Ibalgin Fast 12tbl

Ibalgin Fast 12tbl

Liek na bolesti hlavy, migrénu, bolesti zubov, menštruačné bolesti

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

Skladom
3,66 €
Skladom
3,99 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
IBALGIN FAST
 
400 mg filmom obalené tablety
 
ibuprofén
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
-                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 4 dní pri bolesti alebo do 3 dní pri migréne alebo horúčke, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.         Čo je IBALGIN FAST a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť predtým,  ako užijete IBALGIN FAST
3.         Ako užívať IBALGIN FAST
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať IBALGIN FAST
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je  IBALGIN FAST a na čo sa používa
 
Liečivo tohto lieku − ibuprofén – patrí do skupiny takzvaných nesteroidových antiflogistík (protizápalových liekov − NSAID); tieto lieky utlmujú bolesť a zmierňujú horúčku .
IBALGIN FAST obsahuje ibuprofén vo forme ibuprofén-lyzinátu, ktorý sa ľahko rozkladá v tele a liečivo sa ľahko vstrebáva do krvného riečiska, a tak sa dostáva k miestu bolesti rýchlo.
 
IBALGIN FAST je určený na symtomatickú liečbu miernej až stredne silnej akútnej bolesti rozličného pôvodu, ako sú bolesti hlavy (vrátane tenzných a migrenóznych), bolesti zubov, bolesti po vytrhnutí zuba (vrátane chirurgického odstránenia neprerezaných zubov), bolesti svalov a menštruačné bolesti.
IBALGIN FAST takisto znižuje horúčku pri horúčkovitých stavoch.
 
 
Liek môžu užívať dospelí a deti nad 40 kg telesnej hmotnosti (vo veku od 12 rokov a starší).
 
 
2.       Čo potrebujete vedieť skôr aku užijete  IBALGIN FAST
 
Neužívajte IBALGIN FAST
−        ak ste alergický/á na ibuprofén (liečivo lieku IBALGIN FAST) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku ( uvedených v časti 6);
−       ak ste precitlivený/á na kyselinu acetylsalicylovú či iné nesteroidové antiflogistiká, ktoré sa    
prejavujú ako dýchavičnosť, astma, výtok z nosa, opuchy alebo žihľavka;
−        ak máte aktívny alebo rekurentný (opakujúci sa) žalúdočný alebo dvanástnikový vred, ak krvácate do žalúdka alebo dvanástnika, alebo ak ste tieto stavy mali v minulosti opakovane (t. j. najmenej dvakrát);
−        ak ste mali žalúdočno-črevné krvácanie alebo prederavenie žalúdočno-črevného traktu v súvislosti s predchádzajúcou terapiou liekmi zo skupiny NSAID;
−        ak trpíte cerebrovaskulárnym alebo iným aktívnym krvácaním;
−        ak trpíte poruchou krvotvorby alebo zrážania krvi;
−          ak trpíte závažným zlyhaním srdca, pečene alebo obličiek;
−         ak trpíte závažnou dehydratáciou (spôsobenou vracaním, hnačkou alebo nedostatočným príjmom 
           tekutín);
−          ak ste žena v treťom trimestri tehotenstva;
−          na liečbu detí pod 40 kg telesnej hmotnosti (mladších ako 12 rokov).
 
Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, než začnete užívať IBALGIN FAST (alebo nejaký iný liek s obsahom ibuprofénu),
−          ak trpíte poruchou funkcie obličiek alebo pečene;
−           bezprostredne po veľkých chirurgických zákrokoch;
−           ak trpíte dedičnou poruchou krvotvorby (akútna intermitentná porfýria);
−          ak trpíte prieduškovou astmou;
−          ak súčasne užívate lieky, ktoré môžu zvyšovať riziko gastrotoxicity alebo krvácania (pozri nižšie);
−          ak trpíte na systémový lupus erythematosus (porucha imunitného systému)  alebo 
             zmiešané ochorenia spojivového tkaniva  (riziko aseptickej meningitídy);
−          ak trpíte zápalovou vredovou chorobou tráviaceho traktu, ako je Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída;
−          ak máte srdcové zdravotné ťažkosti, prekonali ste náhlu cievnu mozgovú príhodu alebo ak sa domnievate, že vám hrozí riziko týchto ochorení (napríklad ak máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo ak ste fajčiar) poraďte sa o užívaní tohto lieku
             s lekárom alebo lekárnikom;
−           ak trpíte sennou nádchou, máte nosové polypy alebo chronické obštrukčné ochorenie
            dýchacích ciest, existuje zvýšené riziko alergických reakcií. Alergické reakcie sa môžu
            prejavovať ako astmatické záchvaty (tzv. analgetická astma), Quinckeho edém alebo žihľavka;
−          ak trpíte dehydratáciou.
 
Pri dlhodobom podávaní lieku IBALGIN FAST je nutné vykonávať pravidelné kontroly pečeňových hodnôt, funkcie obličiek rovnako ako i krvný obraz.
 
Nežiaduce účinky sú minimalizované užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej možnej doby. Starší ľudia sú vystavený zvýšenému riziku výskytu vedľajších účinkov.
 
Súčasné užívanie IBALGINu FAST s NSAID, vrátane špecifických inhibítorov cyklooxygenázy-2, zvyšuje riziko nežiaducich účinkov (pozri časť „Užívanie iných liekov“ nižšie) a je potrebné sa mu vyhnúť. Liečba sa musí ukončiť a treba sa poradiť s lekárom v prípade žalúdočno-črevného (gastrointestinálneho ) krvácania alebo vzniku vredov (ulcerácie).
 Krvácanie do žalúdočno-črevného traktu, jeho zvredovatenie alebo prederavenie sa môže vyskytnúť kedykoľvek počas liečby, a to s varovnými príznakmi aj bez nich, a takisto bez predchádzajúcej anamnézy závažných žalúdočno-črevných príhod. Riziko krvácania, zvredovatenia alebo prederavenia sa stupňuje so zvyšujúcou sa dávkou, u pacientov s anamnézou vredovej choroby a u starších ľudí. Niektoré súbežne užívané lieky môžu zvyšovať riziko gastrotoxicity alebo krvácania (iné nesteroidové protizápalové lieky, kortikosteroidy, antikoagulanciá /lieky proti zrážavosti krvi/ ako warfarín, selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu /SSRI/ alebo antitrombotiká /protidoštičkové lieky/ ako kyselina acetylsalicylová).
U pacientov so zvýšeným rizikom gastrointestinálnej toxicity sa má zvážiť súčasné podávanie protektívnych látok (napr. misoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy).
 
Ak ste v minulosti mali gastrotoxicitu, hlavne v staršom veku, mali by ste lekárovi hlásiť všetky žalúdočno-črevné príznaky (najmä žalúdočno-črevné krvácanie) predovšetkým v počiatočných fázach liečby.
 
Lieky ako je IBALGIN FAST môžu byť spojené s miernym zvýšením rizika srdcového záchvatu („infarkt myokardu“) alebo cievnej mozgovej príhody. Akékoľvek riziko je pravdepodobnejšie pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe.
Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby (3 dni v prípade migrény alebo horúčky a 4 dni pri liečbe bolesti).
 
Počas liečby s NSAID boli hlásené veľmi zriedkavé závažné kožné reakcie s tvorbou pľuzgierov a začervenaním, z ktorých niektoré boli smrteľné (exfloliatívna dermatída, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza/Lyellov syndróm, pozri časť 4.) Riziko takýchto reakcií sa javí byť najväčšie na začiatku liečby, pretože tieto nežiaduce účinky sa vo väčšine prípadov objavili počas prvého mesiaca liečby. Pri prvých známkach kožných vyrážok , defektov sliznice alebo iných príznakoch reakcie z precitlivenosti, by ste mali prestať užívať IBALGIN FAST a ihneď sa poradiť s lekárom.
 
Všeobecne, bežné užívanie (niekoľko druhov) analgetík môže viesť k trvalým vážnym problémom s obličkami. Toto riziko sa môže zvýšiť pri fyzickej záťaži spojenej so stratou soli a dehydratáciou.
Z tohto dôvodu je potrebné sa takémuto užívaniu analgetík vyhýbať.
 
Počas ovčích kiahní (varicella) sa doporučuje vyhnúť užívaniu lieku IBALGIN FAST.
 
Dlhodobé užívanie akéhokoľvek  typu lieku proti bolesti na potlačenie bolesti hlavy môže stav ešte zhoršiť. Ak u vás dochádza k častej alebo každodennej bolesti hlavy, hoci (alebo pretože) pravidelne užívate lieky proti bolesti hlavy, poraďte sa s lekárom predtým, než začnete užívať iné lieky proti bolesti. Liečba by mala byť ukončená v prípade nadmerného užívania liekov proti bolesti hlavy.
 
Ibuprofén môže zakrývať príznaky infekcie (horúčka, bolesť, opuch).
 
Iné lieky a IBALGIN FAST
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Čomu by ste sa mali vyhnúť keď užívate tento liek?
Niektoré lieky ako sú antikoagulanciá (lieky proti zrážanlivosti krvi) (napr. kyselina acetylsalicylová/ aspirín, warfarín, tiklopidín), niektoré lieky proti vysokému krvnému tlaku (ACE- inhibítory, napr. kaptopril, betareceptor blokujúce lieky, antagonisti angiotenzínu II) a dokonca aj niektoré iné lieky môžu ovplyvňovať alebo byť ovplyvnené pri liečbe ibuprofénom. Preto vždy požiadajte lekára o radu pred užitím ibuprofénu s inými liekmi.
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Najmä, ak užívate:
 
-          kyselinu acetylsalicylovú alebo iný liek zo skupiny NSAID (lieky proti zápalu a analgetiká) a glukokortikoidy (lieky obsahujúce kortizón alebo látky podobné kortizónu), pretože tieto lieky môžu zvýšiť riziko vzniku žalúdočno-črevných vredov alebo krvácania;
-           selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) (lieky používané na liečbu depresie), pretože môžu zvýšiť riziko krvácania do žalúdočno-črevného traktu;
-          lieky proti zrážaniu krvných doštičiek (antitrombotiká), pretože môžu zvýšiť riziko krvácania;
-          kyselinu acetylsalicylovú (nízku dávku), pretože účinok na riedenie krvi môže byť narušený;
-          lieky proti vysokému krvnému tlaku a močopudné lieky, pretože ibuprofén môže znižovať účinky týchto liekov a môže nastať možné zvýšené riziko pre obličky;
-          draslík šetriace diuretiká, pretože to môže viesť k hyperkaliémii;
-          chinolónové antibiotiká , pretože môže byť zvýšené riziko kŕčov;
-          aminoglykozidy(antibiotiká), pretože ibuprofén môže znižovať odbúravanie aminoglykozidov, ich súčasné podávanie zvyšuje riziko poškodenia obličiek a sluchu;
-          sulfonylmočoviny (lieky na cukrovku), pretože je možné vzájomné ovplyvnenie s ibuprofénom;
-          lieky s obsahom lítia  (lieky na maniodepresívne ochorenie a depresie), digoxín (pri srdcovej nedostatočnosti), lieky na riedenie krvi (napr. warfarín), fenytoín (na liečbu epilepsie) a metotrexát (liek na liečbu rakoviny alebo reumatizmu), pretože ibuprofén môže zosilniť účinok týchto liekov;
-           sulfinpyrazónu, probenecidu (lieky na liečbu dny), pretože vylučovanie ibuprofénu môže byť oneskorené;
-          existujú klinické údaje naznačujúce, že NSAID môžu zvýšiť plazmatickú hladinu baklofénu;
-          cyklosporínu, takrolimu (imunosupresívne lieky), pretože môže dôjsť k poškodeniu obličiek;
-          zidovudínu (lieku na liečbu HIV/AIDS), pretože užívanie IBALGINu FAST môže mať za následok zvýšené riziko krvácania do kĺbu alebo krvácanie, ktoré vedie k opuchu u HIV (+) hemofilikov.
 
Užívanie lieku IBALGIN FAST s jedlom,  nápojmi a alkoholom
Filmom obalené tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.
Tableta sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Ak sa užije s jedlom alebo krátko po jedle, môže byť nástup účinku s oneskorením. Avšak užívanie s jedlom zlepšuje znášanlivosť lieku a znižuje pravdepodobnosť žalúdočno-črevných ťažkostí.
Počas liečby nie je vhodné piť alkoholické nápoje a fajčiť.
 
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek.
Informujte svojho lekára, ak otehotniete v priebehu užívania IBALGIN FAST.
Liek nesmú užívať ženy v posledných troch mesiacoch tehotenstva.
V prvom a druhom trimestri tehotenstva liek užívajte len na odporúčanie lekára.
V prípade nutnosti je možné počas dojčenia užívať IBALGIN FAST kratší čas, pretože ibuprofén prechádza do materského mlieka iba v malom množstve. Nepredpokladá sa jeho nežiaduci vplyv na dojčené dieťa a ani sa tento vplyv nikdy nezaznamenal. V prípade potreby dlhodobého užívania lieku sa poraďte s lekárom.
Liek patrí do skupiny liekov (NSAID), ktoré môžu narušiť plodnosť u žien. Tento účinok je zvratný po ukončení užívania lieku.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
 
Liek môže vyvolať závraty, únavu a poruchy videnia, čo môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť. Pokiaľ sa vám to stane, neriaďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.
 
 
3.       AKO UŽÍVAŤ IBALGIN FAST
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Dospelí a dospievajúci od 40 kg telesnej hmotnosti (vo veku 12 rokov a viac)
Úvodná dávka je jedna tableta lieku IBALGIN FAST (400 mg ibuprofénu), potom jedna tableta  (400 mg ibuprofénu) každých 6 hodín podľa potreby.
Dodržujte najmenej 6-hodinový interval medzi jednotlivými dávkami a neužívajte viac ako 3 tablety lieku IBALGIN FAST (1 200 mg ibuprofénu) v priebehu 24 hodín bez odporučenia lekára.
 
IBALGIN FAST nesmie byť užívaný deťmi pod 40 kg telesnej hmotnosti (mladšími ako 12 rokov) vzhľadom na množstvo liečiva v jednej tablete.
 
Starší pacienti
U starších pacientov je dávkovanie rovnaké ako u dospelých, no je nutná zvýšená opatrnosť (pozri časť Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku IBALGIN FAST).
 
Pacienti s poškodenou funkciou pečene alebo obličiek
U pacientov s nedostatočnou funkciou obličiek a pečene je nutná zvýšená opatrnosť (pozri časť Upozornenia a opatrenia).
 
Poraďte sa s lekárom, ak je tento liek potrebné užívať viac ako 3 dni v prípade migrény alebo horúčky alebo po dobu dlhšiu ako 4 dni na liečbu bolesti alebo ak sa príznaky zhoršujú.
Neprekračujte odporúčané dávkovanie ani dĺžku liečby.
 
Ak užijete viac lieku IBALGIN FAST, ako máte
Pri predávkovaní alebo náhodnom požití filmom obalených tabliet dieťaťom vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.
Hlavnými príznakmi predávkovania sú pocit na vracanie, vracanie, bolesti brucha, krvácanie z tráviaceho traktu (pozri tiež časť 4 nižšie), hnačka, bolesť hlavy, závraty alebo ospalosť. Zriedka sa môže vyskytnúť nízky krvný tlak, obmedzené dýchanie a strata vedomia.
 
Ak zabudnete užiť IBALGIN FAST
Ak ste zabudli užiť vašu dávku, neužite väčšiu dávku ako je doporučené pre nasledujúcu dávku .
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov sa zvyšuje u starších ľudí, u pacientov s anamnézou žalúdočného alebo dvanástnikového vredu (najmä s krvácaním alebo prederavením sliznice), u pacientov dlhodobo liečených liekmi s obsahom kyseliny acetylsalicylovej.
 
Prestaňte užívať tento liek a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc pri prvom výskyte akejkoľvek reakcie precitlivenosti ako sú kožné vyrážky, poškodenia slizníc, výskyte žihľavky, náhlom opuchu okolo očí, pocite tlaku na hrudníku s ťažkosťami pri dýchaní alebo prehĺtaní, pri bolesti v nadbruší či poruchách videnia, alebo pri krvácaní z tráviaceho traktu (vracanie krvi alebo čierna stolica),.
 
Nižšie uvedené možné vedľajšie účinky sú zoskupené podľa ich častosti:
 
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
pocit na vracanie, vracanie, pálenie záhy, hnačka, zápcha, nadúvanie.
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
 bolesti brucha a mierne straty krvi v žalúdku a/alebo v črevách, ktoré môžu spôsobiť vo výnimočných prípadoch anémiu.
Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
bolesti hlavy, vertigo (závraty), nespavosť, nepokoj, podráždenosť alebo únava, poruchy videnia, žihľavka, svrbenie, alergické reakcie ( ako je kožná vyrážka a svrbenie, rovnako ako astmatické záchvaty), zápal,  zvredovatenie alebo prederavenie sliznice tráviaceho taktu (čierna stolica, a vracanie krvi), zápal v ústach, zhoršenie existujúceho ochorenia čriev (kolitída alebo Crohnova choroba).
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):
zlyhanie srdca, aseptická meningitída(zvlášť u pacientov s poruchami väzív ako systémový lupus erythematosus), poruchy vnímania farieb, rozmazané videnie, zvonenie v ušiach, poruchy funkcie pečene (zvyčajne vratné).
Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):
ťažkosti s dýchaním (prevažne u pacientov s prieduškovou astmou), zhoršenie astmy, zápal sliznice pažeráka (hrdla alebo prehĺtacej trubice vedúcej do žalúdka), zápal pankreasu spojeného so silnou bolesťou v nadbrušku vyrážajúcou do chrbta a nevoľnosť a vracanie (pankreatitída), abnormálne zúženie čreva, problémy s krvotvorbou (prvé príznaky sú: horúčka, bolesť hrdla, povrchové vredy v ústach, príznaky podobné chrípke, silná únava, krvácanie z nosa a kožné krvácanie), zadržiavanie tekutín a/alebo sodíka, psychické reakcie, depresia, emocionálna labilita, palpitácie (pacient pociťuje rýchle údery srdca), srdcový záchvat („infarkt myokardu“),  zníženie alebo zvýšenie krvného tlaku, zápal močového mechúra, prítomnosť krvi v moči, porucha funkcie obličiek zahŕňajúca  opuchy  a zakalený moč (nefrotický syndróm) alebo zápalové ochorenie obličiek (intersticiálna nefritída), ktorá môže viesť k akútnemu zlyhaniu obličiek, krvi v moči a horúčke, ktorá môže byť príznakom poškodenia obličiek (papilárna nekróza), zvýšená koncentrácia močoviny v krvi, opuchy, poškodenie pečene (prvý príznak môže byť zmenené zafarbenie kože), poškodenie pečene najmä pri dlhodobom užívaní, zlyhanie pečene, akútna hepatitída(zožltnutie kože alebo očných bielok, únava a horúčka),  ťažké formy kožných reakcií zahŕňajúce vyrážky so začervenaním a pľuzgierikmi, Stevensov-Johnsonov syndróm a rozklad tkaniva, ťažké reakcie z precitlivenosti (opuch tváre, jazyka a hrtana, dýchavičnosť, tachykardia (zrýchlenie srdcového rytmu), hypotenzia, silný šok), strata vlasov (alopécia).
 
Užívanie liekov s obsahom ibuprofénu (alebo iných liekov zo skupiny NSAID) tak ako je i IBALGIN FAST môže byť spojené so slabo zvýšeným rizikom srdcového záchvatu („infarktu myokardu“) alebo náhlej cievnej mozgovej príhody.
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek  vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
 
5.       Ako uchovávať IBALGIN FAST
 
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 30 °C v pôvodnom obale, na ochranu pred vlhkosťou.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo IBALGIN FAST obsahuje
Liečivo je ibuprofén. Jedna filmom obalená tableta obsahuje 400 mg ibuprofénu, čo zodpovedá 684 mg ibuprofén-lyzinátu.
Ďalšie zložky sú:
Jadro:
silicifikovaná mikrokryštalická celulóza (typ Prosolv SMCC 90), sodná soľ kroskarmelózy , bezvodý koloidný oxid kremičitý, hyprolóza (typ EF), stearylfumarát sodný.
Obal:
Hypromelóza 2910/3, makrogol 6000, mastenec, oxid titaničitý (E 171), polysorbát 80, simetikónová emulzia SE 4, erytrozín (E 127).
 
Ako vyzerá IBALGIN FAST a obsah balenia
IBALGIN FAST sú svetločervenofialové podlhovasté dvojvypuklé filmom obalené tablety.
Veľkosť balenia je 6, 12, 18 alebo 24 filmom obalených tabliet.
Znamená to od 1 do 4 blistrov, každý z nich obsahuje 6 filmom obalených tabliet, v jednej skladačke spolu s písomnou informáciou pre používateľov.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika
 
Liek bol schválený v členských štátoch EEA (Európskeho ekonomického priestoru) pod týmto názvom:
 
Bulharsko
IBALGIN FAST
Česká republika
IBALGIN RAPID
Nemecko
Litva
Lotyšsko
Ibuflam-Lysin 400 mg Filmtabletten
Ibalgin Fast 400 mg plèvele dengtos tabletès
IBALGIN FAST 400 mg apvalkotās tabletes
Poľsko
IBALGIN FAST
Portugalsko
Slovenská republika
Ibalgin
IBALGIN FAST
Maďarsko
Algoflex Rapid 400 mg filmtabletta
Rumunsko
Slovinsko
IBALGIN RAPID
IBALGIN NEO
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júni 2012 .

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.