panadol femina

Panadol Femina 10tbl

Nový modrý obal!

Proti menštruačným bolestiam a kŕčom. Tlmí bolesť. Uvoľňuje kŕče. Nedráždi žalúdok.

3,99 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 1 bonusový bod
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Panadol Femina
filmom obalené tablety
 
(paracetamol, butylskopolamíniumbromid)
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-        Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
-                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.       Čo je Panadol Femina a na čo sa používa
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Panadol Femina 
3.       Ako užívať Panadol Femina 
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Panadol Femina 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je Panadol Femina a na čo sa používa
 
Panadol Femina obsahuje dve liečivá, paracetamol – analgetikum (liek proti bolesti) a butylskopolamíniumbromid – spazmolytikum (liek proti kŕčom).
Panadol Femina filmom obalené tablety prinášajú úľavu pri menštruačných bolestiach a kŕčoch. Možno ich tiež použiť pri rádiodiagnostických výkonoch a pred endoskopiou tráviaceho traktu. Nedráždi žalúdok. Štíhly tvar filmom obalených tabliet umožňuje ich ľahké prehĺtanie.
 
 
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Panadol Femina
 
Neužívajte Panadol Femina
 
-        ak ste alergický/á na paracetamol, butylskopolamíniumbromid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
-        ak užívate iný liek, ktorý tiež obsahuje paracetamol.  
 
Buďte zvlášť opatrný/á pri užívaní Panadolu Femina
 
-        ak máte závažné obličkové, pečeňové alebo srdcové ochorenie.
-        ak užívate metoklopramid, domperidón a disopyramid (lieky proti nevoľnosti a vracaniu) alebo cholestyramín (liek na zníženie zvýšenej hladiny cholesterolu).
-        ak užívate antidepresíva, antihistaminiká (lieky proti niektorým alergickým reakciám), chinidín (liek proti poruchám srdcového rytmu), amantadín (liek proti Parkinsonovej chorobe), butyrofenón (na liečbu duševnej choroby).
-        ak máte spätný návrat štiav tráviaceho traktu, svalové ochorenie myasténia gravis, vredy alebo zápchu.
 
V prípade, že sa u vás objaví porucha zrakovej ostrosti alebo bolesti v očnej bulve spôsobené
vzostupom vnútroočného tlaku, je potrebné prerušiť užívanie lieku a vyhľadať lekára.
 
Iné lieky a Panadol Femina
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Tehotenstvo a dojčenie
 
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Liek nie je určený pre tehotné a dojčiace ženy.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
 
Liek môže ovplyvniť centrálny nervový systém a vyvolať poruchy akomodácie, preto je vedenie vozidiel a práca so strojmi počas liečby Panadolom Femina zakázané.
 
Panadol Femina obsahuje sorbitol. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, pred užitím tohto lieku kontaktujte svojho lekára.
 
 
3.       Ako užívať Panadol Femina
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý/á, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Ak lekár neurčí inak, užívajú dospelí a deti staršie ako 12 rokov: 1 - 2 tablety 1 až 3-krát denne. Jedna tableta je vhodná pre osoby s telesnou hmotnosťou 34-60 kg, 2 tablety pre osoby s telesnou hmotnosťou nad 60 kg. Odstup medzi jednotlivými dávkami je najmenej 8 hodín. Neužívajte viac ako 6 tabliet počas 24 hodín. Neprekračujte odporučené dávkovanie.
Liek nie je vhodný pre deti do 12 rokov. Tablety treba zapiť tekutinou.
 
Ak užívate iné lieky (na lekársky predpis alebo aj bez neho), poraďte sa o vhodnosti súbežného užívania tohto lieku s lekárom. V prípade, že užívate Panadol Femina, oznámte to lekárovi pri predpisovaní iných liekov. Užívanie vyšších než odporučených dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia alebo zlyhania funkcie pečene. Neužívajte tento liek bez odporučenia lekára, ak máte problémy s pitím alkoholu, trpíte pečeňovým ochorením alebo užívate akékoľvek lieky obsahujúce paracetamol. Bez odporučenia lekára tento liek užívajte najdlhšie 3 dni.
 
Ak užijete viac Panadolu Femina, ako máte
 
Vo všetkých prípadoch podozrenia na predávkovanie ihneď vyhľadajte lekára, aj keď ste nespozorovali žiadne príznaky.
 
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Vedľajšie účinky sú zriedkavé, vyskytujú sa s frekvenciou viac ako 1 z 10 000 pacientov, ale menej ako 1 z 1000 pacientov a môžu sa prejaviť ako:
-                 alergické reakcie ako sú kožné vyrážky, žihľavka, sťažené dýchanie v dôsledku zúženia priedušiek (bronchospazmus), svrbenie, potenie;
-                 zmeny krvného obrazu;
-                 bolesť žalúdka alebo iné tráviace ťažkosti, nevoľnosť a vracanie, hnačka;
-                 bolesť hlavy, závrat, depresia, zmätenosť, halucinácie, triaška, opuchy, poruchy videnia, zrýchlenie srdcovej činnosti;
-                 abnormálna funkcia pečene, zlyhanie pečene, žltačka;
-                 sucho v ústach, dezorientácia, poruchy pamäti, závrat a poruchy zrakovej ostrosti alebo bolesti v očnej buľve, zadržiavanie moču.
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
 
 
5.       Ako uchovávať Panadol Femina
 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C. 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Panadol Femina obsahuje
 
Liečivá sú paracetamol 500 mg a butylskopolamíniumbromid 10 mg v 1 filmom obalenej tablete.
Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, zemiakový škrob, povidón, sorbitol, mastenec, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý bezvodý, sodná soľ karboxymetylškrobu, hypromelóza, makrogol 6000.
 
Ako vyzerá Panadol Femina a obsah balenia
 
Panadol Femina sú filmom obalené tablety, balené v blistri a papierovej škatuľke. 
 
Veľkosť balenia:6, 8, 10, 12, 16, 20 a 30 filmom obalených tabliet.
 
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Veľká Británia.
 
Výrobca: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, S.A., ul. Grunwaldszka, Poznaň, Poľsko
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2012.
 
Panadol je registrovaná ochranná známka skupiny firiem GlaxoSmithKline.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: GlaxoSmithKline
Balenie: 10 tabliet
Kód:
42543
ŠUKL kód: 42543
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyNervový systémMenštruačné bolesti
Trápi ma: Menštruačné problémyMočové a pohlavné orgány