Prostamol UNO 30kps

Prostamol UNO 30kps

poruchy močenia pri nezhubnom procese zväčšovania prostaty v I. a II. štádiu

11,80 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 5 bonusových bodov
 • Popis produktu
 • Hodnotenie produktov
 • Doplňujúce informácie
Prostamol uno
mäkké kapsuly
 
Extrakt z plodov serenoy plazivej (9 - 11:1)
Extrakčné činidlo: etanol 96 %
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
·         Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
·         Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obtáťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
·         Ak sa u vás vyskytne  akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,  ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
·         Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 6 týždňov alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je Prostamoluno a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Prostamoluno
3. Ako užívať Prostamoluno
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Prostamol uno
6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1. Čo je Prostamoluno a na čo sa používa
 
Prostamol  uno je rastlinný liek na prostatu (urologikum).
 
Prostamol  uno sa používa na liečbu ťažkostí s močením (sťažené vyprázdňovanie močového mechúra) pri nezhubnom zväčšení prostaty (benígna hyperplázia prostaty) v I. a II. štádiu.
 
Klasifikácia štádií benígnej hyperplázie prostaty
 
 
Štádium
 
Názov                                 
 
Nález
 
 
I
 
Iritačné štádium
- - oneskorený začiatok močenia
- - predĺžené a prerušované močenie
-  - slabý prúd moču
- - časté močenie (najmä v noci)
- - kompletné vyprázdnenie močového
-    mechúra
 
II
 
Štádium reziduálneho moču
- ťažkosti s močením
-  nekompletné vyprázdnenie močového mechúra, reziduálny moč ostáva v močovom mechúre po vymočení
- pocit neúplne vyprázdneného mechúra
 
 
Pri benígnom (nezhubnom)zväčšení prostaty môžu vzniknúť nasledujúce symptómy:
 • nutnosť častejšieho močenia najmä v noci
 • slabý alebo prerušovaný tok moču
 • odkvapkávanie moču
·         pocit neúplne vyprázdneného mechúra
 • bolesť pri močení
 • poruchy sexuálneho života
 
Väčšina týchto symptómov je spôsobená stlačením močovej rúry zväčšenou prostatou.
 
Extrakt z plodov serenoy plazivej
 • pôsobí preventívne proti ďalšiemu zväčšovaniu tkaniva prostaty
 • oslabuje tlak na mechúr
 • zosiluje prúd moču
 
Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Prostamoluno
 
Neužívajte Prostamoluno
- ak  ste alergický na extrakt z plodov serenoy plazivej alebo na ktorúkoľvek  z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
 
Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Prostamol uno.
 
Prostamoluno iba zmierňuje príznaky pri zväčšenej prostate, bez úpravy jej zväčšenia. Preto v pravidelných intervaloch navštevujte, prosím, svojho lekára. Navštívte lekára v prípade nálezu krvi v moči, neustáleho unikania moču zapríčineného preplneným mechúrom (inkontinencia z preplnenia) alebo ak pociťujete bolestivé nutkanie na močenie s náhlou neschopnosťou vymočiť sa (akútna retencia moču).
 
Iné lieky a Prostamol uno
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Vzájomné pôsobenie s inými liekmi nie je známe.
 
Prostamol uno a jedlo a nápoje
Prostamoluno mäkké kapsuly sa majú užívať po jedle, prehltnúť vcelku a zapiť dostatočným množstvom tekutiny.
 
Tehotenstvo a dojčenie.
Tento liek nie je určený pre ženy.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Prostamol  uno nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
 
3. Ako užívať Prostamol uno
 
Vždy užívajte tento liek  presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Dávkovanie
Odporúčaná  dávka je 1 mäkká kapsula Prostamoluno denne v rovnakom čase. Mäkké kapsuly sa majú užívať po jedle, prehltnúť vcelku a zapiť dostatočným množstvom tekutiny.
 
Dĺžka liečby
Dĺžka liečby je podmienená pôvodom, závažnosťou a priebehom ochorenia a nie je časovo obmedzená.  Prosím,  informujte sa o tom u svojho lekára.
Benígne zväčšenie prostaty je dlhodobé chronické ochorenie. Preto sa Prostamol uno má užívať kontinuálne dlhšiu dobu.
Pravidelné denné užívanie lieku je veľmi dôležité pre úspešnosť liečby. Zlepšenie príznakov sa môže očakávať asi po 6 týždňoch. Úplný účinok sa môže dosiahnuť po takmer 3 mesiacoch liečby. Prostamol uno sa môže bezpečne užívať niekoľko rokov.
Ak máte pocit, že účinok lieku je príliš silný alebo príliš slabý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Ak užijete viac Prostamolu  uno, ako máte
Doteraz neboli hlásené žiadne prípady predávkovania.
 
Ak zabudnete užiť Prostamoluno
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak prestanete užívať Prostamoluno
V takom prípade môže dôjsť opätovne k ťažkostiam.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4. Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Zriedkavo sa môžu vyskytnúť žalúdočné ťažkosti.
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
Prostamol uno nepoškodzuje sexuálne funkcie.
 
 
5. Ako uchovávať Prostamoluno
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Prostamoluno obsahuje
 
Liečivo:
Každá mäkká kapsula obsahuje extrakt z plodov serenoy plazivej (Serenoa repens, Serenoa serrulata) (9 - 11:1) 320 mg
Extrakčné činidlo: etanol 96 %
Ďalšie zložky sú:
sukcinylovaná želatína, glycerol, čistená voda, oxid titaničitý (E 171), čierny oxid železitý (E 172), žltý oxid železitý (E 172), karmín (E120).
 
Ako vyzerá Prostamoluno a obsah balenia
Oválne mäkké želatínové kapsuly s nepriehľadným, dvojfarebným červeno-čiernym obalom, s  hnedou až žltohnedou alebo zelenohnedou (olejovitou) tekutinou.
 
Kapsuly sú balené v blistroch a v škatuľke.
 
Balenie: 15, 30, 60 mäkkých kapsúl.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlín
Nemecko
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 12/2012.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Berlin-Chemie (Menarini Group)
Balenie: 30 kapsúl
Kód:
59710
ŠUKL kód: 59710
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyMočovo-pohlavné orgány
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuMočové a pohlavné orgányProstata