Sedalia sirup 200ml

Sedalia sirup 200ml

Sedalia je sirup proti nervozite a pri poruchách spánku u detí

7,20 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
SEDALIA
Sirup
 
Rumanček pravý, Jazmínovec vždyzelený, Blen čierny, Bromid draselný, Mučenka pleťová,
Durman obyčajný
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek,pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik .
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
-                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia , musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.         Čo je SEDALIA sirup a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete SEDALIA sirup
3.         Ako užívať SEDALIA , sirup
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať SEDALIA sirup
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je SEDALIA a na čo sa používa
 
SEDALIA je zložený homeopatický liek.
 
SEDALIA sirup sa používa pri liečbe prechodnej nervozity a nezávažných porúch spánku u detí
starších ako 1 rok. 
 
Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia , musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
2.       Čo potrebujete vedieť skôr, ako   užijete SEDALIA sirup
 
Neužívajte SEDALIA sirup
-        ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku
 
Upozornenia a opatrenia
Liek obsahuje sacharózu.
Obráťte sa na svojho lekára alebo, lekárnika predtým, než začnete užívať SEDALIA sirup.
 
Deti
-     Deťom od 12 do 30 mesiacov podávajte len po porade s lekárom.  
-     Ak vám váš lekár povedal, že dieťa neznáša niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
 
Príčiny poruchy spánku u detí musia byť presne stanovené a musia byť liečené aj prípadné skryté príznaky.
 
Tento liek obsahuje malé množstvo etanolu ( alkohol ), menej ako 100 mg na 1 dávku ( 5 ml ).
 
Iné lieky a SEDALIA sirup
SEDALIA sirup nemá vplyv na účinok iných súčasne užívaných liekov.
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
SEDALIA sirup , jedlo a nápoje
Žiadne známe interakcie neboli zistené pri súčasnom užívaní potravín a nápojov.
 
Tehotenstvo , dojčenie a plodnosť
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
SEDALIA sirup nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
SEDALIA  sirup obsahuje sacharózu, etanol 96%, karamel, čistenú vodu, kyselinu benzoovú.
 
 
3.       Ako užívať SEDALIA sirup
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik . Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika .
 
Odporúčaná dávka je:
V prípade prechodnej nervozity a pri nezávažných poruchách spánku: 1 odmerka (5 ml) ráno a večer.
 
Liečba má byť čo najkratšia a má sa ukončiť ihneď po vymiznutí symptómov.
Dĺžku liečby u detí mladších ako 30 mesiacov konzultujte s lekárom.
U detí starších ako 30 mesiacov liečba nesmie presiahnuť 10 dní.
 
Ak príznaky pretrvávajú, je potrebné poradiť sa s lekárom o jeho ďalšom užívaní.
 
Ak užijete viac SEDALIA sirupu , ako máte
Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
 
Ak zabudnete užiťpoužiť SEDALIA sirup
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak prestanete užívať SEDALIA sirup
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho  lekára, alebo lekárnika . To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
 
 
5.       Ako uchovávať SEDALIA sirup
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po skratke „ Dátum exspirácie:
 
Nepoužitý liek vráťte do lekárne.
 
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo SEDALIA  obsahuje
 
-          Liečivá: 100 g sirupu obsahuje:
 
Chamomilla vulgaris (Rumanček pravý) 9 CH....................... .1,5 g
Gelsemium (Jazmínovec vždyzelený) 9 CH.............................1,5 g
Hyoscyamus niger (Blen čierny) 9 CH....................................1,5 g
Kalium bromatum (Bromid draselný) 9 CH............................1,5 g
Passiflora incarnata (Mučenka pleťová) 3 DH..........................1,5 g                       
Stramonium (Durman obyčajný) 9 CH.....................................1,5 g
 
-          Ďalšie zložky sú:
 
Pomocné látky: sacharóza, etanol 96%, karamel, čistená voda, kyselina benzoová .
 
Ako vyzerá SEDALIA a obsah balenia
 
SEDALIA je vo forme číreho, bezfarebného sirupu.
 
Obsah balenia: Fľaštička z hnedého skla, polyetylénový šraubovací uzáver, polypropylénová odmerka
(5 ml), papierová škatuľa, písomná informácia pre používateľov, 200 ml sirupu.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
BOIRON
20, rue de la Libération
69 110 SAINTE FOY LES LYON
FRANCÚZSKO
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v 10/2011.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Boiron
Balenie: 200ml
Kód:
M9265
ŠUKL kód:
EAN:
3352712003921
Kategórie: Voľnopredajné liekyNervový systémSpánokHomeopatikáNespavosť
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuHlava a nervyNespavosť