PERSEN forte 20kps

PERSEN forte 20kps

Na zmiernenie nervového napätia (pri psychickej záťaži, nepokoji, podráždenosti) a/alebo dočasných ťažkostiach so zaspávaním. Z rastlinných výťažkov.

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

Skladom
6,90 €
Skladom
13,00 €
Skladom
3,99 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
PERSEN forte
tvrdé kapsuly
 
suchý vodno-alkoholový extrakt z koreňa valeriány lekárskej
suchý extrakt z listu medovky lekárskej
suchý extrakt z listu mäty piepornej
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka ak akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
-                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 14 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.       Čo je Persen forte a na čo sa používa
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Persen forte
3.       Ako užívať Persen forte
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Persen forte
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je Persen forte a na čo sa používa
 
Persen forte je rastlinný liek, ktorý má mierne upokojujúci účinok.
Koreň valeriány má upokojujúci účinok. Zmierňuje príznaky nervového napätia. Pri nespavosti pomáha zaspať.
List medovky prispieva k upokojujúcemu účinku lieku.
List mäty sa tradične používa spolu s koreňom valeriány v rastlinných prípravkov, ktoré majú upokojujúce účinky.
Persen forte je vhodný ako úvodná liečba miernych porúch, kde použitie silných liekov na upokojenie nie je opodstatnené.
 
Persen forte sa odporúča na zmiernenie ľahkých prechodných foriem nervového napätia (ako denné sedatívum pri psychickej záťaži, nepokoji, podráždenosti) a/alebo dočasných ťažkostiach so zaspávaním.
 
 
2.       Čo potrebujet vedieť predtým, ako užijete Persen forte
 
Neužívajte Persen forte
-        ak ste alergický na koreň valeriány, list medovky, list mäty alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
 
Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Persen forte.
Persen forte je určený len na použitie u dospelých a detí starších ako 12 rokov.
 
Iné lieky a Persen forte
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Neuskutočnili sa žiadne štúdie vzájomného pôsobenia Persenu forte s inými liekmi.
Persen forte sa môže užívať v kombinácii so syntetickými sedatívami, len ak je to opodstatnené a pod lekárskym dohľadom.
 
Persen forte a jedlo
Persen forte sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Bezpečnosť počas tehotentsva a dojčenia sa nestanovila. Používanie tohto lieku počas tehotenstva a dojčenia sa neodporúča z dôvodu chýbajúcich údajov.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Persen forte môže znížiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak vám Persen forte ovplyvní tieto schopnosti, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.
 
Persen forte obsahuje laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
 
 
3.       Ako užívať Persen forte
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov:
Pri psychickej záťaži, nepokoji alebo podráždenosti sa odporúča užívať 2 kapsuly Persenu forte 2-krát denne.
Pri nespavosti sa odporúča užiť 2 kapsuly jednu hodinu pred spaním.
 
Kapsuly sa majú zapiť vodou, užívajú sa nezávisle od jedla.
 
Persen forte má pozvoľný nástup účinku. Na dosiahnutie optimálneho liečebného účinku sa odporúča pokračovať v užívaní minimálne 2 týždne.
Trvanie liečby nie je obmedzené. Pri dlhodobej liečbe odporúčanými dávkami Persenu forte sa nevyskytla lieková závislosť alebo abstinenčné príznaky.
Ak sa symptómy ochorenia zhoršia alebo sa nezlepšia do 14 dní, je potrebné, aby ste to konzultovali so svojim lekárom.
 
Persen forte je určený len na použitie u dospelých a detí starších ako 12 rokov.
 
Ak užijete viac Persenu forte, ako máte
Jednorazová dávka približne 20 g koreňa valeriány, čo zodpovedá 42 kapsulám Persenu forte, môže vyvolať mierne príznaky ako je únava, žalúdočné kŕče, tlak na hrudi, motanie hlavy, trasenie rúk a rozšírenie zreničiek. Tieto príznaky vymiznú v priebehu 24 hodín. Ak ste užili viac kapsúl Persenu forte ako ste mali a príznaky pretrvávajú už dlhšie ako 24 hodín, okamžite kontaktujte svojho lekára.
Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania listom medovky a listom mäty.
 
Ak zabudnete užiť Persen forte
Ak ste si zabudli vziať kapsulu, zoberte si ju hneď ako si na to spomeniete. Ak je však už čas na užitie dávky, zabudnutú dávku vynechajte a vráťte sa k pôvodnému dávkovaniu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Žalúdočno-črevné problémy (napr. nutkanie na vracanie, žalúdočné kŕče) sa môžu vyskytnúť po užití prípravkov s obsahom koreňa valeriány. Frekvencia nie je známa.
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
 
 
5.       Ako uchovávať Persen forte
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, na ochranu pred vlhkosťou.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale, po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Persen forte obsahuje
 
Liečivá sú suché extrakty z koreňa valeriány, listu medovky a listu mäty.
Každá kapsula obsahuje:
- 87,5 mg suchého vodno-alkoholového extraktu z koreňa valeriány lekárskej (4-7:1), rozpúšťadlo: 70% etanol v/v
- 17,5 mg suchého extraktu z listu medovky lekárskej (3-6:1), rozpúšťadlo: 50% etanol v/v
- 17,5 mg suchého extraktu z listu mäty piepornej (3-6:1), rozpúšťadlo: 40% etanol v/v.
 
Ďalšie zložky sú: vrchnák: ľahký oxid horečnatý typu B, magnéziumstearát, monohydrát laktózy, mastenec, koloidný oxid kremičitý bezvodý
telo: želatina, červený oxid želežitý E172, oxid titaničitý E171, žltý oxid želežitý E172.
 
Ako vyzerá Persen forte a obsah balenia
 
Persen forte sú tvrdé kapsuly zložené z tehlovočerveného vrchnáku a tela obsahujúce hnedý prášok. Papierová škatuľka obsahuje 2 PVC/PCTFE - Al blistere (Aclar blister) po 10 kapsuliach.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1000 Ľubľana
Slovinsko
 
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 04/2013.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Sandoz
Balenie: 20 kapsúl
Kategórie: Voľnopredajné liekyNervový systémSpánok
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuHlava a nervyNespavosťÚnava, vyčerpanosť