Paralen Grip chrípka a bolesť 12tbl

Paralen Grip chrípka a bolesť 12tbl

Poskytuje účinnú úľavu od príznakov chrípky a prechladnutia. Znižuje horúčku, zmierňuje bolesti hlavy, uvoľňuje upchatý nos a bolestivé prinosové dutiny, tlmí bolesti hrdla, prináša úľavu pri bolesti tela (svalov a kĺbov).

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

Skladom
8,00 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
PARALEN GRIP chrípka a bolesť
Filmom obalené tablety
 
paracetamol/kofeín/fenylefríniumchlorid
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu pred tým, než začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-         Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-         Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-         Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Pozri časť 4.
-         Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.      Čo je PARALEN GRIP chrípka a bolesť a na čo sa používa
2.      Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete PARALEN GRIP chrípka a bolesť
3.      Ako užívať PARALEN GRIP chrípka a bolesť
4.      Možné vedľajšie účinky
5.      Ako uchovávať PARALEN GRIP chrípka a bolesť
6.      Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.         Čo je PARALEN GRIP chrípka a bolesť a na čo sa používa
 
PARALEN GRIP chrípka a bolesť účinne zmierňuje mnohé príznaky prechladnutia a chrípky. Tieto príznaky zahŕňajú horúčku, bolesť hlavy, zimnicu, plný alebo upchatý nos, bolesti prinosových dutín a bolesť hrdla, bolesti svalov a kĺbov.
Liek obsahuje kombináciu troch liečiv. Paracetamol znižuje horúčku a uľaví od bolesti, fenylefrín pomáha uvoľniť plný alebo upchatý nos a kofeín urýchľuje bolesť tlmiaci účinok paracetamolu a pomáha bojovať proti ospalosti a pocitu vyčerpania.
 
Liek je určený pre dospelých a mladistvých  vo veku od 12 rokov.
 
 
2.         Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete PARALEN GRIP chrípka a bolesť
 
Neužívajte PARALEN GRIP chrípka a bolesť,
-            keď ste precitlivený (alergický) na paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
-            keď máte vysoký krvný tlak alebo závažné ochorenie srdca
-            keď máte cukrovku,
-            keď máte  ťažké ochorenie pečene
-            keď máte zvýšenú činnosť štítnej žľazy (hypertyreózu),
-            keď máte zelený zákal s úzkym uhlom,
-            keď trpíte zadržovaním moču (neschopnosť močiť),
-            keď máte cievny nádor drene nadobličiek (feochromocytóm),
-            keď súčasne užívate lieky
-          na liečenie depresie (zo skupiny inhibítorov monoaminooxidázy (MAO)) alebo ste ich užívali v posledných 2 týždňoch,
-          na liečenie depresie (zo skupiny tricyklických antidepresív),
-          sympatomimetiká vrátane liekov podávaných niekoľkými cestami, t.j. ústami a lokálne (nosové, ušné a očné lieky).
 
Ak si nie ste istý či sa Vás uvedené týka, poraďte sa so svojim lekárom.
 
Upozornenia a opatrenia:
O užívaní  PARALENU GRIP chrípka a bolesť sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak
-         máte ochorenie pečene alebo obličiek,
-         máte typ málokrvnosti nazývaný hemolytická anémia,
-         vás váš lekár informoval,  že máte nízky počet granulocytov v krvi,
-         máte problémy s požívaním alkoholu,
-         máte zväčšenú prostatu,
-         máte Raynaudov syndróm (prejavujúci sa zmenami farby kože a pocitom chladu),
-         máte astmu,
-         máte nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy,
-         užívate iné lieky (pozri časť Iné lieky a PARALEN GRIP chrípka a bolesť).
 
PARALEN GRIP chrípka a bolesť je určený na liečbu bolesti a horúčky sprevádzanej upchatým nosom. Ak máte len upchatý nos alebo len bolesti a horúčku, mali by ste uprednostniť jednozložkové lieky (obsahujúce len paracetamol proti bolesti a horúčke alebo dekongestívum na upchatý nos).
 
Prosím, neužívajte iné lieky obsahujúce paracetamol, dekongestíva alebo lieky na prechladnutie a chrípku súbežne s  PARALENOM GRIP chrípka a bolesť bez toho, aby ste sa vopred neporadili  s vašim lekárom.
Užívanie dávok vyšších ako odporučených môže mať za následok riziko závažného poškodenia funkcie pečene.
 
Pediatrická populácia
Tento liek nie je určený pre deti do 12 rokov.
 
Iné lieky a PARALEN GRIP chrípka a bolesť 
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Neužívajte PARALEN GRIP chrípka a bolesť, ak užívate:
-         iné lieky obsahujúce paracetamol,
-         lieky na chrípku a nachladnutie,
-         lieky na odpuchnutie nosovej sliznice (upchatý nos),
-         ak užívate alebo ste užívali v posledných dvoch týždňoch lieky na liečbu depresie (pozri vyššie časť 2)
-         sympatomimetiká (pozri vyššie časť 2)
 
Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom skôr, než začnete užívať PARALEN GRIP chrípka a bolesť, ak užívate:
-          lieky na liečbu nevoľnosti a vracania (metoklopramid a domperidón);
-         cholestyramín (na zníženie tukov v krvi);
-         lieky používané na riedenie krvi (warfarín a iné kumaríny);
-         lieky používané na liečbu rôznych ochorení srdca (vazodilatanciá, beta-blokátory, digoxín);
-         lieky používané na liečbu epilepsie (glutetimid, fenobarbital, fenytoín, karbamazepín alebo lamotrigín) ;
-         lieky používané na liečbu tuberkulózy  (rifampicín alebo izoniazid);
-         zidovudin (na liečbu infekcie HIV a AIDS);
-         lieky používané na liečbu migrény (ergotamín a metysergid);
-         kyselinu acetylsalicylovú a iné nesteroidové protizápalové lieky;
-         ľubovník bodkovaný (rastlinný liek používaný na liečbu depresie, porúch spánku a pod.).
 
PARALEN GRIP chrípka a bolesť a jedlo, nápoje a alkohol
Nepite alkoholické nápoje počas liečby. Súčasné požívanie alkoholu môže mať za následok poškodenie pečene.  Ak užívate PARALEN GRIP chrípka a bolesť, znížte spotrebu liekov, potravín a nápojov obsahujúcich kofeín. Nadmerný príjem kofeínu môže zapríčiniť nepokoj, narušiť schopnosť zaspať a zrýchliť tep.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr ako začnete užívať tento liek.
Počas tehotenstva a dojčenia sa užívanie  PARALENU GRIP chrípka a bolesť  neodporúča.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
U citlivých jedincov môže liek vyvolať závraty a tak nepriaznivo ovplyvniť činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť. Neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje, ak pocítite  závraty.
 
 
3.         Ako užívať PARALEN GRIP chrípka a bolesť
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal  váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Individuálne a maximálne denné dávky lieku PARALEN GRIP chrípka a bolesť v závislosti od veku a telesnej hmotnosti sú uvedené v tabuľke.
Neprekračujte odporúčané dávkovanie.
 
Vek
Telesná hmotnosť
Jedna dávka
Maximálna denná dávka
Minimálny interval medzi dvoma dávkami
Mladiství nad 12 rokov
33 - 43 kg
1 tableta
 
4 tablety
 
6 hodín
Dospelí a mladiství
43 - 65 kg
1 tableta
6 tabliet
4 hodiny
> 65 kg
1 - 2 tablety
8 tabliet
 
4 hodiny
 
 
Pacienti s poruchou funkcie pečene alebo obličiek
Pred použitím lieku sa o úprave dávkovania poraďte so svojím lekárom. Po posúdení vášho zdravotného stavu vám  môže odporučiť znížiť dávky alebo predĺžiť intervaly medzi jednotlivými dávkami na viac ako 4 hodiny.
 
Liek neužívajte bez porady s lekárom dlhšie ako 7 dní.
Ak sa príznaky zhoršujú  alebo neustupujú po 3 dňoch, vyhľadajte lekára a poraďte sa o ďalšom postupe.
 
Ak užijete viac lieku PARALEN GRIP chrípka a bolesť ako máte
V prípade predávkovania alebo náhodného požitia lieku dieťaťom je potrebné vyhľadať okamžitú lekársku pomoc, aj keď sa cítite dobre, vzhľadom na riziko ťažkého poškodenia pečene prejavujúceho sa až po dlhšej dobe.
 
Ak zabudnete užiť PARALEN GRIP chrípka a bolesť
Ak zabudnete užiť dávku, užite nasledujúcu dávku ihneď, ako si spomeniete. Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.         Možné vedľajšie účinky lieku
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Prestaňte užívať tento liek a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc, ak sa u Vás vyskytnú nasledujúce veľmi zriedkavé nežiaduce účinky:
-           Ťažká alergická reakcia spôsobujúca ťažkosti s dýchaním alebo závrat, ktorá môže viesť až
             k šokovému stavu
-           Závažné kožné vyrážky, často zahŕňajúce vredy v ústach, hrdle, nose, na genitáliách, zápal očných spojiviek (červené a opuchnuté oči) . Týmto závažným kožným vyrážkam často predchádza horúčka, bolesti hlavy, bolesti tela (príznaky podobné chrípke). Tieto vyrážky
             môžu postupovať k vytváraniu rozsiahlych pľuzgierov a odlupovaniu kože.
 
Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť sú uvedené nižšie v skupinách, podľa častosti výskytu:
 
Časté (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 liečených):
-         bolesti hlavy, závrat, nespavosť, nervozita, úzkosť, podráždenosť, nepokoj a vzrušivosť.
 
Zriedkavé ( môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1000 liečených):
-         nevoľnosť.
 
Veľmi zriedkavé ( môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 liečených):
-         poruchy krvotvorby (zmeny v krvnom obraze, napr. zníženie počtu bielych krviniek alebo krvných doštičiek. Poruchy krvi sa môžu prejavovať ako bezbolestné, okrúhle a presne bodové fialové škvrny na koži, niekedy zoskupené do väčších plôch, krvácanie z ďasien, krvácanie z nosa alebo podliatiny pri malom poranení, zvýšená náchylnosť na infekcie, únava, bolesť hlavy),
-         kožné reakcie z precitlivenosti vrátane vyrážky, náhleho výskytu opuchu ktorý sa vyskytuje v tkanive pod povrchom kože,
-         ťažkosti s dýchaním alebo sipot,
-         poruchy funkcie pečene a obličiek,
-         veľmi rýchly a nepravidelný tep, zvýšený krvný tlak,
-         vracanie, hnačka.
 
Neznáme (nemožno určiť z dostupných údajov):
-         bolesť očí, pichanie v očiach, rozmazané videnie, poruchy citlivosti na svetlo alebo neznášanlivosť svetla, akútny zelený zákal s uzavretým uhlom (náhle rozmazané videnie, silná bolesť očí alebo tváre, kruhy okolo svetelných zdrojov),
-     zmenený tep (zrýchlený alebo nepravidelný),
-     zápal pečene (bolesť žalúdka, strata chuti do jedla, môže dôjsť k pocitu  nevoľnosti alebo vracaniu),  čo môže viesť k akútnemu zlyhaniu pečene.
 
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.
Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
 
 
5.         Ako uchovávať PARALEN GRIP chrípka a bolesť
Tento liek uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 ºC v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Neužívajte PARALEN GRIP chrípka a bolesť po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu (EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo PARALEN GRIP chrípka a bolesť  obsahuje
Liečivá sú : paracetamol, kofeín a fenylefríniumchlorid .
Každá tableta obsahuje 500 mg paracetamolu, 25 mg kofeínu a 5 mg fenylefríniumchloridu.
 
Ďalšie zložky sú:
 
Jadro tablety:
Povidón K-25, nátriumlaurylsulfát, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, predželatínovaný kukuričný škrob, koloidný oxid kremičitý bezvodý, kyselina steárová, mastenec.
 
Obal tablety:
Hypromelóza, makrogol, oxid titaničitý (E171).
 
Ako vyzerá PARALEN GRIP chrípka a bolesť a obsah balenia
PARALEN GRIP chrípka a bolesť sú takmer biele až žltkasté filmom obalené, podlhovasté , dvojvypuklé tablety. Filmom obalené tablety sú balené do priehľadného PVC /PVDC/Al alebo priehľadného PVC/Aclar/Al blistra. Vonkajší obal je papierová skladacia škatuľka.
 
 
Veľkosť balenia: 12 alebo 24 tabliet.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia..
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:
Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha, Česká republika
 
Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami: PARALEN GRIP chřipka a bolest v Českej republike, Paralen Grip chrípka a bolesť v Slovenskej republike, Paralen Grip v Poľsku, Rumunsku a Bulharsku, Rubophen Active v Maďarsku, v Rumunsku a Paralen v Slovinsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku.
 
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola aktualizovaná v 06/2014.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.