Nurofen  400mg 24tbl

Nurofen 400mg 24tbl

Úľava od bežných bolestí. NOVÝ ČERVENÝ OBAL

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

Skladom
-8%
6,50 €
6,00 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie

NUROFEN 400 mg

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať NUROFEN
400 mg pozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia, alebo ak sa zhoršia, musíte vyhľadať lekára po 3-5 dňoch.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je NUROFEN 400 mg a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete NUROFEN 400 mg
3. Ako užívať NUROFEN 400 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať NUROFEN 400 mg
6. Ďalšie informácie

Liek je dostupný v baleniach 6, 10, 12, 20, 24, 48 obalených tabliet
Na trhu nemusia byť všetky veľkosti balenia.

1. ČO JE NUROFEN 400 mg A NA ČO SA POUŽÍVA

NUROFEN 400 mg patrí medzi lieky označované ako analgetiká, antipyretiká, nesteroidové antireumatiká (na tlmenie zápalu, bolesti, horúčky). Liečivom lieku NUROFEN FORTE je ibuprofén, ktorý tlmí bolesti, má protizápalové účinky a znižuje zvýšenú teplotu. Ibuprofén zabraňuje tvorbe niektorých látok (prostaglandínov), ktoré sa podieľajú v organizme na vzniku bolesti, zvýšenej teploty a zápalu.
NUROFEN 400 mg sa používa na tlmenie miernych až stredne silných bolestí ako sú bolesti hlavy, bolesti chrbtice, zubov, menštruačnej bolesti, bolesti svalov a kĺbov, pri nachladení a príznakoch chrípky.
NUROFEN 400 mg tiež zmierňuje zápaly a znižuje teplotu pri horúčkovitých stavoch.
Liek je určený pre dospelých a deti nad 12 rokov.

2. SKÔR AKO UŽIJETE NUROFEN 400 mg

Neužívajte NUROFEN 400 mg:
NUROFEN 400 mg sa nesmie užívať pri precitlivenosti na liečivo a ostatné pomocné látky, pri precitlivenosti na kyselinu acetylsalicylovú alebo iné protizápalové lieky, ktorá sa prejavuje ako priedušková astma, alergická nádcha alebo žihľavka.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku NUROFEN 400 mg:
Liek sa ďalej nesmie podávať pri aktívnom žalúdkovom alebo dvanástnikovom vrede, pri poruchách krvotvorby a poruchách zrážavosti krvi a ak sa v minulosti vyskytlo krvácanie do zažívacieho traktu.

Liek podávajte čo najkratšiu dobu v čo najnižšej účinnej dávke, ktorá je potrebná na potlačenie príznakov.
U starších pacientov sa môžu častejšie vyskytovať nežiaduce účinky a ich následky môžu byť závažnejšie.
Ak sa prejavia bolesti brucha, čierno sfarbená stolica, vracanie, hnačka alebo iné poruchy tráviacej sústavy, ďalej vyrážka alebo akékoľvek prejavy precitlivenosti, prestaňte liek užívať a vyhľadajte lekára.
Opatrnosť je potrebná u pacientov s vysokým krvným tlakom a/alebo srdcovým zlyhaním, lebo liečba liekom NUROFEN 400 mg môže spôsobiť zadržiavanie tekutín a opuchy.

Pacienti so závažnou poruchou obličiek, pečene, krvotvorby alebo poruchou zrážania krvi, srdcovej funkcie (vysoký krvný tlak, srdcová nedostatočnosť), s ochorením tráviacej sústavy, s chronickým zápalovým ochorením čriev, ďalej pacienti s vredovým ochorením žalúdka alebo dvanástnika, pri prieduškovej astme i v kľudovom stave a poruchou imunitného systému (lupus erythematosus, zmiešaná kolagenóza), môžu NUROFEN 400 mg užívať len na odporúčanie lekára.

Liek nie je vhodné podávať deťom do 12 rokov.

Lieky ako je NUROFEN 400 mg môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo porážky. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby 7 dní.
Ak máte problémy so srdcom, mali ste porážku alebo ak si myslíte, že máte riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar), poraďte sa o Vašej liečbe s Vašim lekárom alebo lekárnikom.

Tehotenstvo a dojčenie
V prvom a druhom trimestri tehotenstva a počas dojčenia sa liek môže užívať iba na odporúčanie lekára.
Ženy, ktoré chcú otehotnieť, sa musia o možnosti užívania lieku poradiť s lekárom.
Liek sa nesmie užívať v treťom trimestri tehotenstva.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Užívanie iných liekov
Pri súbežnom užívaní lieku NUROFEN 400 mg a niektorých iných liekov môže dôjsť navzájom k ovplyvneniu ich účinkov. Medzi lieky, u ktorých dochádza k interakciám s ibuprofénom, patria napr. lieky znižujúce zrážavosť krvi (zvyšujú riziko krvácania). Kyselina acetylsalicylová a iné protizápalové lieky a kortikoidy zvyšujú riziko vzniku nežiaducich účinkov v oblasti zažívacieho traktu vrátane krvácania a vzniku žalúdkového vredu.
NUROFEN 400 mg môže znižovať účinok liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku a močopudných liekov.

Čomu by ste sa mali vyhnúť, ak budete užívať tento liek?

Niektoré lieky, ktoré sú antikoagulačné (proti zrážaniu krvi) (napr. kyselina acetylsalicylová / aspirín, warfarín, tiklopidín), niektoré lieky proti vysokému krvnému tlaku (ACE inhibítory, napr. kaptopril, blokátory betareceptorov, antagonisty angiotenzínu II), a dokonca aj niektoré iné lieky môžu ovplyvniť alebo byť ovplyvnené liečbou ibuprofénom. Preto sa vždy poraďte s lekárom skôr, ako začnete užívať ibuprofén s inými liekmi.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

3. AKO UŽÍVAŤ NUROFEN 400 mg

Dospelí a deti nad 12 rokov: počiatočná dávka 1 tableta, ďalej sa užíva 1 tableta podľa potreby, najviac však 3 tablety denne. Odstup medzi jednotlivými dávkami je najmenej 4 hodiny. Obalené tablety sa prehĺtajú celé, odporúča sa zapiť ich malým množstvom tekutiny.
Ak sa počas liečby objavia zažívacie problémy, liek užívajte počas jedla.
Pokiaľ bolesti alebo horúčka počas liečby liekom NUROFEN 400 mg neustúpia a pretrvávajú dlhšie ako 3-5 dní, poraďte sa o ďalšom postupe so svojím lekárom.
Lekára vyhľadajte v prípade, ak NUROFEN 400 mg užívate dlhšie ako 7 dní.
Pokiaľ podávate NUROFEN 400 mg dieťaťu nad 12 rokov, vyhľadajte lekára už po 3 dňoch.
Počas liečby sa neodporúča piť alkoholické nápoje a fajčiť.

Ak užijete viac lieku NUROFEN 400 mg, ako máte
Pri predávkovaní alebo náhodnom požití viacerých tabliet dieťaťom vyhľadajte lekára.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj NUROFEN 400 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Liek sa obvykle dobre znáša, napriek tomu sa počas liečby môžu vyskytnúť zažívacie problémy ako nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha, pálenie záhy, hnačka, zápcha, ďalej alergické reakcie (žihľavka, svrbenie), zriedkavo sa môže objaviť závrat, rozmazané videnie, opuchy. V prípade výskytu týchto nežiaducich účinkov alebo iných neobvyklých reakcií prestaňte NUROFEN 400 mg užívať a poraďte sa so svojím lekárom.
Ak sa objavia závažnejšie reakcie ako žihľavka, náhly opuch v okolí očí, zvieravý pocit na hrudníku alebo problémy s dýchaním, ďalej bolesti v nadbrušku alebo čierno sfarbená stolica, prerušte užívanie lieku a okamžite vyhľadajte lekára.
Lieky, ako je NUROFEN 400 mg, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika infarktu myokardu alebo mozgovej porážky.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ NUROFEN 400 mg

Liek uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Liek uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí !
Nepoužívajte NUROFEN 400 mg po dátume exspirácie, ktorý je vyznačený na obale.
Dátum sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo NUROFEN 400 mg obsahuje:
- Liečivo je ibuprofén. Jedna obalená tableta obsahuje 400 mg ibuprofénu.

- Ďalšie zložky sú sodná soľ kroskarmelózy, nátriumlaurylsulfát, trinátriumcitrát, kyselina stearová, koloidný oxid kremičitý, sodná soľ karmelózy, mastenec, disperzne sušená arabská guma, sacharóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 6000, hnedý atrament.

Ako vyzerá NUROFEN 400 mg a obsah balenia:
Liek je dostupný v baleniach 6, 10, 12, 20, 24, 48 obalených tabliet
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd, Slough, Veľká Británia

Výrobca
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd, Nottingham, Veľká Británia

Táto písomná informácia pre pouţívateľov bola naposledy schválená v 06/2009.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.