Diclobene 140mg Liečivá náplasť 5ks proti bolesti

Diclobene 140mg Liečivá náplasť 5ks

Lokálna liečba bolesti spojenej s presilením, vyvrtnutím, úrazoch a zápalu. Vhodná aj pri reumatických obtiažach.

expirácia 01/22

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

Skladom
8,00 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Diclobene náplasť je určená na miestnu liečbu bolesti a zápalu. Patrí do skupiny nesteroidných protizápalových liekov (NSAID). Na liečbu bolesti spojenej s akútnym presilením, vyvrtnutím alebo pri podliatinách na rukách a nohách v dôsledku zranení, napr. pri športových úrazoch.
 
1.       ČO JE Diclobene 140 mg A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Diclobene 140 mg je liek, ktorý znižuje bolesť. Patrí do skupiny nesteroidných protizápalových liekov (NSAID).
 
Diclobene 140 mg sa používa na lokálnu liečbu bolesti spojenej s akútnym presilením, vyvrtnutím alebo pri podliatinách na rukách a nohách v dôsledku zranení, napr. pri športových úrazoch.
 
2.       SKÔR AKO POUŽIJETE Diclobene 140 mg
 
Nepoužívajte Diclobene 140 mg
-               keď ste alergický (precitlivený) na diklofenak, propylénglykol, butylhydroxytoluén alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Diclobene 140 mg,
-               keď ste alergický (precitlivený) na iné nesteroidné protizápalové lieky (NSAID, napr. kyselinu acetylsalicylovú, ibuprofen),
-               keď sa u Vás po užívaní kyseliny acetylsalicylovej alebo iných nesteroidných protizápalových liekov rozvinie astma, opuch kože alebo opuch a podráždenie vo vnútri nosa,
-               keď máte aktívny peptický vred,
-               na poranenú kožu (napr. odreniny kože, rany na koži, popáleniny), infikovanú kožu alebo ekzém,
-               počas posledných troch mesiacov tehotenstva.
 
Buďte zvlášť opatrný pri používaní Diclobene 140 mg
–                keď máte alebo ste v minulosti mali bronchiálnu astmu alebo alergie, môže u Vás dôjsť ku kŕču svaloviny priedušiek (bronchospazmu), ktoré sa prejaví ťažkosťami s dýchaním,
–                keď spozorujete kožné vyrážky, okamžite odstráňte liečivú náplasť a ukončite liečbu,
–                keď máte ochorenie obličiek, srdca alebo pečene, alebo ak máte alebo ste v minulosti mali gastrointestinálny vred, zápal čreva alebo sklon ku krvácaniu.
Vedľajšie účinky sa dajú znížiť používaním čo najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšej doby.
 
DOLEŽITÉ upozornenia:
–               keď príznaky pretrvávajú dlhšie ako 3 dni, povedzte to lekárovi.
–               nepoužívajte liečivú náplasť na oči alebo sliznice alebo zabráňte, aby sa náplasti dostali do kontaktu s nimi.
–               starší pacienti majú používať Diclobene 140 mg s opatrnosťou, pretože je u nich väčšia pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov.
 
Po odstránení liečivej náplasti približne jeden deň chráňte liečenú oblasť pred priamym slnečným žiarením alebo svetlom  zo solária, aby ste znížili riziko precitlivenosti na svetlo.
 
Neaplikujte súbežne, povrchovo ani systematicky, žiadne lieky, ktoré obsahujú diklofenak alebo iné NSAID.
 
Deti a mladiství
Diclobene 140 mg sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 15 rokov kvôli nedostatku údajov o bezpečnosti a účinnosti.
 
Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Ak sa Diclobene 140 mg používa správne, len veľmi málo diklofenaku sa absorbuje do tela, preto je nepravdepodobné, že sa vyskytnú interakcie popisované pre vnútorne užívaný diklofenak.
 
Tehotenstvo
Počas prvých šiestich mesiacov tehotenstva môžete používať náplasti Diclobene 140 mg len po konzultácii s Vaším lekárom.
Diclobene 140 mg nesmiete používať počas posledných troch mesiacov tehotenstva, pretože existuje zvýšené riziko komplikácií pre matku a dieťa (pozrite si „Nepoužívajte Diclobene 140 mg).
 
Dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.
Do materského mlieka sa vylučujú veľmi malé množstvá diklofenaku. Keďže nie sú známe žiadne nežiaduce účinky pre dojča, nie je vo všeobecnosti potrebné počas krátkodobého používania Diclobene 140 mg prerušiť dojčenie. Diclobene 140 mg sa však nesmie aplikovať priamo na oblasť prsníkov.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Diclobene 140 mg nemá žiadny alebo má len zanedbateľný vplyv na Vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách Diclobene 140 mg
Propylénglykol môže spôsobiť podráždenie kože.
Butylhydroxytoluén môže vyvolať lokálne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu) alebo podráždenie očí a slizníc. 
 
3.       AKO POUŽÍVAŤ Diclobene 140 mg
 
Vždy používajte Diclobene 140 mg presne tak, ako Vám predpísal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Zvyčajná dávka je:
 
Nalepte jednu liečivú náplasť na bolestivú oblasť dvakrát denne, ráno a večer. Maximálna celková denná dávka sú dve liečivé náplasti, a to aj vtedy, ak treba liečiť viac ako jednu poranenú oblasť.
Na jedenkrát liečte len jednu bolestivú oblasť.
 
Spôsob podávania
 
Len na použitie na kožu. Náplasť nepožívajte!
 
1.              Prestrihnite vrecko s liečivou náplasťou na označenom mieste.
 
2.              Vyberte jednu liečivú náplasť a starostlivo uzatvorte vrecko zatlačením uzáveru.
 
3.       Odstráňte ochrannú fóliu z priľnavého povrchu liečivej náplasti.
 
4.       Teraz priložte liečivú náplasť na bolestivú oblasť.
 
V prípade potreby sa môže liečivá náplasť udržať na mieste pomocou elastickej sieťovej bandáže.
Nepoužívajte liečivú náplasť spolu so vzduchotesným (okluzívnym) obväzom.
Liečivá náplasť sa nesmie deliť.
Použité náplasti sa majú zložiť na polovicu priľnavými povrchmi k sebe.
 
Dĺžka používania
Nepoužívajte Diclobene 140 mg dlhšie ako 3 dní bez toho, aby ste sa poradili s Vašim lekárom. Používanie tohto lieku počas dlhšieho obdobia sa musí prediskutovať s lekárom, pričom nemá prekročiť 7 dní.
 
Ak máte pocit, že účinok Diclobene 140 mg je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Ak použijete viac náplastí Diclobene 140 mg, ako máte
Povedzte Vášmu lekárovi, ak sa po nesprávnom používaní náplastí Diclobene 140 mg objavia významné vedľajšie účinky alebo ak dôjde k náhodnému predávkovaniu (napr. u detí). Lekár Vám bude podľa závažnosti otravy vedieť poradiť, či sú potrebné nejaké ďalšie opatrenia.
 
Ak zabudnete použiť Diclobene 140 mg
Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika. 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Diclobene 140 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Na posúdenie vedľajších účinkov sa používajú nasledovné frekvencie výskytu:
Veľmi časté:                postihujú viac ako 1 z 10 používateľov
Časté:                          postihujú 1 až 10 zo 100 používateľov
Menej časté:                 postihujú 1 až 10 z 1 000 používateľov
Zriedkavé:                    postihujú 1 až 10 z 10 000 používajúcich
Veľmi zriedkavé:          postihujú menej ako 1 z 10 000 používateľov
Neznáme:                     frekvencia sa nedá posúdiť z dostupných údajov.
 
Ak si všimnete niektorý z nasledujúcich príznakov, ihneď to oznámte svojmu lekárovi a prestaňte používať náplasť:
náhle svrbivé vyrážky (žihľavka); opuch rúk, nôh, členkov, tváre, pier, úst alebo hrdla; ťažkosti s dýchaním; pokles tlaku krvi alebo slabosť.
 
Môžu sa u Vás objaviť nasledovné vedľajšie účinky:
Časté: lokálne kožné reakcie, ako je napríklad sčervenenie kože, pocit pálenia, svrbenie, zapálená sčervenená koža, kožné vyrážky, občas s pustulami (hnisavé vyrážky, pľuzgieriky) alebo pupence.
Menej časté: reakcie z precitlivenosti alebo lokálne alergické reakcie (kontaktná dermatitída).
 
U pacientov, ktorí lokálne používali liečivá, ktoré patria do tej istej triedy liečiv ako diklofenak, boli popísané izolované prípady generalizovaných kožných vyrážok, reakcie z precitlivenosti, ako napríklad opuch kože a slizníc a reakcie anafylaktického typu s akútnou poruchou regulácie cirkulácie a precitlivenosť na svetlo.
 
Absorpcia diklofenaku do tela cez kožu je nízka v porovnaní s koncentráciou liečiva v krvi po vnútornom užití diklofenaku. Pravdepodobnosť nežiaducich účinkov vyskytujúcich sa v tele ako celku (napríklad gastrointestinálne poruchy alebo poruchy obličiek alebo problémy s dýchaním) je preto veľmi nízka.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ Diclobene 140 mg
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte Diclobene 140 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale a vrecku. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Uchovávajte pri teplote do 25oC.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vysušením a svetlom.
Vrecko udržiavajte tesne uzatvorené na ochranu pred vysušením.
 
Môže sa uchovávať 4 mesiace po prvom otvorení vrecka.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Diclobene 140 mg obsahuje
–               Liečivo je sodná soľ diklofenaku. Každá liečivá náplasť obsahuje 140 mg sodnej soli diklofenaku.
–               Ďalšie zložky sú glycerol; propylénglykol (E1520); diizopropyladipát; sorbitol, tekutý (kryštalizujúci)(E420); sodná soľ karmelózy; sodná soľ polyakrylovej kyseliny; zásaditý butylovaný kopolymér metakrylátu; etyléndiamíntetraoctan disodný; siričitan sodný, bezvodý (E221); butylhydroxytoluén (E321); síran hlinito-draselný; koloidný oxid kremičitý, bezvodý; ľahký kaolín (prírodný); makrogollauryléter (9 EO jednotiek); levomentol; kyselina vínna; čistená voda; netkaná polyesterová opora; polypropylénová ochranná fólia.
 
Ako vyzerá Diclobene 140 mg a obsah balenia
Diclobene 140 mg je liečivá náplasť veľkosti 10 x 14 cm bielou až svetlo-hnedou pastou nanesenou v rovnomernej vrstve na netkanej opore a s odnímateľnou ochrannou fóliou.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.