Oroforte menthol 20 tvrdých pastiliek

Oroforte menthol 20 tvrdých pastiliek

Na lokálnu liečbu bolesti hrdla spôsobenej zápalom.

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

Nedostupné
Skladom
8,70 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Liek Oroforte Menthol na liečbu bolesti hrdla a menej závažných infekcií  dutiny ústnej má antiseptické vlastnosti, poskytuje úľavu od bolesti a podráždenia spojených s týmito stavmi.Obsahuje liečivo cetylpyridíniumchlorid, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných antiseptiká (liečivá zneškodňujúce patogénne mikrooraganizmy) a lidokaíniumchlorid, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných anestetiká. (liečivá spôsobujúce znecitlivenie).
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.   
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii
pre používateľov. Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia do 5 dní, alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
         
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
  1. Čo je Oroforte menthol a na čo sa používa
  2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Oroforte menthol
  3. Ako používať Oroforte menthol
  4. Možné vedľajšie účinky
  5. Ako uchovávať Oroforte menthol
  6. Obsah balenia a ďalšie informácie
1.         Čo je Oroforte menthol a na čo sa používa
 
Oroforte menthol obsahuje liečivo cetylpyridíniumchlorid, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných antiseptiká (liečivá zneškodňujúce patogénne mikrooraganizmy) a lidokaíniumchlorid, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných anestetiká. (liečivá spôsobujúce znecitlivenie). Liek Oroforte menthol sa používa na liečbu bolesti hrdla a menej závažných infekcií  dutiny ústnej. Má antiseptické vlastnosti, poskytuje úľavu od bolesti a podráždenia spojených s týmito stavmi.
 
2.         Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Oroforte menthol
 
Neužívajte liek Oroforte menthol
ak ste alergický/á (precitlivelý/á) na cetypyridíniumchlorid, lidokaíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku tohto lieku spomenutú v časti 6 alebo na konci v časti 2.
 
Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Oroforte menthol ak:
- trpíte bolesťou hrdla a horúčkou niekoľko dní
- bolesti hrdla pretrvávajú po 5 dňoch užívania, ak sú bolesti hrdla sprevádzané vysokou horúčkou,
 závratmi alebo vracaním
 
Oroforte menthol je odporúčaný na krátkodobú liečbu maximálne 5 po sebe nasledujúcich dní.
 
Deti
Oroforte menthol nie je určený na liečbu detí mladších ako 6 rokov.
 
Iné lieky a Oroforte menthol
 
Nepredpokladá sa žiadne vzájomné pôsobenie iných liekov s pastilkami Oroforte menthol.
 
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Oroforte menthol jedlo a nápoje a alkohol
 
Neužívajte liek Oroforte menthol súčasne s jedlom alebo tesne pred jedlom.
Je potrebné sa vyhnúť alkoholu, pretože podporuje vstrebávanie cetylpyridíniumchloridu, ktorý môže viesť k predávkovaniu.
 
Tehotenstvo a dojčenie
 
Neužívajte liek Oroforte menthol počas tehotenstva alebo dojčenia, pokiaľ vám to váš lekár neodporučil.
 
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
 
Oroforte menthol nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
Oroforte menthol obsahuje sorbitol.
 
Ak vám lekár niekedy povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa o tom so svojím lekárom skôr, ako užijete tento liek.
 
3.       Ako užívať Oroforte menthol
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je popísané v tejto písomnej informácii, alebo podľa pokynov svojho lekára alebo lekárnika. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Odporúčaná dávka je:
 
Dospelí a deti staršie ako 12 rokov:
Závažný akútny zápal alebo bolesť hrdla: 1 pastilka každú 1 až 2 hodiny podľa potreby.
Miernejší zápal alebo bolesť hrdla: 1 pastilka každých 2 až 3 hodiny podľa potreby.
Neprekročte dávku 6 pastiliek denne.
 
Deti vo veku 6 až 12 rokov:
Užívajte jednu pastilku každé 3 až 4 hodiny podľa potreby.
Neprekročte dávku 3 pastilky denne.
 
Deti mladšie ako 6 rokov:
Užívanie pastiliek Oroforte menthol sa neodporúča deťom mladším ako 6 rokov.
 
Spôsob použitia
Nechajte pastilku pomaly rozpustiť v ústach. Pastilku nežujte, ani neprehĺtajte.
Neužívajte pastilku počas jedla alebo tesne pred jedlom.
Ak užijete viac pastiliek Oroforte menthol ako máte
 
Náhodné požitie veľkého množstva Oroforte mentholmôže spôsobiť nevoľnosť a vracanie. Odporúča sa okamžité podanie mlieka alebo vaječných bielkov vymiešaných s vodou.
 
Pokiaľ ste požili náhodou väčšie množstvo lieku Oroforte menthol, okamžite informujte svojho lekára alebo lekárnika.
 
4.         Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek  môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky sú zriedkavé (postihujú 1 až 10 z 10 000 pacientov)
·         nutkanie na vracanie
·         podráždenie slizníc v dutine ústnej
·         podráždenie v hrdle
 
Niektoré vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť u menej než 1 z 10 000 pacientov)
·          kožná vyrážka
 
Ak sa vyskytnú nežiaduce účinky, ktoré vás znepokojujú (aj účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii) poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
 
5.       Ako uchovávať Oroforte menthol
 
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte liek Oroforte menthol pri teplote do 30 °C.
Uchovávajte v pôvodnom obale.
 
Liek Oroforte menthol nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.  Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Oroforte menthol obsahuje
 
Liečivá sú cetylpyridinii chloridum (cetylpyridíniumchlorid) 2 mg, lidocaini hydrochloridum (lidokaíniumchlorid) 1 mg v jednej pastilke.
Pomocné látky: mätová silica, levomentol, draselná soľ acesulfamu, kukuričný škrob, monohydrát kyseliny citrónovej, makrogol 6000, mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát, sorbitol, čistená voda.
 
Ako vyzerá Oroforte menthol a obsah balenia
 
Oroforte menthol sú biele, obdĺžnikové pastilky so skosenými hranami  v PVC/PE/PCDC blistri.
Veľkosť balenia: 6, 10, 12, 18, 20, 2-krát 6, 3-krát 6 alebo 2-krát 10 tvrdých pastiliek.
 

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Novartis
Balenie: 20 tvrdých pastiliek
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cestyBolesť hrdla
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuDýchanieNádcha, chrípkaPálenie v hrdle