Stopangin, orálny roztok 250ml

Stopangin, orálny roztok 250ml

dezinfekcia ústnej dutiny a hltanu

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
STOPANGIN
Orálny roztok
Hexetidín
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-           Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-           Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-           Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
-           Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.                   Čo je Stopangin a na čo sa používa
2.                   Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Stopangin
3.                   Ako používať Stopangin
4.                   Možné vedľajšie účinky
5.                   Ako uchovávať Stopangin
6.                   Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.         Čo je Stopangin a na čo sa používa
 
Stopangin je dezinfekčný liek s miernym anestetickým (znecitlivejúcim) účinkom, ktorý je určený na kloktanie a na výplachy ústnej dutiny.
 
Stopangin sa používa na dezinfekciu ústnej dutiny a hltanu pri zápalových a infekčných ochoreniach alebo pri chirurgických výkonoch v ústnej dutine a na ústnu hygienu, prípadne na potlačenie zápachu z úst.
Pri angínach sa môže Stopangin používať ako podporný liek pri liečbe antibiotikami.
Liek môžu používať dospelí a deti od 6 rokov.
 
Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní, alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
2.         Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Stopangin
 
Nepoužívajte Stopangin:
-           ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
-           u detí do 6 rokov.
 
Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, než začnete používať Stopangin.
 
Iné lieky a Stopangin
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek.
Liek môžu používať tehotné ženy i ženy počas dojčenia na základe odporučenia lekára.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Stopangin nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
Stopangin obsahuje etanol.
Tento liek obsahuje malé množstvo etanolu (alkohol), menej ako 100 mg na dávku.
 
 
3.         Ako používať Stopangin
 
Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Pokiaľ lekár neurčí inak odporúča sa 2-5-krát denne kloktať alebo preplachovať ústa (len 30 sekúnd) 1 lyžicou nezriedeného roztoku. Roztok sa nesmie prehĺtať.
Je možné taktiež 2-5-krát denne potierať sliznicu pomocou vatovanej tyčinky namočenej v roztoku. Tento spôsob je vhodný zvlášť u detí, ktoré nevedia kloktať. Medzi jednotlivými dávkami musí byť časový odstup najmenej 4 hodiny.
Liek používajte po jedle alebo medzi jedlami počas 6-7 dní.
Len v prípade, keď vám podanie Stopanginu má umožniť prijímanie potravy, napr. pri bolestiach v hrdle, použite ho pred jedlom.
Pretože ide o liek pomocný, nenahrádza pri angínach a ďalších závažnejších ochoreniach liečbu antibiotikami.
 
Ak použijete viac Stopanginu, ako máte
Pri náhodnom požití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.
 
Ak zabudnete použiť Stopangin
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.         Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Bezprostredne po použití roztoku môže dôjsť k miestnemu podráždeniu, ktoré sa prejavuje bolesťou, pálením a svrbením jazyka a pokožky okolo úst, zníženou citlivosťou v ústach a zmenám chuti a čuchu. Tieto účinky po krátkom čase vymiznú. Náhodné prehltnutie roztoku môže spôsobiť tráviace ťažkosti , ale nie je nebezpečné.
Pri kontakte s pokožkou môže roztok spôsobiť svrbivý zápal kože.
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
 
 
5.         Ako uchovávať Stopangin
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred mrazom.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Stopangin obsahuje
 
-           Liečivo je hexetidín 1 mg v 1 ml.
-           Ďalšie zložky sú metylsalicylát, monohydrát sodnej soli sacharínu, etanol 96 %, ponso 4R, polysorbát 80, levomentol, monohydrát kyseliny citrónovej, anízová silica, eukalyptová silica, sasafrasová silica, silica mäty piepornej, klinčeková silica, čistená voda.
 
Ako vyzerá Stopangin a obsah balenia
Stopangin je číra svetločervená tekutina charakteristického zápachu.
Obsah balenia: 250 ml
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
Teva Czech Industries s.r.o., Opava, Komárov, Česká republika
 
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v januári 2012.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.