rastlinných výťažkov.

6,40 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
13,00 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
PERSEN
obalené tablety
 
suchý vodno-alkoholový extrakt z koreňa valeriány lekárskej
suchý extrakt z listu medovky lekárskej
suchý extrakt z listu mäty piepornej
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
-                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 14 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.       Čo je Persen a na čo sa používa
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Persen
3.       Ako užívať Persen
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Persen
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je Persen a na čo sa používa
 
Persen je rastlinný liek, ktorý má mierne upokojujúci účinok.
Koreň valeriány má upokojujúci účinok. Zmierňuje príznaky nervového napätia. Pri nespavosti pomáha zaspať.
List medovky prispieva k upokojujúcemu účinku lieku.
List mäty sa tradične používa spolu s koreňom valeriány v rastlinných prípravkov, ktoré majú upokojujúce účinky.
Persen je vhodný ako úvodná liečba miernych porúch, kde použitie silných liekov na upokojenie nie je opodstatnené.
 
Persen sa odporúča na zmiernenie ľahkých prechodných foriem nervového napätia (ako denné sedatívum pri psychickej záťaži, nepokoji, podráždenosti) a/alebo dočasných ťažkostiach so zaspávaním.
 
 
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Persen
 
Neužívajte Persen
-        ak ste alergický na koreň valeriány, list medovky, list mäty alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
 
Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Persen.
Persen je určený len na použitie u dospelých a detí starších ako 12 rokov.
 
Iné lieky a Persen
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Neuskutočnili sa žiadne štúdie vzájomného pôsobenia Persenu s inými liekmi.
Persen sa môže užívať v kombinácii so syntetickými sedatívami, len ak je to opodstatnené a pod lekárskym dohľadom.
 
Persen a jedlo
Persen sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Bezpečnosť počas tehotentsva a dojčenia sa nestanovila. Používanie tohto lieku počas tehotenstva a dojčenia sa neodporúča z dôvodu chýbajúcich údajov.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Persen môže znížiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak vám Persen ovplyvní tieto schopnosti, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.
 
Persen obsahuje laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
 
 
3.       Ako užívať Persen
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov:
Pri psychickej záťaži, nepokoji alebo podráždenosti sa odporúča užívať 3 až 4 tablety Persenu 3-krát denne.
Pri nespavosti sa odporúča užiť 3 až 4 tablety Persenu jednu hodinu pred spaním.
 
Tablety sa majú zapiť vodou, užívajú sa nezávisle od jedla.
 
Persen má pozvoľný nástup účinku. Na dosiahnutie optimálneho liečebného účinku sa odporúča pokračovať v užívaní minimálne 2 týždne.
Trvanie liečby nie je obmedzené. Pri dlhodobej liečbe odporúčanými dávkami Persenu sa nevyskytla lieková závislosť alebo abstinenčné príznaky.
Ak sa symptómy ochorenia zhoršia alebo sa nezlepšia do 14 dní, je potrebné, aby ste to konzultovali so svojim lekárom.
 
Persen je určený len na použitie u dospelých a detí starších ako 12 rokov.
 
Ak užijete viac Persenu, ako máte
Jednorazová dávka približne 20 g koreňa valeriány, čo zodpovedá 103 tabletám Persenu, môže vyvolať mierne príznaky ako je únava, žalúdočné kŕče, tlak na hrudi, motanie hlavy, trasenie rúk a rozšírenie zreničiek. Tieto príznaky vymiznú v priebehu 24 hodín. Ak ste užili viac tabliet Persenu ako ste mali a príznaky pretrvávajú už dlhšie ako 24 hodín, okamžite kontaktujte svojho lekára.
Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania listom medovky a listom mäty.
 
Ak zabudnete užiť Persen
Ak ste si zabudli vziať tabletku, zoberte si ju hneď ako si na to spomeniete. Ak je však už čas na užitie dávky, zabudnutú dávku vynechajte a vráťte sa k pôvodnému dávkovaniu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Žalúdočno-črevné problémy (napr. nutkanie na vracanie, žalúdočné kŕče) sa môžu vyskytnúť po užití prípravkov s obsahom koreňa valeriány. Frekvencia nie je známa.
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa an svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
 
 
5.       Ako uchovávať Persen
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale, po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Persen obsahuje
 
Liečivá sú suché extrakty z koreňa valeriány, listu medovky a listu mäty.
Každá obalená tableta obsahuje:
- 35 mg suchého vodno-alkoholového extraktu z koreňa valeriány lekárskej (4-7:1), rozpúšťadlo: 70% etanol v/v
- 17,5 mg suchého extraktu z listu medovky lekárskej (3-6:1), rozpúšťadlo: 50% etanol v/v
- 17,5 mg suchého extraktu z listu mäty piepornej (3-6:1), rozpúšťadlo: 40% etanol v/v.
 
Ďalšie zložky sú: jadro: mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, krospovidón, monohydrát laktózy, mastenec, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý bezvodý
obal: hypromelóza, mastenec, sodná soľ karmelózy, povidón, koloidný oxid kremičitý bezvodý, uhličitán vápenatý, oxid titaničitý E171, červený oxid želežitý E172, glycerol, sacharóza, voskové leštidlo.
 
Ako vyzerá Persen a obsah balenia
 
Persen sú čokoládovo-hnedé okrúhle obojstranne vypuklé obalené tablety. Papierová škatuľka obsahuje 4 PVC/Al blistre po 10 obalených tabletách.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1000 Ľubľana
Slovinsko
 
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 04/2013.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Sandoz
Balenie: 40 tabliet
Kód:
75380
ŠUKL kód: 75380
EAN:
3838957890736
Kategórie: Voľnopredajné liekyNervový systém
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuHlava a nervyNespavosťÚnava, vyčerpanosť