Paralen Extra 12tbl

Paralen Extra 12tbl

Vhodný na úľavu pri bolestiach hlavy, migréne, bolestiach chrbta, zubov, svalov, reumatických a menštruačných bolestiach. Takisto prináša úľavu pri nepríjemných príznakoch chrípky, prechladnutia a bolesti v hrdle a znižuje horúčku.

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
PARALEN EXTRA
filmom obalené tablety
paracetamol/ kofeín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako Vám povedal Váš lekár alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 3 dní, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.         Čo je Paralen Extra a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete Paralen Extra
3.         Ako užívať Paralen Extra
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Paralen Extra
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie


1.       Čo je Paralen Extra a na čo sa používa

Paralen Extra obsahuje kombináciu dvoch liečiv, ktorá je účinná proti bolesti. Paracetamol zabezpečuje úľavu od bolesti a znižuje telesnú teplotu. Kofeín zosilňuje účinok paracetamolu, a tak pomáha zmierniť bolesť, pôsobí proti únave, mierne podporuje dýchanie a krvný obeh pri horúčkovitých ochoreniach.
Paralen Extra nedráždi žalúdok. Neobsahuje kyselinu acetylsalicylovú.
Liek môžu užívať dospelí, mladiství a deti staršie ako 12 rokov.
Paralen Extra je vhodný na úľavu pri bolestiach hlavy, migréne, bolestiach chrbta, zubov, svalov, reumatických a menštruačných bolestiach. Takisto prináša úľavu pri nepríjemných príznakoch chrípky, prechladnutia a bolesti v hrdle a znižuje horúčku.


2.       Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete Paralen Extra
 
Neužívajte Paralen Extra
·         ak ste alergický na paracetamol, kofeín (liečivá lieku) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
·         ak máte ťažké ochorenie pečene alebo akútny zápal pečene,
·         ak trpíte závažnou hemolytickou anémiou (nedostatok červených  krviniek).

Ak sa po troch dňoch necítite lepšie alebo ak sa cítite horšie, musíte sa poradiťa s lekárom.
 
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Paralen Extra obráťte sa na svojho lekára  alebo lekárnika, ak
•           sa liečite na nejaké ochorenie pečene alebo obličiek,
•           máte nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (dedičné ochorenie, ktoré spôsobuje zníženie počtu červených krviniek),
•           trpíte nízkym počtom červených krviniek (hemolytická anémia)
•           pravidelne požívate alkohol vo väčších množstvách  než sa odporúča. Dlhodobá konzumácia alkoholu významne zvyšuje riziko toxického poškodenia pečene paracetamolom, pričom najvyššie riziko sa zaznamenalo u chronických alkoholikov, ktorí krátkodobo abstinujú (12 hodín).

Deti    
Liek sa nesmie podávať deťom do 12 rokov.

Iné lieky a Paralen Extra
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neužívajte Paralen Extra ak užívate iné lieky obsahujúce paracetamol. Ak si nie ste istí, či liek obsahuje paracetamol, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým ako začnete užívať Paralen Extra, ak užívate:
-           lieky na liečbu nevoľnosti, vracania alebo žalúdočných vredov (metoklopramid, domperidón a propantelín);
-           cholestyramín (na zníženie tukov v krvi);
-           lieky používané na riedenie krvi (warfarín a iné kumaríny);
-           lieky používané na liečbu epilepsie (glutetimid, fenobarbital, fenytoín, karbamazepín alebo lamotrigín) ;
-           niektoré antibiotiká alebo lieky používané na liečbu tuberkulózy (chloramfenikol, rifampicín alebo izoniazid);
-           zidovudín (na liečbu infekcie HIV a AIDS),;
-           kyselinu acetylsalicylovú a iné nesteroidové protizápalové lieky (salicylamid, kyselina acetylsalicylová);
-           lieky používané na liečbu depresie (inhibítory monoaminooxidázy napr.  moklobemid a tricyklické antidepresíva ako sú amitriptylín, nortriptylín, dosulepín, imipramín, klomipramín)
-           lieky používané na upokojenie, anestéziu (barbituráty);
-           lieky na liečbu dny (probenecid);
-           lieky a výživové doplnky obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum - používaný na liečbu depresie, porúch spánku a pod.);
-           iné lieky, ktoré môžu mať toxické účinky na pečeň;
-           lieky používané na liečbu psychotických porúch, napr. schizofrénie (klozapín);
-           alkohol vo väčšom množstve.

Paralen Extra a jedlo, nápoje a alkohol
Liek možno užívať bez ohľadu na príjem potravy. Počas liečby týmto liekom nesmiete piť alkoholické nápoje, pretože je pravdepodobnejšie riziko postihnutia pečene.  Mali by ste obmedziť príjem nápojov s obsahom kofeínu (káva, čaj, kola). Vyššie dávky kofeínu môžu vyvolávať nervozitu, nespavosť, podráždenosť a aj zrýchlenie srdcovej činnosti. 

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Paralen Extra nie je vhodné podávať počas prvého trimestra tehotenstva. Podávanie lieku v neskorších štádiách tehotenstva musí zvážiť lekár.
Pri krátkodobej liečbe Paralenom Extra nie je nutné prerušiť dojčenie, dieťa však treba pozorne sledovať.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Tento liek nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3.       Ako užívať Paralen Extra
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako Vám povedal Váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Dospelí a mladiství: 1 − 2 tablety podľa potreby, až 4-krát denne v časovom odstupe najmenej 4 hodín. Jednorazová dávka 1 tablety je vhodná pre osoby s hmotnosťou do 60 kg, zatiaľ čo jednorazová dávka 2 tabliet, je vhodná len pre osoby s hmotnosťou 60 kg a viac.
Najvyššia jednotlivá dávka sú 2 tablety. Neužívajte viac než 8 tabliet za 24 hodín.

Deti vo veku 12 – 15 rokov: 1 tableta najviac 3-krát denne v časovom odstupe najmenej 6 hodín. Najvyššia jednotlivá dávka je 1 tableta. Nepodávajte viac než 3 tablety za 24 hodín.
Tento liek nepodávajte deťom mladším ako 12 rokov.

Pacienti s poruchou funkcie pečene alebo obličiek:
Pred použitím tohto lieku sa o úprave dávkovania poraďte s lekárom. Po posúdení vášho  zdravotného stavu, môže lekár odporučiť nižšiu dávku, alebo intervaly medzi jednotlivými dávkami dlhšie ako 4 hodiny.

Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Tablety sa majú zapíjať dostatočným množstvom tekutiny. 

Neužívajte tento liek bez odporúčania lekára dlhšie ako 7 dní. Ak sa príznaky ochorenia nezmiernia do 3 dní, poraďte sa so svojím lekárom.

Ak užijete viac Paralenu Extra, ako máte
V prípade predávkovania alebo náhodného požitia lieku dieťaťom ihneď vyhľadajte lekársku pomoc aj vtedy, ak sa cítite dobre, pretože je tu riziko oneskoreného ťažkého poškodenia pečene. Prineste si so sebou všetky zvyšné tablety a ukážte ich lekárovi.
Príznaky predávkovania paracetamolom sú bledosť, nevoľnosť, vracanie, nechutenstvo, bolesť brucha, poškodenie pečene, ktoré môže viesť k zlyhaniu pečene a môže vyústiť do poruchy funkcie  mozgu, metabolickej acidózy, krvácania, nízkej hladiny cukru v krvi, edému mozgu a smrti. Boli hlásené akútne zlyhanie obličiek, nepravidelný srdcový rytmus a zápal pankreasu.
Vysoké dávky kofeínu môžu vyvolať bolesti hlavy, chvenie, nervozitu a podráždenosť.
 
Ak zabudnete užiť Paralen Extra
V prípade potreby si vezmite vynechanú dávku lieku hneď, ako si vynechanie uvedomíte. Neužívajte najbližšiu dávku skôr ako po 4 hodinách.
 Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Prestaňte užívať tento liek a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc, ak sa u vás vyskytnú nasledujúce:
-           Závažné kožné vyrážky, často zahŕňajúce vredy v ústach, hrdle, nose, na genitáliách, zápal očných spojiviek (červené a opuchnuté oči) . Týmto závažným kožným vyrážkam často predchádza horúčka, bolesti hlavy, bolesti tela (príznaky podobné chrípke). Vyrážky
             môžu postupovať k vytváraniu rozsiahlych pľuzgierov a odlupovaniu kože (toxická epidermálna nekrolýza (TEN), Stevensov-Johnsonov syndróm(SJS), akútna generalizovaná exantematózna pustulóza, fixný liekový exantém).
-                     Závažná alergická reakcia, ktorá spôsobuje opuch tváre (očí a úst) alebo hrdla, brušné kŕče   (angioedém).
-                     Ťažká alergická reakcia spôsobujúca ťažkosti s dýchaním,závrat alebo žihľavku, ktorá môže viesť až k šokovému stavu.
Frekvencia výskytu vyššie uvedených závažných nežiaducich účinkov nie je známa.

Počas užívania paracetamolu alebo kofeínu (liečivá Paralenu extra) sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky (zoradené podľa výskytu):

Vedľajšie účinky paracetamolu:
 
Zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1000 liečených):
·          alergické kožné reakcie, vyrážky

Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1z 10 000 liečených):
·         žltačka, poruchy krvotvorby, ťažkosti s dýchaním.
 
Neznáme (nemožno určiť z dostupných údajov):
•      zápal pečene (bolesť žalúdka, strata chuti do jedla, môže dôjsť k pocitu nevoľnosti alebo vracaniu), čo môže viesť k akútnemu zlyhaniu pečene.
 
Vedľajšie účinky kofeínu:
 
Časté (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 liečených):
•      nepokoj, nespavosť, nevoľnosť.
 
 
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.
Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5.       Ako uchovávať Paralen Extra

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu  detí.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Paralen Extra obsahuje

Liečivá sú:  500 mg paracetamolu a 65 mg kofeínu v jednej filmom obalenej tablete.
Ďalšie zložky sú: predželatínovaný škrob, povidón 30, sodná soľ kroskarmelózy, kyselina stearová, mikrokryštalická celulóza, hypromelóza 2910/5, makrogol 6000, oxid titaničitý, simetikónová emulzia SE 4, mastenec.

Ako vyzerá Paralen Extra a obsah balenia

Paralen Extra sú takmer biele až žltkasté dvojvypuklé filmom obalené tablety s vyrazeným nápisom "PARALEN EXTRA" na jednej strane.

Veľkosť balenia: 12 alebo 24 filmom obalených tabliet.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Zentiva, k.s.
U kabelovny 130
102 37 Praha
Česká republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika
Paralen Extra proti bolesti
Slovenská republika
Paralen Extra

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 04/2014.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.