Xyzal 7tbl

Xyzal 7tbl

antihistaminikum

3,88 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 1 bonusový bod
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Xyzal obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 5 dní, musíte kontaktovať lekára.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Xyzal a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Xyzal

3. Ako užívať Xyzal

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Xyzal

6. Ďalšie informácie

1. ČO JE Xyzal A NA ČO SA POUŽÍVA

Levocetirizíniumdichlorid je liečivo Xyzalu.
Xyzal je antialergikum.

Na liečbu znakov ochorenia (príznakov) spojených s:

• alergickou nádchou (vrátane perzistujúcej (pretrvávajúcej) alergickej nádchy);

• žihľavkou (urtikária).

2. SKÔR AKO UŽIJETE Xyzal

Neužívajte Xyzal

- keď ste alergický (precitlivený) na levocetirizíniumdichlorid alebo na antihistaminiká alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Xyzalu (pozri „Čo Xyzal obsahuje“)

- keď máte závažné poškodenie funkcie obličiek (závažné zlyhanie obličiek s klírensom kreatinínu menej ako 10 ml/min).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Xyzalu

Xyzal sa neodporúča používať u detí mladších ako 6 rokov, pretože filmom obalené tablety neumožňujú úpravu dávkovania.

Pokiaľ nemôžete vyprázdňovať močový mechúr (pri ochoreniach ako je poranenie miechy alebo zväčšenie prostaty), poraďte sa so svojím lekárom.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie Xyzalu s jedlom a nápojmi

Opatrnosť sa odporúča, ak sa Xyzal užíva v tom istom čase ako alkohol.

U citlivých pacientov môže súbežné používanie cetirizínu alebo levocetirizínu a alkoholu alebo iných centrálne pôsobiacich liečiv ovplyvniť centrálny nervový systém, hoci sa dokázalo, že racemát cetirizínu nezosilňuje účinok alkoholu.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak ste tehotná, pokúšate sa otehotnieť alebo dojčíte, oznámte to svojmu lekárovi.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Niektorí pacienti, ktorí sa liečia Xyzalom, môžu pociťovať ospalosť/spavosť, únavu a vyčerpanosť. Opatrnosť je potrebná pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov, pokiaľ neviete, ako na vás tento liek pôsobí. Špeciálne testy však neodhalili zníženie psychickej pozornosti, schopnosti reagovať alebo schopnosti viesť vozidlá u zdravých skúmaných osôb po užití levocetirizínu v odporúčanej dávke.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Xyzalu

Tieto tablety obsahujú laktózu, ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. AKO UŽÍVAŤ Xyzal

Uvedené pokyny platia v iba prípade, že ste od svojho lekára nedostali o užívaní Xyzalu odlišné pokyny. V takom prípade užívajte Xyzal presne podľa pokynov lekára.

Dávkovanie:

Zvyčajná dávka pre dospelých a deti od 6 rokov je jedna tableta denne.

Špeciálne pokyny pre dávkovanie pre osobitné skupiny pacientov:

Pacienti s poruchou funkcie obličiek môžu užívať nižšiu dávku podľa závažnosti ich ochorenia obličiek a u detí sa má dávka stanoviť aj na základe telesnej hmotnosti; dávku určí váš lekár.

Pacienti so závažným poškodením funkcie obličiek nesmú užívať Xyzal.

Pacienti, ktorí majú iba poškodenie funkcie pečene, majú užívať zvyčajnú predpísanú dávku.

Pacienti, ktorí majú poškodenú funkciu pečene aj obličiek, majú užívať nižšiu dávku v závislosti od závažnosti ich ochorenia obličiek, a u detí sa má dávka stanoviť aj na základe telesnej hmotnosti; dávku určí Váš lekár.

Xyzal sa neodporúča pre deti do 6 rokov.

U starších pacientov nie je potrebná úprava dávky za podmienky, že ich funkcia obličiek je normálna.

Ak sa príznaky ochorenia do 5 dní nezlepšia alebo sa naopak zhoršujú, prípadne sa vyskytnú nežiaduce účinky alebo iné nezvyčajné reakcie, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ako a kedy máte Xyzal užívať?

Tablety sa majú prehĺtať celé, zapíjajú sa tekutinou a môžu sa užívať s jedlom alebo bez jedla.

Ak užijete viac Xyzalu ako máte

Ak užijete viac Xyzalu ako máte, môže sa u dospelých vyskytnúť ospalosť. U detí sa môže na začiatku prejaviť rozrušenie a nepokoj nasledovaný ospalosťou.

Ak sa nazdávate, že ste užili nadmernú dávku Xyzalu, povedzte to svojmu lekárovi, ktorý rozhodne, čo je potrebné urobiť.

Ak zabudnete užiť Xyzal

Ak zabudnete užiť Xyzal alebo ak užijete nižšiu dávku ako máte predpísanú Vaším lekárom, neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku; iba vyčkajte na stanovený čas užívania nasledujúcej dávky a užite zvyčajnú dávku podľa predpisu Vášho lekára.

Ak prestanete užívať Xyzal

Ukončenie liečby môže mať negatívne účinky. Príznaky sa môžu vrátiť, nemusia byť však horšie ako boli pred liečbou.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Xyzal môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Časté: môžu postihovať až 1 z 10 osôb

Sucho v ústach, bolesť hlavy, únava a ospalosť/spavosť.

Menej časté: môžu postihovať až 1 zo 100 osôb

Únava a bolesť brucha.

Neznáme: frekvenciu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov

Hlásili sa tiež iné vedľajšie účinky, ako je búšenie srdca, zvýšený srdcový pulz, kŕče, mravčenie, závrat, synkopa (mdloba), triaška, dysgeúzia (skreslené vnímanie chuti), pocit točenia alebo pohybu, poruchy videnia, rozmazané videnie, bolestivé močenie alebo ťažkosti s močením, neschopnosť úplne vyprázdniť močový mechúr, opuch, pruritus (svrbenie), vyrážka, žihľavka (opuch, sčervenenie a svrbenie kože), kožný výsev, dýchavičnosť, zvýšenie telesnej hmotnosti, bolesť svalov, agresívne a nepokojné správanie, halucinácia, depresia, nespavosť, opakujúce sa myšlienky na samovraždu alebo posadnutosť samovraždou, zápal pečene, abnormálna funkcia pečene, vracanie, zvýšená chuť do jedla a nevoľnosť.

Pri prvých znakoch reakcie precitlivenosti ukončite užívanie Xyzalu a okamžite o tom informujte svojho lekára. Príznaky reakcie precitlivenosti môžu zahŕňať: opuch úst, jazyka, tváre a/alebo hrdla, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním (ťažoba na hrudi alebo sipot), žihľavku, náhly pokles krvného tlaku vedúci ku kolapsu alebo šoku, ktorý môže byť fatálny (smrteľný).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ Xyzal

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Xyzal po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuli po EXP {skratka používaná pre dátum exspirácie}. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Xyzal obsahuje

- Liečivo je 5 mg levocetirizíniumdichloridu.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg levocetirizíniumdichloridu.

- Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, hydroxypropylmetylcelulóza (E464), oxid titaničitý (E171) a makrogol 400.

Ako vyzerá Xyzal a obsah balenia

Filmom obalené tablety sú biele až takmer biele, oválne s logom Y na jednej strane.

Dodávajú sa v blistrovom balení po 1, 2, 4, 5, 7 tabletách.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: UCB
Balenie: 7bl
Kód:
M22767
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchací systémAlergia
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuDýchanieAlergické prejavy