Zovirax DUO, dermálny krém 2g

Zovirax DUO, dermálny krém 2g

Dve liečivé látky. Pomáha zastaviť opar, skôr než vznikne. Skracuje čas hojenia oparu. Klinicky preukázané.

15,70 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 7 bonusových bodov

Dostupné balenie

Skladom
12,60 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Zovirax Duo
 50mg/g + 10 mg/g, dermálny krém
acyklovir + hydrokortizón
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať používať Zovirax Duo obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 5 dní, musíte kontaktovať lekára.
-        Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.                  Čo je Zovirax Duoa na čo sa používa
2.                  Skôr ako použijete Zovirax Duo
3.                  Ako používať Zovirax Duo
4.                  Možné vedľajšie účinky
5.                  Ako uchovávať Zovirax Duo
6.                  Ďalšie informácie
 
 
 
1.     ČO JE ZOVIRAX DUO A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Zovirax Duo je krém, ktorý sa používa na liečbu včasných prejavov a príznakov (t.j. pálenia, svrbenia alebo sčervenenia) oparu na perách a tvári na spomalenie postupu epizód oparu až vredovitých lézií.
 
Ak máte opar, Zovirax Duo skráti proces hojenia o pol dňa až jeden deň v porovnaní s krémom bez liečiv.
 
Opar je spôsobený vírusom, ktorý sa nazýva herpes simplex. Vírus spôsobuje tvorbu pľuzgierov a vredov najmä na perách, ale niekedy tiež na iných miestach tváre. Opar môže vzniknúť vtedy, ak je oslabený imunitný systém Vášho tela, napríklad ak ste nachladnutý alebo máte inú infekciu. Príznaky oparu môže tiež spúšťať stres, silné slnečné žiarenie, teploty pri nachladnutí alebo menštruácia.
 
Zovirax Duo sa skladá z dvoch liečiv: acykloviru a hydrokortizónu. Liečivo acyklovir zastavuje rast vírusu. Druhé liečivo, hydrokortizón, pomáha liečiť zápal, ktorý vznikne, ak máte opar.
 
 
2.      SKÔR AKO POUŽIJETE ZOVIRAX DUO
 
Nepoužívajte Zovirax Duo
-                keď ste alergický (precitlivený) na acyklovir, valacyklovir alebo hydrokortizón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Zoviraxu Duo. Pozri časť 6 pre zoznam zložiek.
-                keď máte iné poškodenia kože na Vašich perách a tvári, ktoré nepoznáte ako Váš normálny opar (napr. plesne, bakteriálne alebo parazitárne infekcie).
 
Buďte zvlášť opatrný pri používaní Zoviraxu Duo
-                ak máte zvýšené riziko infekcií v dôsledku oslabeného imunitného systému, napríklad ak máte HIV alebo ste po transplantácii kostnej drene. Kontaktujte, prosím, svojho lekára skôr, ako začnete používať Zovirax Duo.
-                Zovirax Duo sa má používať len na liečbu oparu na perách a koži v okolí pier. Nenanášajte Zovirax Duo na sliznice v očiach, v dutine ústnej, nose alebo pohlavných orgánoch, pretože to môže spôsobiť ich mierne podráždenie. Ak omylom nanesiete nejaké množstvo krému do Vašich očí, starostlivo ho vymyte s vodou. Nie je škodlivé, ak omylom prehltnete nejaké množstvo krému. Krém má horkú chuť.
-                Neprekrývajte miesto oparu obväzom alebo krytím, pretože to môže zvýšiť riziko podráždenia kože.
-                Zovirax Duo sa nemá používať u detí mladších ako 12 rokov.
 
Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Nie je známe, či môže byť účinok Zoviraxu Duo ovplyvnený užívaním iných liekov v rovnakom čase ako Zovirax Duo.
 
Používanie Zoviraxu Duo s jedlom a nápojmi
Nenanášajte krém tesne pred jedlom, pretože môžete krém olízať.
 
Tehotenstvo a dojčenie
S užívaním Zoviraxu Duo počas tehotenstva sú obmedzené skúsenosti. Pokiaľ to nie je jasne nevyhnutné, Zovirax Duo sa počas tehotenstva nemá používať. Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Používanie Zoviraxu Duo neovplyvní Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách Zoviraxu Duo
Zovirax Duo obsahuje látku nazývanú propylénglykol, ktorá môže spôsobiť podráždenie kože. Zovirax Duo taktiež obsahuje cetyl- a stearylalkohol, ktorý môže spôsobiť miestne kožné reakcie (napr. kontaktný zápal kože).
 
 
3.            AKO POUŽÍVAŤ ZOVIRAX DUO
 
 Vždy používajte Zovirax Duo presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekárnika.
 
Informácie o dávkovaní
Zovirax Duo je len na vonkajšie použitie.
Dospelí a deti staršie ako 12 rokov: Krém najlepšie účinkuje, ak začnete liečbu hneď, ako je to možné, po prvých príznakoch infekcie (napr. pálenie, svrbenie alebo sčervenanie). Natrite vrstvu krému na postihnuté miesto 5-krát denne. Toto zodpovedá každým 3-4 hodinám počas dňa. Pokračujte v liečbe 5 dní. Ak sa Vaše príznaky zhoršia alebo sa nezlepšia do 5 dní, prerušte liečbu a vyhľadajte lekársku pomoc.
 
Aplikácia
Pred použitím krému a po ňom si umyte ruky, aby sa zabránilo rozšíreniu infekcie.
Ak sa Vám vytvorí vred, nedotýkajte sa ho viac ako je to potrebné, aby sa infekcia nerozšírila na iné miesta tela alebo do Vašich očí.
 
Ak použijete viac Zoviraxu Duo, ako máte
Nie je pravdepodobné, že Zovirax Duo spôsobí akékoľvek problémy ak použijete príliš veľa krému. Nie sú žiadne riziká ak náhodne použijete na kožu veľké množstvo krému. Nie je potrebná žiadna špeciálna liečba. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.      MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Zovirax Duo môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri Zoviraxe Duo sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:
 
Časté (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100)
·                Suchosť alebo šupinatenie kože
 
Menej časté (postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000)
·               Pálenie alebo pichanie po aplikácii krému
 
Zriedkavé (postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000)
·               Príznaky zápalu ako je opuch pery
·               Sčervenanie
·               Zmeny pigmentácie
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.      AKO UCHOVÁVAŤ ZOVIRAX DUO
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25° C. Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke. Tubu udržiavajte pevne uzavretú.
Nepoužívajte Zovirax Duo po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a tube po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Čas použitia po otvorení tuby: 3 mesiace
 
Nepoužívajte Zovirax Duo ak spozorujete, že krém má žltú farbu alebo ak krém zmenil vzhľad a/alebo štruktúru.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.      ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Zovirax Duo obsahuje
 
-                Liečivami sú acyklovir a hydrokortizón. Jeden gram krému obsahuje 50 mg acykloviru a 10 mg hydrokortizónu.
-                Ďalšie zložky sú tekutý parafín, propylénglykol, izopropylmyristát, nátriumlaurylsulfát, cetylstearylalkohol, biely parafín, poloxamér 188, monohydrát kyseliny citrónovej, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková a čistená voda.
 
Ako vyzerá Zovirax Duo a obsah balenia
 
Každá tuba obsahuje 2 g krému Zovirax Duo. Krém je biely až ľahko žltý.
Tuba je vyrobená s polyetylénového plastu pokrytého vrstvou hliníka.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
 
 Beecham Group plc
obchodne ako GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
980 Great West Road
Brentford, TW8 9GS
Veľká Británia
 
Výrobcovia
 
Medivir AB
Lunastigen 7
SE-141 44 Huddinge
Švédsko
 
Glaxo Wellcome Operartions
Hermire Road
Barnard Castle
County Durham
DL12 8DT
Veľká Británia
 
Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
 
 
Belgicko:                      Zovirax Plus
Česká republika:           Zovirax Duo
Dánsko:                       Zoviduo
Fínsko:                         Zoviduo
Francúzsko:                  Zovirax Plus
Island:                          Zoviduo
Nemecko:                    Zovirax Plus
Poľsko:                        Zovirax Duo
Portugalsko:                 Zoviduo
Rakúsko:                      Activir Duo
Španielsko:                   Zovirax Plus
Švédsko:                      Zoviduo
Veľká Británia:             Zovirax Plus
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 06/2011.
Ako sa herpes šíri?
 
Herpes simplex vírus typu 1 (HSV-1) sa šíri slinami alebo pľuzgierikmi na koži počas prepuknutia orálneho herpesu.
 
Je herpes nákazlivý?
Áno, preto sa ho nedotýkajte, nebozkávajte sa, dodržiavajte hygienu v kúpeľni - použite papierové uteráky. Pozor na spoločné riady a poháre

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.