neo-bronchol 20 tvrdých pastiliek

neo-bronchol 20 tvrdých pastiliek

zrieďuje hlieny v dýchacom trakte

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
neo-bronchol
15 mg tvrdé pastilky
ambroxoliumchlorid
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte  tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
-                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 4-5 dní, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.       Čo je neo-bronchol a na čo sa používa
2.       Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete neo-bronchol
3.       Ako užívať neo-bronchol
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať neo-bronchol
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je neo-bronchol a na čo sa používa
 
neo-broncholje liek na zriedenie hlienov v dýchacích cestách pri ochoreniach, ktoré sú sprevádzané
tvorbou hustého hlienu (uľahčuje vykašliavanie).
 
neo-bronchol je určený na mukolytickú liečbu (uľahčujúcu vykašliavanie) akútnych a chronických
ochorení priedušiek a pľúc, ktoré sa vyznačujú tvorbou hustého hlienu.
 
 
2.       Čo potrebuje vedieť skôr, ako užijete neo-bronchol
 
Neužívajte neo-bronchol
-        ak ste alergický (precitlivený) na ambroxoliumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
 
Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára  alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať neo-bronchol.
 
Veľmi zriedkavo sa v časovej súvislosti s používaním ambroxolu hlásil výskyt kožných reakcií, ako je
Stevensov-Johnsonov syndróm (poškodenie kože a slizníc s tvorbou
sekrétu) a toxická epidermálna
nekrolýza (syndróm obarenej kože).
 
V prípade výskytu zmien na koži alebo sliznici musíte okamžite vyhľadať lekára a užívanie neo-
broncholu ukončiť.
 
Pacienti so zníženou funkciou obličiek alebo ťažkým ochorením pečene
Ak máte zníženú funkciu obličiek alebo ťažké ochorenie pečene, neo-bronchol musíte užívať s osobitnou opatrnosťou (napr. predĺžené intervaly medzi jednotlivými dávkami alebo znížené dávky) (pozri časť 3).
Závažne znížená funkcia obličiek môže mať za následok hromadenie metabolitov ambroxolu, ktoré sa
tvoria v pečeni.  
 
Pri zhoršenej bronchomotorickej odpovedi a prítomnosti veľkého množstva sekrétu (napr. zriedkavom malígnom ciliárnom syndróme), sa musí neo-broncholužívať pod dohľadom lekáraz dôvodu možnosti retencie (zadržiavania) sekrétov.
 
Deti
neo-broncholsa nesmie podávať deťom mladším ako 6 rokov v dôsledku vysokého obsahu liečiva. Pre
malé deti sú dostupné iné liekové formy, ako je sirup alebo kvapky, ktoré majú nižší obsah liečiva.  
 
Iné lieky a neo-bronchol
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Ambroxol/Antitusiká
Súčasné užívanie neo-broncholua antitusík (liekov na tlmenie kašľa) môže zapríčiniť nebezpečné
nahromadenie sekrétov (hlienu) z dôsledku útlmu reflexu kašlania. Tieto lieky sa súbežne môžu užívať len
na odporučenie lekára.
 
neo-bronchol s jedlom, nápojmi a s alkoholom
neo-bronchol sa má užívať po jedle, tak že pastilku necháte rozpustiť v ústach. Zvýšený účinok neo-broncholu možno dosiahnuť zvýšeným príjmom tekutín.   
 
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Nie sú k dispozícii dostatočné skúsenosti o používaní abmroxolu u tehotných žien. Počas tehotenstva
možno neo-broncholužívať iba po predpísaní lekárom a po starostlivom zvážení pomeru rizika
k prínosom liečby.
 
U zvierat prechádza liečivo neo-broncholu do materského mlieka. Keďže u ľudí nie sú dostatočné skúsenosti, počas dojčenia možno neo-bronchol užívať iba po predpísaní lekárom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nie je potrebné zohľadniť osobitné okolnosti.
 
neo-bronchol  obsahuje sorbitol
Ak viete, že neznášate niektoré cukry neo-bronchol môžete užívať len po konzultácii s lekárom.  
 
Upozornenie pre cukrovkárov: 1 pastilka obsahuje 922,2 mg roztoku sorbitolu (nekryštalizujúceho, suchá
substancia) (čo zodpovedá približne 0,08 uhlohydrátovým jednotkám).
 
 
3.       Ako užívať neo-bronchol
 
Vždy  užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Odporúčaná dávka je:
 
Deti vo veku od 6 do 12 rokov:
Vo všeobecnosti majú cmúľať 2 až 3-krát denne 1 pastilku (to zodpovedá  15 mg
ambroxoliumchloridu 2 až 3-krát denne).
 
Dospelí a deti staršie než 12 rokov:
Vo všeobecnosti majú cmúľať 2 pastilky 3-krát denne počas prvých 2-3 dní (to zodpovedá  30 mg
ambroxoliumchloridu 3-krát denne), potom 2 pastilky 2-krát denne (to zodpovedá  30
mg  ambroxoliumchloridu 2-krát denne).
 
Dospelí:
Vzostup účinnosti je eventuálne možný pri dávkach 60 mg ambroxoliumchloridu 2-
krát denne (to zodpovedá 120 mg ambroxoliumchloridu denne).
 
Ak užijete viac neo-broncholu, ako máte
Pri predávkovaní ambroxolom, liečivom neo-broncholu,sa nepozorovali žiadne príznaky otravy.
Hlásili sa iba krátkodobé prejavy nepokoja a hnačka.
 
V prípade náhodného alebo úmyselného extrémneho predávkovania sa môže vyskytnúť zvýšené slinenie,
grganie, vracanie a hypotenzia (nízky tlak).
 
Vyhľadajte lekára. Akútne opatrenia, ako je vyvolanie vracania a výplach žalúdka nie sú vo všeobecnosti
indikované a majú sa použiť iba v prípadoch extrémneho predávkovania. Odporúča sa symptomatická
liečba (liečba príznakov).
 
Ak zabudnete užiť neo-bronchol
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Výskyt vedľajších účinkov sa hodnotí podľa nasledovných frekvencií:
 
Veľmi časté:
pozorované u viac než 1 z 10 pacientov 
Časté:
pozorované u menej než 1 z 10 pacientov, no u viac než 1 zo 100 pacientov 
Menej časté:
pozorované u menej než 1 zo 100 pacientov, no u viac než 1 z 1 000 pacientov
Zriedkavé:
pozorované u menej než 1 z 1 000 pacientov, no u viac než 1 z 10 000 
pacientov
Veľmi zriedkavé:
pozorované u menej než 1 z 10 000 pacientov, vrátane jednotlivých hlásení    
 
Celkové poruchy:
Menej časté : reakcie precitlivenosti (napr. kožná vyrážka, opuch tváre, dýchavičnosť, svrbenie), horúčka.
Veľmi zriedkavé: závažné alergické (anafylaktické) reakcie až šok.
 
Tráviace ťažkosti:
Menej časté : nevoľnosť, bolesť brucha, vracanie.
 
Pri prvých známkach reakcie precitlivenosti ukončite užívanie neo-broncholu. 
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
 
 
5.       Ako uchovávať neo-bronchol
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Chráňte pred svetlom, uchovávajte pri teplote do 25 ºC.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo neo-bronchol obsahuje
-        Liečivo je ambroxoliumchlorid. 1 tvrdá pastilka obsahuje 15 mg ambroxoliumchloridu.
-        Ďalšie zložky sú sorbitol 70 % nekryštalizujúci, arabská guma, silica mäty piepornej, eukalyptová silica, dihydrát sodnej soli sacharínu, ľahký tekutý parafín, čistená voda.
 
Ako vyzerá neo-bronchol a obsah balenia
Svetlohnedé okrúhle pastilky s vôňou pepermintu.
Veľkosť balenia - 20 tvrdých pastiliek.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Divapharma GmbH
Berlín, Nemecko
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
 
4 LIFE PHARMA SK, s.r.o.
Koceľova 17
Bratislava 2, 821 08
Slovenská republika
Tel. č: 02/5557 1182
Fax: 02/5556 9016
e-mail: pharmacovigilance@4lifepharma.eu
 
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 02/2012.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Divapharma
Balenie: 20 tvrdých pastiliek
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cesty
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuDýchaniePodpora vykašliavania