magneror 50tbl

Magnerot 50tbl

Liečba ochorení vyvolaných nedostatkom horčíka. Prevencia vzniku ochorení srdca a ciev. Kompenzácia nadmernej spotreby horčíka napr. počas tehotenstva a dojčenia. Prvá pomoc pri PMS - premenštruačnom syndróme

9,50 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 4 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
16,10 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
 
Magnerot 50tbl
 
Kyselina orotová nie je to chemicky pripravená látka, ale prírodná látka obsiahnutá v mlieku a kolostre, predstavuje teda akýsi „fyziologický nosič“ pre magnézium. V dôsledku tejto väzby sa zlepšuje vstrebávanie magnézia, ale aj iných, pre organizmus dôležitých minerálov (vápnik, draslík, sodík...) a kovov (železo, meď, mangán, zinok...) zo zažívacieho traktu. Okrem toho má kyselina orotová vplyv aj na zlepšenie tvorby energie v bunkách organizmu, a to tým, že podporuje tvorbu látok s vysokým obsahom energie. 
 
 
2.         Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie
 
Liečivo:
magnesii orotas dihydricus 500 mg v 1 tablete (zodpovedá 2,7 mval, 1,35 mmol alebo 32,8 mg horčíka)
 
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
 
3.         Lieková forma
 
Tablety
 
Biele ploché tablety s deliacou ryhou na jednej strane.
 
4.         Klinické údaje
 
4.1       Terapeutické indikácie
 
Liečba porúch svalovej a srdcovej činnosti spôsobená nedostatkom horčíka, ako sú svalové kŕče, tetanus alebo angina pectoris. Liečba nedostatku horčíka následkom jednostrannej výživy alebo užívania rôznych liekov (antikoncepčné prípravky, diuretiká alebo laxanciá), pri alkoholizme alebo pri nedostatočnej kompenzácii zvýšenej potreby horčíka (obdobie dojčenia alebo stres). Liek sa užíva počas tehotenstva (riziko predčasného pôrodu, preeklampsia), pri niektorých poruchách srdcového rytmu, spôsobených najmä predávkovaním kardioglykozidmi, a pri ateroskleróze.
 
4.2       Dávkovanie a spôsob podávania
 
Dávkovanie je individuálne, riadi sa podľa stupňa nedostatku horčíka, príp. jeho potreby. Ak lekár neurčí inak, úvodné dávkovanie je 2 tablety 3 krát denne počas prvého týždňa liečby, potom sa dávkovanie upraví na 1 - 2 tablety 1 - 2 krát denne. Tablety sa zapíjajú malým množstvom tekutiny.
Dĺžka liečby je minimálne 6 týždňov. Magnerot sa môže užívať aj dlhodobo.  
 
4.3       Kontraindikácie
 
Liek sa nesmie užívať pri zvýšenej hladine horčíka v krvi, prípadne pri príznakoch predávkovania horčíkom (svalová chabosť), ďalej pri myasténii gravis.
Nie je vhodné súčasné užívanie lieku s barbiturátmi alebo hypnotikami.
 
4.4       Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní
 
Ak ide o chorého s poruchami srdcového rytmu na podklade poruchy prevodového systému (AV blokáda), obličkovej nedostatočnosti, vysokej hladiny draslíka v krvi, liek sa môže užívať len v závažných dôvodoch.  
V prípade súčasného nedostatku vápnika je potrebné najskôr upraviť deficit horčíka a až potom podávať doplnkový vápnik.
V prípade poškodenia obličiek stredného stupňa je potrebné liek podávať opatrne vzhľadom k vzniku hypermagnezémie.
Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.
 
4.5       Liekové a iné interakcie
 
Horčík obsiahnutý v tomto lieku má antagonistický účinok s vápnikom na myokard a tonus svalstva (horčík zoslabuje silu srdcového sťahu i svalový tonus), zosilňuje ochrňujúci vplyv látok typu kurare na periférne svalstvo. Zosilňuje účinok streptomycínu, kanamycínu, vankomycínu a bacitracínu, znižuje účinok tetracyklínu. Zosilňuje centrálne tlmivé účinky hypnotík a liekov tlmiacich centrálny nervový systém. Pri súčasnom užívaní prípravkov s obsahom železa môže byť narušené vstrebávanie železa. V tomto prípade musí byť dodržaný odstup 2-3 hodín medzi užitím lieku s obsahom horčíka a lieku s obsahom železa. Rovnaké zásady platia pri užívaní fluoridu sodného.
 
4.6       Fertilita, gravidita a laktácia
 
Nie sú známe informácie, ktoré by potvrdzovali nevhodnosť užívania lieku Magnerotpočas tehotenstva a laktácie. Užívanie prípravkov s obsahom horčíka sa v tomto období odporúča.  
Dlhodobé užívanie v poslednom trimestri tehotenstva môže vyvolať svalovú slabosť novorodenca.
 
4.7       Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje
 
Liek neovplyvňuje psychický ani fyzický stav.
 
4.8       Nežiaduce účinky
 
Vysoké dávky horčíka môžu spomaliť srdcový rytmus alebo spôsobiť nepravidelnú srdcovú činnosť príp. kolaps periférnych ciev.
Predávkovanie horčíkom môže spôsobiť poruchy vedomia a svalovú ochablosť.
 
4.9       Predávkovanie
 
Pri neporušenej funkcii obličiek sa intoxikácia horčíkom vyskytuje veľmi zriedkavo a neočakáva sa ani pri užívaní lieku Magnerot.
Pri predávkovaní horčíkom sú možné príznaky ovplyvnenia centrálneho nervového systému (nevoľnosť, vracanie, letargia, uzáver močového mechúra, obstipácia, útlm dýchania), kardiálne príznaky (ovplyvnenie atrio-ventrikulárneho rytmu a ventrikulárneho šírenia vzruchov) a príznaky podobné účinkom kurare na neuromuskulárny prenos. Pri predávkovaní horčíkom je nevyhnutné podať vápnik formou intravenóznej infúzie ( 100 - 200 mg Ca2+ počas 5 - 10 min.). Podľa situácie je vhodné vykonať hemodialýzu, peritoneálnu dialýzu a napojiť pacienta na umelú ventiláciu pľúc.
 
5.         Farmakologické vlastnosti
 
5.1       Farmakodynamické vlastnosti
 
Farmakoterapeutická skupina: Náhrady minerálnych prvkov
ATC kód: A12CC09
 
Ako dôležitý intracelulárny katión má horčík veľký význam pri asi 300 enzýmových reakciách, ktoré ovplyvňujú reguláciu permeability bunkovej membrány a neuromuskulárny prenos.
Dlhodobý nedostatok horčíka sa vždy prejaví klinickými príznakmi, najmä neuromuskulárnymi poruchami (zvýšená motorická a senzitívna dráždivosť, svalové zášklby, parestézie), psychickými zmenami (depresia, zmätenosť, halucinácie), kardiovaskulárnymi poruchami (ventrikulárne exrasystoly a tachykardia, zvýšená citlivosť na kardioglykozidy, spazmy ciev). Nedostatok horčíka zvyšuje možnosť vzniku predčasných kontrakcií maternice a gestóz počas tehotenstva. 
Okrem liečby symptómov nedostatku horčíka, počas ktorej sa obnovujú fyziologické pomery, je potrebné upozorniť na nasledovné klinické účinky magnézia: účinky podobné kurare na cholinergné zakončenia nervov, kde sa znižuje uvoľňovanie acetylcholínu. Magnézium a kalcium účinkujú v organizme synergicky, ale magnézium môže blokádou väzbových miest pre kalcium pôsobiť ako jeho fyziologický antagonista.
 
5.2       Farmakokinetické vlastnosti
 
Po perorálnom príjme potravou sa resorbuje asi 35 – 40 % horčíka. Nedostatok horčíka stimuluje jeho resorbciu.
Publikované údaje uvádzajú, že lepšia resorbcia horčíka sa zabezpečí podaním spolu s organickými kyselinami (kyselinou asparágovou, orotovou), tak ako je to v lieku Magnerot.
Vylučovanie horčíka obličkami závisí od jeho príjmu, pri jeho nadbytku sa obličkami vylučuje vo zvýšenej miere, pri jeho deficite sa jeho eliminácia zníži.
 
Biologická dostupnosť
Distribúcia horčíka v organizme závisí od stavu jeho zásob. Klasické metódy stanovenia biologickej dostupnosti založené na stanovení plazmatickej koncentrácie nie sú výpovedné.
Na stanovenie deficitu horčíka chýbajú klinicko-chemické údaje.
Aj keď je znížená plazmatická hladina horčíka znakom jeho nedostatku, naopak normálne plazmatické hladiny horčíka v sére nevylučujú ľahký alebo stredný stupeň jeho nedostatku, nakoľko plazmatická a intracelulárna koncentrácia nemusia spolu súvisieť.
Z klinického hľadiska je diagnostika symptomatická. V súčasnej dobe je viac rozšírené stanovenie deficitu horčíka na základe nedostatočnej výživy.
Podľa údajov získaných z medzinárodnej odbornej literatúry sú poruchy metabolizmu horčíka spôsobené nasledovnými príčinami:
- nadmerný príjem tukov a bielkovín spomaľuje resorbciu horčíka a spôsobuje jeho zvýšené vylučovanie črevným traktom.
- zvýšený príjem nápojov s obsahom fosfátov spôsobuje nedostatočné vstrebávanie horčíka.
- zvýšený príjem sodíka (nadmerné solenie jedál) zvyšuje vylučovanie horčíka obličkami a tým aj jeho potrebu.
- pri diétach a redukčných kúrach je potrebné obohatiť stravu minerálnymi látkami.
- zvýšená konzumácia alkoholických nápojov narušuje rovnováhu horčíka v organizme spomalením jeho resorbcie a jeho zvýšeným vylučovaním obličkami.
- niektoré lieky (kardioglykozidy, aminoglykozidové ATB, laxanciá, diuretiká a kortikoidy) zvyšujú vylučovanie horčíka.
- nadmerným potením (vrcholoví športovci) vznikajú straty horčíka, ktoré sa môžu prehĺbiť príjmom tekutín s obsahom iónov (solí).
- vitamín D spôsobuje retenciu vápnika a tým narušuje rovnováhu horčíka v organizme, rovnakým mechanizmom pôsobí nadmerné opaľovanie sa.
- kontraceptíva obsahujúce estrogén znižujú hladinu horčíka v sére
- tehotenstvo a dojčenie znamenajú zvýšené nároky organizmu na horčík
- stres, najmä hluk zvyšuje dennú potrebu horčíka (horčík sa zúčastňuje na ukladaní katecholamínov v drene nadobličiek ako aj na uvoľňovaní adrenalínu). Pri vystavení nadmerného hluku sa zvyšuje vylučovanie horčíka močom o asi 15 %.
 
5.3       Predklinické údaje o bezpečnosti
 
Nie sú popísané.
 
6.         Farmaceutické informácie
 
6.1       Zoznam pomocných látok
silica colloidalis anhydrica, croscarmellosum natricum, cellulosum microcristallinum, maydis amylum, povidonum, lactosum monohydricum, natrii cyclamas, talcum, magnesii stearas.
 
6.2       Inkompatibility
 
Nie sú známe.
 
6.3       Čas použiteľnosti
 
5 rokov.
 
6.4       Špeciálne upozornenia na uchovávanie
 
Liek uchovávajte na suchom mieste pri teplote 15 - 25 °C v neporušenom obale.
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
6.5       Druh obalu a obsah balenia
 
PVC/PVDC/Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.
Veľkosť balenia: 20, 50, 100, 200 a 1000 tabliet.
 
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
 
6.6      Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom
 
Žiadne zvláštne požiadavky.
 
7.         Držiteľ rozhodnutia o registráciI
 
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Böblingen, Nemecko
 
8.         Registračné číslo      
 
39/0873/96-S
 
9.         Dátum PRVEJ registrácie/ Predĺženia registrácie
 
12. 11. 1996 / bez časového obmedzenia
  
10.       Dátum revízie textu   
 
Marec 2012   

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.