Stopangin, orálna aerodisperzia 30ml

Stopangin, orálna aerodisperzia 30ml

dezinfekcia ústnej dutiny a hltanu

6,00 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body

Dostupné balenie

  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Stopangin
Orálna aerodisperzia
Hexetidín
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-           Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-           Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-           Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
-           Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní, alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.                   Čo je Stopangin a na čo sa používa
2.                   Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Stopangin
3.                   Ako používať Stopangin
4.                   Možné vedľajšie účinky
5.                   Ako uchovávať Stopangin
6.                   Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.         Čo je Stopangin a na čo sa používa
 
Stopangin sa používa u dospelých a detí od 8 rokov na dezinfekciu ústnej dutiny a hltanu pri zápalových a infekčných ochoreniach alebo pri chirurgických výkonoch v ústnej dutine, na ústnu hygienu a na potlačenie zápalu v ústach. Pri streptokokových angínach je možné Stopangin používať ako podporný liek pri liečbe antibiotikami.
 
Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní, alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
2.         Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Stopangin
 
Nepoužívajte Stopangin
-     ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
-     ak trpíte zápalom hrtanu, ktorý sa prejavuje chrapotom až stratou hlasu a kašľom, v ťažkých prípadoch až dusením.
-     ak trpíte suchým zápalom hltanu, t.j. dlhotrvajúcim zápalom prejavujúcim sa škriabaním, suchom a pocitom cudzieho telesa v hrdle.
-     liek sa nesmie podávať deťom do 8 rokov.
 
Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, než začnete používať Stopangin.
 
Iné lieky a Stopangin
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek.
Liek môžu používať tehotné a dojčiace ženy po porade s lekárom.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Stopangin nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
Stopangin obsahuje 61,3 hmotnostných % etanolu. Vodičom sa neodporúča viesť vozidlá v období do 30 minút po požití.
 
 
3.         Ako používať Stopangin
 
Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Ak lekár neodporučí inak, liek sa zvyčajne podáva 2-3-krát denne po jedle alebo medzi jedlami.
 
Pri použití zložte ochranný kryt a nasaďte aplikátor. Asi 2-3-krát stlačte, aby sa roztok nasal do rozprašovača a po stlačení začal vystrekovať. Potom si pri zadržanom dychu vstreknite do úst, raz vpravo, raz vľavo. Ústny aplikátor z hygienických dôvodov umyte teplou vodou.
 
Bez porady s lekárom používajte liek najviac 7 dní.
 
Pri angínach a ďalších závažnejších ochoreniach liek nenahrádza liečbu antibiotikami.
 
Liek je možné použiť u detí od 8 rokov len vtedy, ak sa nebránia cudziemu predmetu (aplikátoru) v ústach a ak sú schopné spolupracovať, t.j. sú schopné zadržať dych pri vstrekovaní lieku.
 
Liek sa nesmie vdychovať a nesmie sa dostať do oka.
 
Ak máte pocit, že účinok Stopanginu je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Ak použijete viac Stopanginu, ako máte
Pri predávkovaní alebo pri náhodnom požití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.
 
Ak zabudnete použiť Stopangin
Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.         Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Liek sa zvyčajne dobre znáša. Po použití sa môže vyskytnúť prechodný pocit pálenia sliznice ústnej dutiny, ktorý čoskoro sám ustúpi. Ojedinele môže tiež dôjsť ku zmene chuti a čuchu. Výnimočne u precitlivených osôb je možnosť výskytu alergickej reakcie (v mieste priameho dotyku prekrvenie, opuch, pľuzgieriky až pľuzgiere, pablany, zvredovatenie a krvácanie) alebo krátkodobého kŕča hlasiviek a priedušnice alebo poruchy dýchania.
 
Pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií vyhľadajte lekára ihneď, ako to bude možné.
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
 
 
5.         Ako uchovávať Stopangin
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Stopangin obsahuje
 
-           Liečivo je hexetidín 1,92 mg v 1 ml.
-           Ďalšie zložky sú anízová silica, eukalyptová silica, silica kvetov pomarančovníka horkého, sasafrasová silica, silica mäty piepornej, metylsalicylát, monohydrát sodnej soli sacharínu, levomentol, glycerol 85 %, etanol 96 %.
 
Ako vyzerá Stopangin a obsah balenia
Stopangin je číra bezfarebná alebo takmer bezfarebná tekutina. Po vystreknutí vzniká jemne rozptýlená bezfarebná aerodisperzia charakteristického zápachu a sladkastej chuti.
 
Obsah balenia: 30 ml
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
TEVA Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29
747 70 Opava, Komárov
Česká republika
Tel: 00420 553 64 11 11
Fax: 00420 553 64 44 69
 

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.