Mugotussol sirup 190ml

Mugotussol sirup 190ml

Úľava od suchého, dráždivého kašľa. Nástup účinku 15-30 minút po užití.

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Mugotussol
10 mg/5 ml, sirup
dextrometorfániumbromid
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
-                 Ak sa do 3 až 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.         Čo je Mugotussol a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mugotussol
3.         Ako užívať Mugotussol
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Mugotussol
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.         Čo je Mugotussol a na čo sa používa
 
Mugotussol sa používa na zmiernenie suchého, dráždivého kašľa.
 
Obsahuje liečivo dextrometorfániumbromid, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných antitusiká (lieky potláčajúce kašeľ), ktoré pomáhajú zabezpečiť zmiernenie suchého kašľa.
 
Liek sa používa u dospelých a detí vo veku 12 rokov a starších.
 
 
2.         Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mugotussol
 
Neužívajte Mugotussol
-        ak ste alergický na dextrometorfán alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
-        ak máte dlhodobý kašeľ alebo akútne príznaky ochorení dýchacích ciest, ako je astma, chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP), zápal pľúc,
-        ak máte menej ako 12 rokov,
-        ak užívate alebo ste posledné dva týždne užívali lieky na depresiu známe ako inhibítory monoaminooxidázy (IMAO). Ak si nie ste istý, či užívate takýto liek, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Upozornenia a opatrenia
 
Predtým, ako začnete užívať Mugotussol, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
 
-          Dextrometorfániumbromid môže vyvolať závislosť, ak sa používa počas dlhého obdobia, alebo ak ho užívajú ľudia s náchylnosťou k zneužívaniu,
-          ak máte problémy s  pečeňou,
-          ak máte pretrvávajúci kašeľ alebo ak sa kašeľ spája s veľkou produkciou hlienu,
-          ak neznášate niektoré cukry.
 
Deti
Dextrometorfániumbromid nesmú užívať deti mladšie ako 12 rokov.
 
Iné lieky a Mugotussol
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, najmä amiodarón, chinidín, fluoxetín, haloperidol, paroxetín, propafenón, tioridazín, cimetidín a ritonavir alebo mukolytiká (lieky, ktoré uvoľňujú hlien), povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Mugotussol a alkohol
Ak sa požíva alkohol spolu s dextrometorfániumbromidom,výskyt niektorých vedľajších účinkov je pravdepodobnejší.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Tento liek vám môže spôsobovať pocit ospalosti alebo závrat. Ak má na vás vplyv, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje. Riziko vzniku týchto účinkov sa zvyšuje s alkoholom a niektorými inými liekmi.
 
Mugotussol obsahuje:
 
39,06 g maltitolu v maximálnej odporúčanej dennej dávke, čo zodpovedá 89 kcal/g.
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, predtým ako užijete tento liek, poraďte sa s lekárom.
 
Môže mať mierny laxatívny („preháňajúci“) účinok.
 
Kalorická hodnota maltitolu je 2,3 kcal/g.
 
2,8 mg propylénglykolu v maximálnej odporúčanej dennej dávke.
 
Metylparabén (E219)
Môže vyvolať alergické reakcie (pravdepodobne oneskorené).
 
 
3.         Ako užívať Mugotussol
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.
 
Odporúčaná dávka je:
 
Dospelí a deti vo veku 12 rokov a staršie:
15 ml sirupu až 3-krát denne, každých 6 až 8 hodín, podľa potreby.
Neprekračujte maximálnu celkovú dennú dávku 45 ml sirupu (3 užitia).
 
Použite dávkovač, ktorý je súčasťou balenia.
 
Ak sa liečite sami, nepoužívajte liek dlhšie než 3-5 dní.
 
Sirup neobsahuje cukor (sacharózu), preto ho môžu užívať pacienti s cukrovkou.
 
Ak užijete viac Mugotussolu, ako máte
Ak užijete viac Mugotussolu ako máte, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Zoberte všetok zvyšný liek, aby ste ho ukázali lekárovi.
 
Ak zabudnete užiť Mugotussol
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ďalšiu dávku lieku užite v najbližšom stanovenom čase v obvyklej dávke.
 
 
4.         Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Alergické reakcie
-        Príznaky môžu zahŕňať svrbenie kože alebo vyrážky, ťažkosti s dýchaním, rýchlejší tep srdca, opuch tváre alebo hrdla.
-        Ak máte niektorý z týchto príznakov, ukončite užívanie tohto lieku a vyhľadajte okamžite pomoc lekára.
 
Iné možné vedľajšie účinky
-        Časté (postihujú menej ako 1 z 10 ľudí)
              o       závrat, vracanie, podráždený žalúdok, nevoľnosť, únava
-        Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 10 000 ľudí)
              o       halucinácie, závislosť, ospalosť
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
 
 
5.         Ako uchovávať Mugotussol
 
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a štítku fľašky. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Spotrebujte do 12 mesiacov po prvom otvorení.
 
Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete nejaké znaky poškodenia lieku.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Mugotussol obsahuje
 
-           Liečivo je monohydrát dextrometorfániumbromidu.
-           Ďalšie zložky sú:
Dihydrát sodnej soli sacharínu,
Roztok maltitolu (E965),
Propylénglykol,
Marhuľová aróma,
Vanilková aróma,
Metylparabén (E218),
Čistená voda.
 
Ako vyzerá Mugotussol a obsah balenia
5 ml sirupu obsahuje 10 mg monohydrátu dextrometorfániumbromidu (čo zodpovedá 7,35 mg dextrometorfánu).
 
Mugotussolječíry, bezfarebný až bledožltý sirup dostupný vo fľaške zo skla typu III jantárovej farby a plastovým uzáverom.
 
Veľkosť balenia:
1 x 190 ml fľaška a 1 dávkovač.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
 
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Str. 173
55216 Ingelheim nad Rýnom
Nemecko
 
Výrobca
 
DELPHARM REIMS
10 rue Colonel Charbonneaux, 51100 REIMS
Francúzsko
 
Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
Spojené kráľovstvo: Dextromethorphan hydrobromide 10mg/5ml syrup
Česká republika: Mugotussol 10mg/5ml
Estónsko: Mugotussol
Poľsko: Mucotussin
Slovensko: Mugotussol
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2014.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.