Bisacodyl-K dražé 105x5mg

Bisacodyl-K dražé 105x5mg

Liek na zápchu, pri chronickej zápche pre dlhotrvajúce hemoroidy

6,60 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
BISACODYL-K®
bisakodyl
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Bisakodyl–K pozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po 7 dňoch, musíte kontaktovať lekára.
-        Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1.         Čo je Bisacodyl-K a na čo sa používa
2.         Skôr ako užijete použijete Bisacodyl-K
3.         Ako užívať Bisacodyl-K
4.         Možné vedľajšie účinky
5          Ako uchovávať Bisacodyl-K
6.         Ďalšie informácie
 
 
 
1.       ČO JE BISACODYL-K A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Čo je Bisacodyl-K?
Bisakodyl je stimulačné laxatívum. Stimuluje črevnú peristaltiku a zvyšuje množstvo vody a elektrolytov vylúčenej črevami. Tým uľahčuje bezbolestné vyprázdnenie čriev.
Účinok tablety sa prejaví po 6 až 12 hodinách.
 
Na čo sa Bisacodyl-K používa?
Bisacodyl sa odporúča
·         na zmiernenie príležitostnej zápchy a nepravidelnosti vo vyprázdňovaní,
·         pri chronickej zápche, napr. pri dlhotrvajúcej fyzickej nečinnosti alebo pri zápche súvisiacej s hemoroidmi,
·         na vyprázdnenie čriev pred chirurgickým zákrokom alebo diagnostickým vyšetrením, ako je napr. rádiologické vyšetrenie alebo kolonoskopia.
 
 
2.       SKÔR AKO UŽIJETE BISACODYL-K
 
Neužívajte Bisacodyl-K
-        keď ste alergický (precitlivený) na bisakodyl alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku alebo na hociktoré iné stimulujúce laxatívum
Nemali by ste užívať stimulujúce laxatíva pri akútnom bruchu (ochorenie brušnej dutiny s náhlym začiatkom), apendicitíde (zápale slepého čreva), intestinálnej obštrukcii (nepriechodnosti čriev) alebo intestinálnom krvácaním (krvácaní do čriev).
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Bisacodylu-K
Pre správnu činnosť čriev sú najdôležitejšími faktormi vhodná strava, príjem dostatočného množstva tekutín a pohyb. Liek užívajte len v tom prípade, ak sú niektoré z týchto opatrení nedostatočné.
Ak sa zápcha vyskytne nečakane a trvá viac ako 2 týždne, neužívajte liek bez konzultácie so svojím lekárom. Môžete mať závažné ochorenie.
Neužívajte Bisacodyl-K ak trpíte bolesťou brucha, nevoľnosťou a vracaním; Váš lekár rozhodne či máte alebo nemáte liek užívať.
Ak ste stratili veľa tekutín, vyhnite sa užívaniu laxatív; najskôr si tekutiny doplňte.
Zvláštnu opatrnosť si vyžadujú pacienti so zápalovým ochorením čriev.
Krvácanie z konečníka alebo nevyprázdnenie sa po užití laxatív môžu signalizovať vážne ochorenie. Mali by ste prerušiť užívanie a navštíviť svojho lekára.
Deti mladšie ako 6 rokov by mali užívať Bisacodyl-K len na odporučenie lekára. U novorodencov sa jeho použitie neodporúča.
Pacienti s cukrovkou musia vziať do úvahy, že každá tableta Bisacodylu-K obsahuje 120 mg cukru.
 
Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte  to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Laxatíva môžu znižovať vstrebávanie niektorých liekov zabraňujúcich zrážaniu krvi (perorálnych antikoagulancií) a izoniazidu.
Súčasné užívanie Bisacodylu-K a kortikosteroidov alebo niektorých diuretík (tiazidy, furosemid) môžu zvýšiť riziko príliš nízkej hladiny draslíka (hypokaliémie). Hypokaliémia zvyšuje citlivosť srdcového svalu na srdcové glykozidy.
Interval medzi podaním lieku Bisacodyl-K a antacíd musí byť minimálne 1 hodina.
Tablety, kapsuly, sirupy a iné formy liekov, ktoré sa užívajú perorálne sa majú užívať najskôr 2 hodiny pred alebo po podaní bisakodylu.
 
Užívanie Bisacodylu-K s jedlom a nápojmi
Interval medzi podaním lieku Bisacodyl-K a mlieka musí byť minimálne 1 hodina.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Nie sú žiadne údaje o škodlivých účinkoch v spojitosti s užívaním bisakodylu v tehotenstve a počas dojčenia. Napriek tomu sa v tehotenstve môže užívať len pod lekárskym dohľadom.
Jeho použitie sa počas dojčenia neodporúča.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nebol pozorovaný žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách Bisacodylu-K
Tartrazin E102 a azo farbivo E124 (súčasť žltého farbiva) môžu spôsobiť alergické reakcie, vrátane astmy. Alergické reakcie sa častejšie vyskytujú u ľudí precitlivených na kyselinu acetylsalicylovú.
 
 
3.       AKO UŽÍVAŤ BISACODYL-K
 
Počas liečby Bisacodylom-K pite dostatočné množstvo tekutín.
Tabletu musíte prehltnúť celú a  zapiť ju tekutinou (nie mliekom).Tabletu nehryzte ani ju nedrvte, pretože by to mohlo podráždiť žalúdočnú sliznicu.
Zápcha
Dospelí a deti nad 12 rokov by mali užívať 1 až 2 tablety jedenkrát denne, najlepšie večer. Maximálna denná dávka je 3 tablety
Deťom do 12 rokov má byť podaná 1 tableta jedenkrát denne.
Ak užijete tablety večer pred spaním, vyprázdnite sa za 8 až12 hodín a za 6 hodín ak ich užijete pred raňajkami.
 
 
Príprava na chirurgický zákrok a vyšetrenie
Riaďte sa pokynmi lekára. Ak je nevyhnutné úplné vyprázdnenie čriev, odporúča sa kombinované použitie tabliet večer a čapíkov ráno.
Bez porady s lekárom by ste nemali používať Bisacodyl-K dlhšie ako 1 týždeň.
U starších pacientov a u pacientov s ochorením pečene a obličiek nie je potrebná úprava dávkovania.
Ak máte pocit, že účinok lieku je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Ak užijete viac Bisacodylu-K ako máte
Predávkovanie môžu viesť k hnačke s nadmernou stratou tekutín a elektrolytov, najmä draslíka. Dlhodobé užívanie môže spôsobiť chronickú hnačku a stratu bielkovín. Dlhodobé užívanie stimulačných laxatív môže vyústiť do poškodenia čriev (hypotónia a/alebo atónia čriev) a môže viesť k závislosti čriev  od laxatív.
Ak ste užili vyššiu dávku lieku ako ste mali, okamžite sa poraďte so svojim lekárom alebo lekárnikom.
 
Ak zabudnete užiť Bisacodyl-K
Ak zabudnete užiť dávku, užite ju čo najskôr. Ak je už takmer čas na užitie ďalšej dávky, vynechajte zabudnutú dávku a pokračujte vo zvyčajnom dávkovaní.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili tú vynechanú.
 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, Bisacodyl-K môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Môžu sa vyskytnúť zažívacie poruchy ako kŕče alebo zažívacie ťažkosti, hnačka, grganie a vracanie, najmä pri ťažších zápchach. Veľmi zriedkavo sa môžu vyskytnúť kožná vyrážka, žihľavka a svrbenie. Ak sa liečivo užíva správne, hypokaliémia sa vyskytuje veľmi zriedkavo.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ X
 
Uchovávajte pri teplote do 250C.
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte Bisacodyl-K po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Bisacodyl-K obsahuje
 
-           Liečivo je bisakodyl.
-           Ďalšie zložky sú sacharóza, monohydrát laktózy, škrob kukuricový, želatína, mastenec, metakrylátový kopolymér typ A, metakrylátový kopolymér typ B, triacetín, arabská guma, farbivo žĺtková žltá (obsahuje tartrazín /E102/ a ponso 4R /E 124/), voskové leštidlo.
 
Ako vyzerá Bisacodyl-K a obsah balenia
 
Bisacodyl-K sú žlté okrúhle konvexné obalené tablety.
 
Tablety (15 alebo 105 tabliet) sú balené v blistri (Al/PVC) a papierovej škatuľke.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2007.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Krka
Balenie: 105 tabliet
Kód:
27100
ŠUKL kód: 27100
EAN:
3838989503260
Kategórie: Voľnopredajné liekyTráviaci systémZápcha
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuTrávenie a metabolizmusZápcha