Paralen 500 SUP, čapíky 5ks

Paralen 500 SUP, čapíky 5ks

PARALEN čapíky tlmia bolesti rôzneho pôvodu. Paralen 500 SUP pomáha pri bolesti zubov, svalov. Čapíky sú vhodné najmä pre pacientov s tráviacimi ťažkosťami. Rovnako je účinný pri potlačení bolesti hlavy, znižuje horúčku, pomáha pri chrípke. Liek obsahuje paracetamolu.

2,15 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 1 bonusový bod

Dostupné balenie

Skladom
2,00 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
PARALEN 500 SUP
(paracetamolum)
čapíky
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Paralen 500 SUP obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky. Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-        Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-                 Ak sa do 3 dní  nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.         Čo je Paralen 500 SUP a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Paralen 500 SUP
3.         Ako používať Paralen 500 SUP
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Paralen 500 SUP
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.         Čo je Paralen 500 SUP a na čo sa používa
 
Paracetamol, liečivo obsiahnuté v lieku Paralen 500 SUP, pôsobí proti bolesti a znižuje zvýšenú telesnú teplotu. Čapíky sú vhodné najmä pre pacientov s tráviacimi ťažkosťami a pre pacientov, ktorí užívajú viac liekov súčasne.
Čapíky Paralen 500 SUP používajú dospelí, mladiství a deti staršie ako 9 rokov (alebo s telesnou hmotnosťou vyššou ako 33 kg) pri bolestiach rôzneho pôvodu, napr. pri bolestiach hlavy, zubov, pohybového ústrojenstva nezápalového pôvodu, pri chrípkových ochoreniach, na zníženie zvýšenej telesnej teploty, pri bolestivej menštruácii.
 
 
2.         Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Paralen 500 SUP
 
Nepoužívajte Paralen 500 SUP
·         ak ste alergický na paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
·         ak máte ťažké ochorenie pečene alebo akútny zápal pečene;
·         pri krvácaní z konečníka alebo zápale konečníka (proktitída);
·         ak máte ťažkú formu určitého typu málokrvnosti nazývaný hemolytická anémia.
 
Ak si nie ste istý, či sa vás uvedené týka, poraďte sa so svojím lekárom.
Vzhľadom na vysoký obsah liečiva nie sú čapíky Paralen 500 SUP vhodné pre deti mladšie ako 9 rokov alebo s telesnou hmotnosťou menšou ako 33 kg.
 
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať Paralen 500 SUP, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak
-          máte ťažké  ochorenie obličiek,
-          máte nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfát dehydrogenáza ,
-          súčasne užívate  lieky ovplyvňujúce funkciu pečene.
 
Ak si nie ste istý, či sa vás uvedené týka , poraďte sa so svojím lekárom.
 
O vhodnosti súčasného používania čapíkov Paralen 500 SUP s inými liekmi proti bolesti a prechladnutiu sa poraďte s lekárom.
 
Používanie vyšších ako odporučených dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia pečene.
 
Nepoužívajte tento liek bez odporúčania lekára, ak máte ochorenie pečene a/alebo užívate akékoľvek  iné lieky obsahujúce paracetamol.
 
Iné lieky a Paralen 500 SUP
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
O podávaní Paralenu 500 SUP sa poraďte s lekárom, ak užívate:
-            niektoré lieky ovplyvňujúce zrážanie krvi (warfarín a iné kumaríny),
-            lieky na epilepsiu (glutetimid, fenobarbital, fenytoín, primidon, karbamazepín, lamotrigín),
-         lieky na liečenie depresie zo skupiny inhibítorov monoaminooxidázy alebo tricyklických antidepresív,
-            lieky na spanie, upokojenie a iné lieky tlmiace centrálny nervový systém,
-            rifampicín alebo izoniazid (liek na liečbu tuberkulózy),
-            zidovudín (liek na HIV),
-            kyselinu acetylsalicylovú alebo iné lieky proti bolesti a zápalu,
-            lieky a výživové doplnky obsahujúce ľubovník bodkovaný.
 
V prípade predpisovania iných liekov upozornite lekára, že používate Paralen 500 SUP.
 
Paralen 500 SUP a jedlo, nápoje a alkohol
Liek sa môže používať nezávisle od príjmu potravy.
Počas liečby je zakázané požívanie alkoholických nápojov, pretože sa môže z výšiť riziko poškodenia pečene. Liek nemajú používať osoby, ktoré majú problém s požívaním alkoholu.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Tehotné ženy môžu používať čapíky PARALEN 500 SUP len so súhlasom lekára. Dojčiace ženy môžu liek používať 1 deň, dlhšie ako 1 deň môžu liek používať len so súhlasom lekára.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek neovplyvňuje činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť (vedenie vozidiel, obsluha strojov, práca vo výškach).
 
 
3.         Ako používať Paralen 500 SUP
 
Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Jednotlivé a maximálne denné dávky podľa veku a hmotnosti sú vyznačené v tabuľke.
Neprekračujte odporúčané dávkovanie.
 
Vek
Hmotnosť
Jednotlivá dávka
Max. denná dávka
Deti                  9-12 rokov
33 - 40 kg
1 čapík PARALEN 500 SUP
(500 mg paracetamolu)
4 čapíky PARALEN 500 SUP
(2 g paracetamolu)
Dospievajúci
12-15 rokov
40 - 50 kg
1 čapík PARALEN 500 SUP
(500 mg paracetamolu)
6 čapíkov PARALEN 500 SUP
(3 g paracetamolu)
Dospievajúci  nad 15 rokov  a dospelí
≤ 50 kg
1 čapík PARALEN 500
(500 mg paracetamolu)
8 čapíkov PARALEN 500
(4 g paracetamolu)
> 50 kg
1-2 čapíky PARALEN 500
(500 - 1 000 mg paracetamolu)
 
Dospelí a dospievajúci (nad 15 rokov) používajú zvyčajne 1 - 2 čapíky Paralenu 500 SUP niekoľko ráz denne podľa potreby v časových odstupoch najmenej 4 hodín. Čapík sa zavádza do konečníka.
Maximálna denná dávka je 8 čapíkov, najvyššia jednotlivá dávka sú 2 čapíky (túto dávku nemajú používať pacienti s hmotnosťou nižšou ako 50 kg).
Pri dlhodobej terapii (nad 10 dní) neprekračujte dennú dávku 5 čapíkov.
 
Dospievajúci vo veku od 12 do 15 rokov používajú zvyčajne 1 čapík Paralenu 500 SUP niekoľko ráz denne podľa potreby v 6-hodinových intervaloch. V prípade potreby možno interval skrátiť na 4 hodiny, pričom nesmie byť prekročená maximálna denná dávka 6 čapíkov (3 g paracetamolu).
 
Deťom vo veku od 9 do 12 rokov sa zavádza do konečníka 1 čapík Paralenu 500 SUP niekoľko ráz denne podľa potreby v 6-hodinových intervaloch. V prípade potreby možno interval skrátiť na 4 hodiny, pričom nesmie byť prekročená maximálna denná dávka 4 čapíky (2 g paracetamolu).
 
Pacienti s poškodenou funkciou pečene a obličiek:
Pred použitím lieku sa o úprave dávkovania poraďte s lekárom.
 
Liečbu môžete ukončiť hneď ako ustúpi horúčka alebo bolesť.
Pokiaľ do 3 dní ťažkosti (horúčka, bolesť) neustúpia alebo naopak sa zhoršia, prípadne sa vyskytnú nezvyčajné reakcie, poraďte sa o ďalšom používaní lieku s lekárom.
Bez súhlasu lekára nepoužívajte liek Paralen 500 SUP čapíky nepretržite dlhšie ako 1 týždeň. Pri dlhodobom používaní čapíkov Paralen 500 SUP (niekoľko týždňov) je potrebná priebežná kontrola u lekára.
 
Ak použijete viac Paralenu 500 SUP, ako máte
Pri predávkovaní alebo ak čapíky náhodne požije dieťa, ihneď vyhľadajte lekára, aj keď sa nevyskytujú príznaky predávkovania!
 
Ak zabudnete použiť Paralen 500 SUP
Ak je treba, podajte ďalšiu dávku lieku akonáhle si spomeniete. Dodržte však odstup medzi jednotlivými dávkami minimálne 4 hodiny a neužívajte viac ako maximálnu dennú dávku.
Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.         Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Prestaňte liek používať a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás objaví niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:
 
ášho dieťaťa Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 liečených):
-         opuch rôznych častí tela najčastejšie v tvári alebo v oblasti krku,
-         ťažká alergická reakcia spôsobujúca ťažkosti s dýchaním alebo závrat, ktorá môže viesť až k šokovému stavu,
-         bolesť hrdla, vriedky v ústach, náhla vysoká horúčka.
 
Neznáme (nemožno určiť z dostupných údajov):
-         závažné kožné vyrážky, často s výskytom vredov v ústach, hrdle, nose, na genitáliách a zápal spojoviek (červené a opuchnuté oči), ktoré môžu vyústiť do tvorby pľuzgierov a odlupovania kože.
 
Ďalšie možné vedľajšie účinky sú:
 
Zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1 000 osôb):
·         kožná alergická rčeakcia, vyrážka.
 
Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 osôb):
·         poruchy krvotvorby (zmeny v krvnom obraze, napr. zníženie počtu červených alebo bielych krviniek,alebo krvných doštičiek. Môžu sa prejaviť ako krvácanie z ďasien, krvácanie z nosa alebo podliatiny, zvýšenou náchylnosťou k infekciám, únavou, bolesťou hlavy a i.),
·         zúženie priedušiek (dýchavičnosť),
·         žltačka(zožltnutie kože a očí).
 
Neznáme (nemožno určiť z dostupných údajov):
·         poškodenie pečene, ktoré môže viesť k akútnemu zlyhaniu pečene.
 
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.  Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.
Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
 
5.         Ako uchovávať Paralen 500 SUP
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Uchovávajte pri teplote do 25 ºC v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Paralen 500 SUP obsahuje
Liečivo je paracetamol (paracetamolum) 500 mg v 1 čapíku.
Ďalšie zložky sú: tuk na čapíky W 35 a H 15.
 
Ako vyzerá Paralen 500 SUP a obsah balenia
Suspenzné čapíky bielej až slabo žltkastej farby torpédovitého tvaru.
 
Balenie: 5 čapíkov
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha, Česká republika
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.