• Novinka
Dasseltino 5mg na alergiu

DASSELTINO 5 mg 10 tabliet

Liek s obsahom desloratadínu na liečbu príznakov alergie

5,33 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body
 • Popis produktu
 • Hodnotenie produktov
 • Doplňujúce informácie

DASSELTINO 5 mg 10 tabliet

Liek obsahuje desloratadín, ktorý je antihistaminikom. Je to liek proti alergii, ktorý nespôsobuje ospalosť. Pomáha kontrolovať alergickú reakciu (reakciu z precitlivenosti) a jej príznaky. Zmierňuje príznaky spojené s alergickou rinitídou (zápal nosových priechodov spôsobený alergiou, napr. sennou nádchou alebo alergiou na roztoče v prachu). Tieto príznaky zahŕňajú kýchanie, výtok z nosa alebo svrbenie v nose, svrbenie na podnebí a svrbenie, sčervenanie alebo slzenie očí. Používa sa tiež na zmiernenie príznakov spojených s urtikáriou (ochorenie kože spôsobené alergiou). Tieto príznaky zahŕňajú svrbenie a žihľavku.

Dávkovanie a spôsob užívania

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Deti od 12 rokov a dospelí užívajú 1 tabletu denne

  Písomná informácia pre používateľa

 

 

Dasseltino 5 mg

filmom obale tablety

dezloratadín

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

 

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.       Čo je Dasseltino a na čo sa používa

2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Dasseltino

3.       Ako užívať Dasseltino

4.       Možné vedľajšie účinky

5.       Ako uchovávať Dasseltino

6.       Obsah balenia a ďalšie informácie

 

 

1.       Čo je Dasseltino a na čo sa používa

 

Čo je Dasseltino

Dasseltino obsahuje dezloratadín, ktorý je antihistaminikom.

 

Ako Dasseltino účinkuje

Dasseltino je liek proti alergii, ktorý vám nessobí ospalosť. Pomáha kontrolovať vašu alergickú reakciu (reakciu z precitlivenosti) a jej príznaky.

 

Kedy sa má Dasseltino použiť

Dasseltino zmierňuje príznaky spojené s alergickou rinitídou (zápal nosových priechodov spôsobený alergiou, napr. sennou nádchou alebo alergiou na roztoče v prachu) u dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších. Tieto príznaky zahŕňajú kýchanie, výtok z nosa alebo svrbenie v nose, svrbenie na podnebí a svrbenie, ervenanie alebo slzenie očí.

 

Dasseltino sa tiež používa na zmiernenie príznakov spojených s urtikáriou (ochorenie kože ssobené alergiou). Tieto príznaky zahŕňajú svrbenie a žihľavku.

 

Zmiernenie týchto pznakov trvá celý deň a pomôže vám obnovvaše norlne denné aktivity a spánok.

 

 

2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Dasseltino

 

Neužívajte Dasseltino

 • ak ste alergický na dezloratadín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) alebo na loratadín.

 

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Dasseltino, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru:

 • ak máte zníženú funkciu obličiek,
 • ak máte alebo ste v minulosti mali vy alebo niekto z vašej rodiny záchvaty kŕčov.

 

Deti a dospievajúci

Nepodávajte tento liek deťom mladším ako 12 rokov.

 

Iné lieky a Dasseltino

Nie je známe žiadne vzájomné pôsobenie Dasseltina s inými liekmi.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

Dasseltino a jedlo, nápoje a alkohol

Dasseltino sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Buďte opatrní pri užívaní Dasseltina s alkoholom.

 

Tehotenstvo,dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lernikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, neodporúča sa, aby ste Dasseltino užívali.

 

Plodnosť

K dispozícii nie sú žiadne údaje o vplyve na plodnosť mužov/žien.

 

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pri odporúčanej dávke sa neočakáva, že tento liek ovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Aj keď sa u väčšiny ľudí ospalosť neobjaví, odporúča sa, aby ste sa nevenovali činnostiam, ktoré vyžadujú psychickú pozornosť, ako napr. vedenie vozidiel alebo obsluha strojov, pokým nezistíte, ako reagujete na liek.

 

Dasseltino obsahuje laktózu (mliečny cukor)

Tablety Dasseltino obsahujú laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej tablete, čo je v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

 

 

3.        Ako užívať Dasseltino

 

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 

Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší

Odporúčaná dávka je jedna tableta raz denne s vodou, s jedlom alebo bez jedla.

 

Tento liek je určený na perorálne (ústami)  použitie.

Tabletu prehltnite celú.

 

Čo sa ka trvania liečby, váš lekár alebo lekárnik určí, ktorý typ alergickej rinitídy máte a rozhodne, ako dlho musíte Dasseltino užívať.

 

Ak je vaša alergická nádcha občasná (prítomnosť príznakov menej ako 4 dni v týždni alebo kratšie ako 4 týždne), váš lekár alebo lekárnik vám odporučí liečebný režim, ktorý bude závisieť od zhodnotenia priebehu šho ochorenia.

 

Ak je vaša alergická nádcha dlhotrvajúca (prítomnosť príznakov 4 alebo viac dní v týždni alebo dlhšie ako 4 týždne), váš lekár alebo lekárnik vám môže odporučiť dlhodobú libu.

 

Trvanie liečby pri urtikárii (žihľavke) sa môže u jednotlivých pacientov líšiť, preto mute postupovať presne podľa inštrukcií vášho lekára alebo lekárnika.

 

Ak užijete viac Dasseltina, ako máte

Užívajte Dasseltino len tak, ako vám bolo predpísané. Pri náhodnom predávkovaní sa neakávajú žiadne závažné vedľajšie účinky. Keď však užijete viac Dasseltina, ako vám predpísali, okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

Ak zabudnete užiť Dasseltino

Ak zabudnete načas užiť vašu dávku, užite ju čo najskôr, ako je to možné, a potom sa vráťte k vášmu pravidelnému dávkovaciemu rozvrhu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 

 

4.        Možné vedľajšie účinky

 

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže ssobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

 

Po uvedení dezloratadínu na trh boli veľmi zriedkavo hlásené prípady závažných alergických reakcií (ťažkosti s dýchaním, sipot, svrbenie, žihľavka a opuch). Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto závažných vedľajších účinkov, prestaňte užívať tento liek a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

 

V klinických štúdiách u dospelých boli vedľajšie účinky skoro také isté, ako keď užívali len napodobeninu tablety (placebo). Únava, sucho v ústach a bolesť hlavy však boli hlásené častejšie, ako pri napodobenine tablety. U dospievajúcich bol najčastejšie hlásený vedľajší účinok bolesť hlavy.

 

V klinických štúdiách s dezloratadínom boli nasledujúce vedľajšie účinky hlásené ako:

 

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • únava
 • sucho v ústach
 • bolesť hlavy

 

Dospelí

Po uvedení liekov obsahujúcich dezloratadín na trh boli nasledujúce vedľajšie účinky hlásené ako:

 

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • závažné alergické reakcie
 • rýchly tlkot srdca
 • vracanie
 • závrat
 • bolesť svalov
 • nepokoj so zvýšeným pohybom tela
 • vyrážka
 • bolesť žalúdka
 • podráždenie žalúdka
 • ospalosť
 • halucinácie
 • zápal pečene
 • búšenie alebo nepravidelný tlkot srdca
 • nevoľnosť (nauzea)
 • hnačka
 • neschopnosť spať
 • záchvaty kŕčov
 • nezvyčajné výsledky vyšetrení činnosti pečene

 

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • nezvyčajná slabosť
 • zožltnutie kože a/alebo očí
 • zvýšená citlivosť kože na slnko, dokonca aj v prípade zamračeného počasia, a na UV (ultrafialové) žiarenie, napríklad UV žiarenie solária
 • zmeny srdcového rytmu
 • nezvyčajné správanie
 • agresivita.
 • zvýšená chuť do jedla
 • zvýšená telesná hmotnosť

 

Deti

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • pomalý tlkot srdca
 • zmeny srdcového rytmu
 • nezvyčajné správanie
 • agresivita

 

 

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

 

 

5.        Ako uchovávať Dasseltino

 

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

 

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 

 

6.        Obsah balenia a ďalšie informácie

 

Čo Dasseltino obsahuje

 

 • Liečivo je dezloratadín. Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg dezloratadínu.
 • Ďalšie zložky sú:

            - (jadro tablety) mikrokryštalická celulóza (E460), hypromelóza (E464), koncentrovaná kyselina chlorovodíková (E507), hydroxid sodný (E524), kukuričný škrob, monohydrát laktózy, mastenec (E553b);

            - (obal tablety) hypromelóza (E464), makrogol 400, monohydrát laktózy, oxid titaničitý

(E171), indigokarmín (E132).

 

Ako vyzerá Dasseltino a obsah balenia

Bledomodré, okrúhle, obojstranne vypuklé, filmom obalené tablety.

 

Dasseltino 5 mg filmom obalené tablety sú balené v blistroch v baleniach po  30, 50, 90 alebo 100 tabliet.

 

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

 

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júli 2020. 

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Krka
Balenie: 10 tbl
Kód:
MAG00523
ŠUKL kód: 3578B
EAN:
383898728021
Kategórie: Voľnopredajné liekyAlergiaDýchacie cesty
Trápi ma: Alergické prejavy