Dr. Theiss Mucoplant Kvapky proti kašľu, perorálny roztok 30ml

Dr. Theiss Mucoplant Kvapky proti kašľu, perorálny roztok 30ml

2,99 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 1 bonusový bod
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Mucoplant Kvapky proti kašľu
perorálny roztok
 
Liečivá: Thymi extractum fluidum (1:2 – 2,5)                               25,0 g
Extrakčné činidlo: roztok amoniaku 10% (m/m):
glycerol 85% (m/m): etanol 90% (V/V): voda (1:20:70:109)
Anisi aetheroleum                                                                      5,0 g
 
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Mucoplant Kvapky proti kašľu obozretne, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.
-          Túto informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-          Ak potrebujete ďalšie informácie, alebo radu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-          Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia do 7 dní, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
-          Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
 
1.    Čo je Mucoplant Kvapky proti kašľu a na čo sa používa
2.    Skôr ako užijete Mucoplant Kvapky proti kašľu
3.    Ako užívať Mucoplant Kvapky proti kašľu
4.    Možné vedľajšie účinky
5.    Ako uchovávať Mucoplant Kvapky proti kašľu
6.    Ďalšie informácie
 
 
1.       ČO JE MUCOPLANT KVAPKY PROTI KAŠĽU A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Mucoplant Kvapky proti kašľu je rastlinný liek s účinkom podporujúcim vykašliavanie hlienov pri chorobách z prechladnutia a ochoreniach horných dýchacích ciest.
 
2.       SKÔR AKO UŽIJETE MUCOPLANT KVAPKY PROTI KAŠĽU
 
Neužívajte Mucoplant Kvapky proti kašľu:
 
-     keď ste precitlivený na liečivá, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Mucoplant Kvapky proti kašľu.
-     keď ste precitlivený na rastliny z čeľade hluchavkovitých (Lamiaceae) a z čeľade mrkvovitých (Daucaceae) (fenikel, rasca, zeler, koriander a kôpor) alebo na anetol.
-     Liek nesmú užívať deti a mladiství.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Mucoplant Kvapky proti kašľu
-     Liek obsahuje 48 obj. % etanolu.
Každá dávka obsahuje do 0,35 g etanolu. Nebezpečné pri pečeňových ochoreniach, alkoholizme, epilepsii, poškodeniach mozgu, ako aj pre deti a tehotné ženy. Môže meniť, alebo zvýšiť účinok iných liekov. Ak sa v priebehu liečby objaví sťažené dýchanie, horúčka alebo hnisavé hlieny je potrebné sa poradiť s lekárom.
-     Ak príznaky ochorenia pretrvávajú viac než 7 dní, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.
Užívanie iných liekov
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím,  svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Liekové a iné interakcie neboli zaznamenané.
 
Užívanie lieku Mucoplant Kvapky proti kašľu s jedlom a nápojmi
Podávanie lieku nezávisí od doby stravovania (pred alebo po jedle).
Neboli hlásené žiadne interakcie s jedlom a nápojmi.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte s so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití lieku Mucoplant kvapky proti kašľu v tehotenstve a pri dojčení. Kvôli nedostatku údajov sa užívanie počas tehotenstva a dojčenia neodporúča.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neuskutočnili sa žiadne štúdie na ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek Mucoplant Kvapky proti kašľuobsahuje 48 obj. % alkoholu. Tento fakt je potrebné zobrať do úvahy pri obsluhe strojov a schopnosti viesť vozidlo.
 
 
3.       AKO UŽÍVAŤ MUCOPLANT KVAPKY PROTI KAŠĽU
Dospelí a starší pacienti užívajú 20 kvapiek (1 g) 3x denne (ekvivalentné 150 mg anízovej silice a 750 mg tekutého tymianového extraktu denne) v troške vody alebo na kocke cukru.
                                                                                                                                            
Ak užijete viac lieku Mucoplant Kvapky proti kašľu ako máte, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
 
Ak zabudnete užiť Mucoplant Kvapky proti kašľu, neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte podľa návodu od nasledujúcej dávky.
 
Ak prestanete užívať Mucoplant Kvapky proti kašľu predčasne, nie je to na závadu.
 
Odporúčaná doba užívania je 2 týždne.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.              MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Mucoplant Kvapky proti kašľu môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Frekvencia výskytu vedľajších účinkov
Veľmi časté:                        (> 1/10)
Časté:                       (> 1/100, < 1/10)
Menej časté:                       (> 1/1000, < 1/100)
Zriedkavé:               (> 1/10 000, < 1/1000)
Veľmi zriedkavé: (< 1/10 000)
 
Vyskytli sa reakcie z precitlivenosti na tymian (vrátane jedného prípadu anafylaktického šoku a jedného prípadu Quinckeho edému). Tak isto boli pozorované žalúdočné ťažkosti. Prítomnosť anízovej silice v lieku môže vyvolať alergické reakcie pokožky a dýchacieho systému. Frekvencia výskytu týchto nežiaducich účinkov nie je známa.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ MUCOPLANT KVAPKY PROTI KAŠĽU
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte Mucoplant Kvapky proti kašľupo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na dne škatule
a na fľaštičke po výraze EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Uchovávajte fľaštičku v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom, pri teplote neprevyšujúcej 25°C.
Po otvorení originálneho balenia spotrebujte liek do 6 mesiacov.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Mucoplant Kvapky proti kašľu obsahuje
 
-    Liečivá sú:
Thymi extractum fluidum (tekutý extrakt z dúšky tymianovej), Anisi aetheroleum (anízová silica).
     
Ďalšie zložky sú:
Etanol 96 % obj., propylénglykol, glyceromakrogolhydroxystearát.
 
 
Ako vyzerá Mucoplant Kvapky proti kašľu a obsah balenia
Okrúhla fľaštička z hnedého skla s kvapkacím uzáverom a etiketou, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľa.
Veľkosť balenia: 30 ml, 100 ml. Všetky veľkosti balenia nemusia byť uvedené na trh.
 
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Michelinstr. 10, D-664 24 Homburg, Nemecko
Tel.: 0049 68 41 70 91 51
Fax:0049 68 41 70 91 53
E-mail: info@naturwaren-theiss.de
Internet: www.naturwaren-theiss.de
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte prosím miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
 
Naturprodukt, spol. s r.o.
Nádražná 20
SK- 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel: 00421 45 94 52 90
Fax: 00421 45 94 52 88
naturprodukt@naturprodukt.sk
 

Táto písomná informácia pre používateľov bola schválená v 01/2011.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.