Sinupret 50tbl liek na zápal dutín

Sinupret 50tbl

Sinupret je kombinácia 5 rastlinných extraktov pre efektívnu liečbu nádchy, prechladnutia a zápalu dutín.

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

Skladom
8,90 €
Skladom
10,22 €
Skladom
8,20 €
Skladom
6,40 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Sinupret
obalené tablety
 
gentianae radix (koreň horca), primulae flos (kvet prvosienky), rumicis herba (vňať štiavca),
sambuci nigrae flos (kvety bazy čiernej), verbenae herba (vňať železníka)
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-       Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-       Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-       Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-       Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je Sinupret a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sinupret
3. Ako užívať Sinupret obalené tablety
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Sinupret obalené tablety
6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.         Čo je Sinupret a na čo sa používa
 
Sinupret je liek, ktorý uvoľňuje hustý (väzký) hlien pri všetkých ochoreniach dýchacích ciest, ktorý sa nemôže dostatočne alebo vôbec odstrániť prirodzeným spôsobom (kašľaním, smrkaním). V horných dýchacích cestách sú to akútne a chronické zápaly prinosových dutín (sinusitis), ktoré často vznikajú ako obyčajná nádcha spojená so silnými bolesťami hlavy. V dolných dýchacích cestách je to akútna a chronická bronchitída, pri ktorej väzký sekrét poškodzuje sliznicu, bráni jej samočistiacej schopnosti a zhoršuje dýchanie.
Výťažok z prvosienky a štiavca má protizápalový účinok. Výťažok z bazy čiernej zmenšuje opuch sliznice, čo spolu so sekretolytickým účinkom rastlinných látok, ktoré obsahuje Sinupret priaznivo vplýva na jej regeneráciu, uľahčuje vykašliavanie a „vysmrkanie sa“. Na základe dobrej znášanlivosti lieku je možné dlhodobé užívanie.
 
Sinupret sa používa pri akútnych a chronických zápaloch prinosových dutín a dýchacích ciest, ako aj podporná liečba pri antibakteriálnej liečbe.
 
 
2.         Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sinupret
 
Neužívajte Sinupret
- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
 
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Sinupret, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
 
Iné lieky a Sinupret
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to  svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Užívanie lieku Sinupret tehotnými ženami počas mnohých rokov ukazuje, že pri dodržaní predpísaného spôsobu dávkovania a užitia môže byť podávaný počas tehotenstva.
 
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Sinupret nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
Sinupret obsahuje laktózu, sacharózu, sorbitol
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
 
 
3.         Ako užívať Sinupret
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Odporúčaná dávka je u dospelých 3-krát denne 2 obalené tablety a u detí školského veku 3-krát denne 1 obalená tableta.
 
Sinupret obalené tablety sa užívajú celé, nerozhryzené, zapíjajú sa tekutinou.
 
Ak užijete viac obalených tabliet Sinupretu, ako máte
V špeciálnych prípadoch je možné bez rizika zvýšiť podávanú dávku dvojnásobne (= 6-krát denne 2 obalené tablety).
 
Ak zabudnete užiť Sinupret
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní podľa uvedeného dávkovania.
 
Ak prestanete užívať Sinupret
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.         Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Iba ojedinele sa môžu vyskytnúť žalúdočné ťažkosti a alergické reakcie (exantém, dyspnoe - dýchavičnosť).
 
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
 
5.         Ako uchovávať Sinupret
 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.
 
 
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Sinupret obsahuje:
Liečivá sú gentianae radix (koreň horca) 6 mg, primulae flos (kvet prvosienky) 18 mg, rumicis herba (vňať štiavca) 18 mg, sambuci nigrae flos (kvety bazy čiernej) 18 mg, verbenae herba (vňať železníka) 18 mg v každej obalenej tablete.
 
Ďalšie zložky sú kyselina stearová, koloidný oxid kremičitý, čistená voda, laktóza, zemiakový škrob, sorbitol, želatína, uhličitan vápenatý, dextrín, methakrylátový kopolymér typ E, sirup hydrolyzovaného škrobu, montanglykolový vosk, ľahký oxid horečnatý, kukuričný škrob, povidon 25, ricínový olej, sacharóza, šelak, mastenec, chinolínová žltá E 104, indigokarmín E 132, oxid titaničitý E 171.
 
Ako vyzerá Sinupret a obsah balenia
Sinupret obalené tablety na perorálne užitie sú zelenej farby, hladkého povrchu.
Tento liek sa dodáva v blistroch s obsahom 50, 100 a 200 obalených tabliet, v papierovej škatuli a s písomnou informáciou pre používateľa.
 
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
BIONORICA SE
Kerschensteinerstrasse 11 - 15
92318 Neumarkt
Nemecko
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
 
Schwabe Slovakia s.r.o.
Grösslingová 58
811 09 Bratislava
e-mail: info@schwabe.sk
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2014.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.