• Odporúčame
Sinupret Forte 20tbl liek na na prínosové dutiny

Sinupret Forte 20tbl

Používa sa pri akútnych a chronických zápaloch prinosových dutín a dýchacích ciest, ako aj podporná liečba pri antibakteriálnej terapii.

7,20 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
7,15 €
Skladom
5,16 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Sinupret® forte
obalené tablety
 
Gentianae radix, Primulae flos, Rumicis herba,
Sambuci flos, Verbenae herba
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
  • Ak sa do 7 – 14 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je Sinupret® forte a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sinupret® forte
3. Ako užívať Sinupret® forte
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Sinupret® forte
6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1. Čo je Sinupret® forte a na čo sa používa
 
Sinupret® forte je liek zaradený medzi mukolytiká, expektoranciá.
 
Sinupret® forte uvoľňuje hustý (väzký) hlien pri všetkých ochoreniach dýchacích ciest, ktorý sa nemôže dostatočne alebo vôbec odstrániť prirodzeným spôsobom (kašľaním, smrkaním). V horných dýchacích cestách sú to akútne a chronické zápaly prinosových dutín ("sinusitis"), ktoré často vznikajú ako obyčajná nádcha spojená so silnými bolesťami hlavy. V dolných dýchacích cestách je to akútna a chronická bronchitída, pri ktorej väzký sekrét poškodzuje sliznicu, bráni jej samočistiacej schopnosti a zhoršuje dýchanie. Výťažok z prvosienky a štiavca má protizápalový účinok. Výťažok z bazy čiernej zmenšuje opuch sliznice, čo spolu so sekretolytickým účinkom rastlinných látok, ktoré obsahuje Sinupret® forte, priaznivo vplýva na jej regeneráciu, uľahčuje vykašliavanie a "vysmrkanie sa". Na základe dobrej znášanlivosti prípravku je možné dlhodobé užívanie.
 
Sinupret® forte sa používa pri akútnych a chronických zápaloch prinosových dutín a dýchacích ciest, ako aj podporná liečba pri antibakteriálnej terapii.
 
Liek môžu užívať dospelí a mladiství od 12 rokov.
 
 
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sinupret® forte
 
Neužívajte Sinupret® forte
- keď ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
 
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Sinupret® forte obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Ak príznaky pretrvávajú dlhšie ako 7 – 14 dní alebo sa opakovane vracajú, poraďte sa s lekárom.
 
Deti
Podávanie deťom mladším ako 12 rokov nebolo dostatočne preskúmané, z tohto dôvodu by sa Sinupret® forte nemal podávať deťom mladším ako 12 rokov.
 
Iné lieky a Sinupret® forte
Nie je známe vzájomné pôsobenie s inými liekmi.
 
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Sinupret® forte a jedlo a nápoje
Neaplikovateľné.
 
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Tak ako všetky lieky, i Sinupret® forte by sa mal počas tehotenstva a dojčenia podávať iba na základe presne stanovenej indikácie.
 
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nie sú potrebné žiadne bezpečnostné opatrenia.
 
Sinupret® forte obsahuje laktózu, sacharózu, sorbitol a glukózu
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
 
 
3. Ako užívať Sinupret® forte
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Ak vám lekár neodporučí inak, je denné dávkovanie nasledujúce:
 
Vek
Jednotná dávka – 3-krát denne
Celková denná dávka
Dospelí a mladiství
(vo veku 12 – 17 rokov)
1 tableta
3 tablety
 
Tablety sa užívajú nerozhryzené a zapíjajú s trochou tekutiny.
 
Ak nie je predpísané inak, dĺžka podávania je 7 – 14 dní.
 
Ak si myslíte, že liek Sinupret® forte účinkuje veľmi silno alebo slabo, porozprávajte sa s vašim lekárom alebo lekárnikom.
 
Ak užijete viac tabliet Sinupret® forte, ako máte
Ak užijete viac lieku Sinupret® forte ako máte, informujte o tom svojho lekára. Lekár je schopný rozhodnúť, či je potrebné vykonať nejaké opatrenia. Nižšie uvedené nežiaduce účinky sa môžu zvýrazniť.
 
Ak zabudnete užiť Sinupret® forte
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v liečbe podľa predpisu vášho lekára alebo podľa pokynov v tejto písomnej informácii pre používateľa.
 
Ak prestanete užívať Sinupret® forte
Zastavenie liečby tabletami Sinupret® forte zvyčajne nespôsobuje žiadne ťažkosti.
 
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4. Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže  spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti:
- Veľmi časté (³1/10),
- Časté (³1/100 až <1/10),
- Menej časté (³1/1000 až <1/100),
- Zriedkavé (³1/10 000 až <1/1000),
- Veľmi zriedkavé (<1/10 000),
- Neznáme (z dostupných údajov).
 
Dôležité nežiaduce účinky alebo príznaky, ktorým by ste mali venovať pozornosť a v prípade ich výskytu prijať opatrenia:
 
Vedľajšie účinky, ktoré sú menej časté:
žalúdočné ťažkosti (okrem iných bolesť brucha, nauzea – napínanie na zvracanie)
 
Vedľajšie účinky, ktoré sú zriedkavé:
precitlivené reakcie (exantém, začervenanie kože, svrbenie, angioedém, dušnosť, opuch tváre).
 
Ak spozorujete nežiaduci účinok alebo príznaky precitlivenej reakcie, prerušte užívanie lieku Sinupret® forte a ihneď informujte svojho lekára, aby mohol vyhodnotiť závažnosť príznakov a rozhodnúť o potrebných opatreniach. Ak sa vyskytli príznaky precitlivenosti, liek už znovu neužívajte.
 
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
 
5. Ako uchovávať Sinupret® forte
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli alebo vnútornom blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Sinupret® forte obsahuje
1 obalená tableta obsahuje liečivá:
Gentianae radix (horcový koreň, práškovaná rastlinná látka)       12 mg
Primulae flos (prvosienkový kvet, práškovaná rastlinná látka)     36 mg
Rumicis herba (vňať štiavca, práškovaná rastlinná látka)            36 mg
Sambuci flos (kvety bazy čiernej, práškovaná rastlinná látka)      36 mg
Verbenae herba (železníková vňať, práškovaná rastlinná látka)   36 mg.
 
Ďalšie zložky sú:
Oxid hlinitý, uhličitan vápenatý E 170, ricínový olej, bezvodý koloidný oxid kremičitý, dextrín, Eudragit – methakrylátový kopolymér E 12,5, želatína, glukózový sirup, indigokarmín E 132, monohydrát laktózy, ľahký oxid horečnatý, kukuričný škrob, montanglykolový vosk, zemiakový škrob, povidón, chinolínová žltá E 104, šelak, uhličitan sodný, sorbitol, kyselina stearová, sacharóza, mastenec, oxid titaničitý E 171.
 
Upozornenie pre diabetikov: jedna obalená tableta obsahuje priemerne 0,03 výmenných sacharidových jednotiek.
 
Ako vyzerá Sinupret® forte a obsah balenia
Sinupret® forte sú obalené tablety balené v blistri. K dispozícii sú tieto veľkosti balenia: 20, 50 a 100 obalených tabliet. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
BIONORICA SE
Kerschensteinerstraße 11 – 15
92318 Neumarkt
Nemecko
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
 
Schwabe Slovakia s.r.o.
Grösslingová 58
811 09 Bratislava
Tel.: +421-2/529 24 583
E-mail: info@schwabe.sk
 

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2013.

https://mediately.co/sk/drugs/VQItSMexqlSJ9KOKUJ18XldGInF/sinupret-forte

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Bionorica
Balenie: 20 tabliet
Kód:
8109
ŠUKL kód: 8109
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchací systémUpchatý nos
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuDýchanieUpchatý nosNádcha, chrípkaZápal dutín