Veral 1% gel, dermálny gél 50g

Veral 1% gel, dermálny gél 50g

na liečbu zápalu a bolesti

4,00 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
VERAL 1% GEL
dermálny gél
sodná soľ diklofenaku


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-          Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-          Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, opýtajte sa svojho lekárnika.
-          Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
-          Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 7 dní, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete: 
1.       Čo je Veral 1% Gel a na čo sa používa
2.       Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Veral 1% Gel
3.       Ako používať Veral 1% Gel
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Veral 1% Gel
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie


1.      Čo je Veral 1% Gel a na čo sa používa
 
Sodná soľ diklofenaku, liečivo Veralu 1% Gelu, patrí do skupiny liečiv, ktoré sa označujú ako nesteroidové protizápalové liečivá (NSAID). Diklofenak tlmí bolesť a má protizápalový účinok.

Veral 1% Gel sa používa na odstránenie miernej až strednej bolesti spôsobenej úrazmi svalov a kĺbov, napr. v dôsledku športovej činnosti.

Veral 1% Gel je určený na vonkajšie použitie na liečbu takýchto úrazov.
 
 
2.      Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Veral 1% Gel
 
Nepoužívajte Veral 1% Gel
·         ak ste alergický na diklofenak alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
  • ak ste niekedy v minulosti mali alergickú reakciu na lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylsalicylovú alebo iné nesteroidné protizápalové liečivá (NSAID). Ak ste si nie istý, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.  
Príznaky alergickej reakcie na tieto lieky môžu byť nasledovné: astma, sípavé dýchanie alebo ťažkosti s dýchaním, žihľavka alebo kožná vyrážka, opuch tváre alebo jazyka, nádcha.
·         na chorú kožu, otvorené rany alebo na vyrážky a ekzém;
·         v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať VERAL 1% GEL.

- Poraďte sa so svojim lekárom pred začatím liečby Veralom 1% Gelom, pokiaľ máte zhoršenú funkciu obličiek, srdca alebo pečene, prípadne žalúdočný vred.

- Pri použití Veralu 1% Gelu neprekrývajte postihnuté miesto nepriedušným obväzom. V prípade vyvrtnutia môže byt postihnuté miesto prekryté elastickým obväzom, dbajte však na to, aby jeho prílišným utiahnutím nebola obmedzená cirkulácia krvi v postihnutom mieste.

– Zabráňte tomu, aby sa gél dostal do očí. Veral 1% Gel je iba na vonkajšie použitie. Gél nepoužívajte v ústnej dutine alebo na sliznicu. Veral 1% Gel sa nesmie prehltnúť.

– Vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu a pobytu v soláriu, t.j. chráňte počas liečenia a ešte aspoň dva týždne po jeho ukončení ošetrované miesta odevom.

-  Prerušte používanie lieku, ak sa objaví vyrážka.

-  Riziko nežiaducich účinkov sa v priebehu času zvyšuje. Odporučená doba liečenia sa nesmie prekročiť.
 
Iné lieky a Veral 1% Gel
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Veral 1% Gel nemajú používať tehotné ženy s výnimkou, ak to odporučí lekár. Nesmie sa používať v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

Nie je známe, či diklofenak prechádza do materského mlieka.
Veral 1% Gel sa neodporúča poižívať v období dojčenia. Ak existujú naliehavé dôvody na používanie Veralu 1% Gelu u dojčiacich matiek, nemá sa natierať na prsia alebo veľké plochy kože, ani sa nemá používať dlhšie obdobie.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov:
Veral 1% Gel nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
 
Veral 1% Gel obsahuje propylénglykol, ktorý môže dráždiť pokožku.
Veral 1% Gel obsahuje metylparabén a propylparabén, ktoré môžu vyvolať alergickú reakciu
 
 
3.         Ako používať Veral 1% Gel

Pre dospelých a deti nad 16 rokov:
·         Používajte Veral 1% Gel 3 až 4-krát denne.
·         Malé množstvo gélu jemne vtierajte do pokožky v mieste bolesti alebo opuchu. Potrebné množstvo lieku sa mení a závisí od veľkosti postihnutej plochy. Na jedno podanie zvyčajne postačí množstvo 2 až 4 g (5 až 10 cm gélu), maximálna dávka je 16 g denne. Pri vtieraní gélu môžete pocítiť ľahký chladivý efekt.
·         Pred prvým použitím prepichnite zapečatenú membránu tuby ostrým koncom uzáveru.
·         Po nanesení gélu si umyte ruky, ak nie sú ošetrované miesta práve na rukách.
·         Poraďte sa s lekárom, ak sa príznaky ochorenia nezmiernia po 7 dňoch alebo ak sa zhoršia. Trvanie liečby nemá prekročiť 2 týždne, s výnimkou, ak to odporúča lekár.
 
Ak použijete viac Veralu 1% Gelu, ako máte
Pri náhodnom použití väčšieho množstva lieku než je odporúčané, vyhľadajte lekára na vyhodnotenie rizika a poskytnutie rady.
 
 
4.         Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. 

Príležitostne sa môže vyskytnúť alergia. 
Časté (môžu postihovať  menej ako 1 z 10 osôb): kožné vyrážky, svrbenie, začervenanie a opuch kože v mieste aplikácie gélu.
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb ): pľuzgiere na koži v mieste podania gélu. 
Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb ): alergická reakcia na koži, dýchacie ťažkosti, angioedém (opuch kože a slizníc, napr. v tvári a na kĺboch prstov), zvýšená citlivosť kože na slnečné žiarenie.

Ak sa vyskytnú niektoré z nasledujúcich príznakov prestaňte používať Veral 1% Gel a okamžite sa poraďte s lekárom:
 
·         žihľavka alebo vyrážky na veľkých plochách kože
·         ťažkosti s dýchaním, pocit nedostatku vzduchu (opuch hrdla)
·         opuch tváre alebo jazyka

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
 
 
5.         Ako uchovávať Veral 1% Gel
  
Uchovávajte pri teplote do 25 °C, v pôvodnom obale.
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Veral 1% Gel obsahuje
Liečivo je diclofenacum natricum (sodná soľ diklofenaku). Jeden gram gélu obsahuje 10 mg sodnej soli diklofenaku.
Ďalšie zložky sú: hydroxid sodný, hyetelóza, karbomér, propylénglykol, stredné nasýtené triglyceridy, metylparabén, propylparabén, čistená voda.
 
Ako vyzerá Veral 1% Gel a obsah balenia 
Veral 1% Gel je biely mäkký gél so slabou charakteristickou vôňou.
Veľkosť balenia: 30 g, 50 g, 100 g alebo 150 g
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Herbacos Recordati s.r.o.
Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika
Tel.: +420466741915
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v apríli 2013.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.