Mucosolvan Sirup 100ml liek proti kašľu

Mucosolvan Sirup 100ml

Ambroxoli hydrochloridum 30 mg/5 ml. Kašeľ utíši a vylieči. Bez cukru. Bez alkoholu.

6,50 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
5,77 €
Skladom
9,20 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Mucosolvan
30 mg/5 ml sirup
ambroxoliumchlorid
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-        Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.       Čo je Mucosolvan a na čo sa používa
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mucosolvan
3.       Ako užívať Mucosolvan
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Mucosolvan
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je Mucosolvan a na čo sa používa
 
Ambroxoliumchlorid, liečivo lieku Mucosolvan, zvyšuje vylučovanie hlienu z dýchacích ciest, uľahčuje jeho vykašliavanie a zmierňuje kašeľ.
 
Mucosolvan je určený na sekretolytickú (uľahčujúcu vykašliavanie) liečbu pri akútnych a chronických ochoreniach priedušiek a pľúc sprevádzaných narušenou tvorbou väzkého prieduškového hlienu a jeho sťaženým transportom a vylučovaním.
 
 
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mucosolvan
 
Neužívajte Mucosolvan:
-        ak ste precitlivený na ambroxoliumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
-        ak máte akékoľvek dedičné ochorenie látkovej výmeny, ktoré môže spôsobiť neznášanlivosť tohto lieku kvôli niektorej z jeho zložiek (pozrite tiež „Mucosolvan obsahuje sorbitol“).
 
Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívaťMucosolvan:
-        ak máte poškodenú funkciu obličiek alebo závažnú poruchu funkcie pečene.
V súvislosti s podávaním mukolytických látok (látok rozpúšťajúcich hlieny), ako je aj ambroxoliumchlorid, sa veľmi zriedkavo hlásili závažné a niekedy život ohrozujúce reakcie, ako je Stevensov-Johnsonov syndróm (závažný stav, pri ktorom sa odlučuje vrchná vrstva pokožky) a toxická epidermálna nekrolýza (TEN, reakcia, pri ktorej sa veľké plochy vrchnej vrstvy pokožky oddelia od hlbších vrstiev. Môže postihnúť aj oči, ústa, hrdlo a dýchacie cesty). Ak sa objavia nové pľuzgierovité vyrážky na pokožke alebo sliznici, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a preventívne vysaďte liečbu Mucosolvanom.
 
Iné lieky a Mucosolvan
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Súčasné užívanie ambroxoliumchloridu a antibiotík (amoxicilín, cefuroxim, erytromycín) vedie k zvyšovaniu koncentrácie antibiotík v bronchopulmonálnych výlučkoch a v hlienoch.
S opatrnosťou treba postupovať, ak sa ambroxoliumchlorid podáva spolu s antitusikami (lieky tlmiace kašeľ), nakoľko vzniká riziko nahromadenia hlienu ako dôsledok útlmu reflexu kašľa. Preto sa pred začiatkom takejto kombinovanej liečby treba poradiť s lekárom alebo lekárnikom.
 
Nehlásili sa žiadne klinicky významné nežiaduce interakcie (vzájomné pôsobenie) s inými liekmi.
 
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
 
Mucosolvan sa neodporúča v tehotenstve, najmä počas prvých troch mesiacov.
Mucosolvan sa neodporúča pre dojčiace matky, pretože ambroxoliumchlorid sa vylučuje do materského mlieka.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Z údajov po uvedení lieku na trh nie sú žiadne dôkazy o ovplyvnení schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nevykonali sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
Mucosolvan obsahuje sorbitol
Ak ste si vedomý toho, že neznášate nejaký z cukrov, pred užitím tohto lieku sa poraďte so svojím lekárom.
 
5 ml sirupu obsahuje 1,2 g sorbitolu, čo je 4,9 g sorbitolu v maximálnej odporúčanej dennej dávke (20 ml). Ak máte neznášanlivosť fruktózy, nesmiete užívať tento liek.
 
 
3.       Ako užívať Mucosolvan
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Odporúčaná dávka je:
 
Dospelí a deti od 12 rokov:        10 ml 2-krát denne
 
Toto dávkovanie je vhodné pri liečbe akútnych ochorení dýchacích ciest a pri počiatočnej liečbe chronických stavov trvajúcich menej ako 14 dní.
 
Deti od 6 do 12 rokov:           2,5 ml 2 až 3-krát denne
Deti od 2 do 6 rokov:            1,25 ml 3-krát denne
Deti od 1 do 2 rokov:            1,25 ml 2-krát denne
 
Ak sa príznaky vášho akútneho respiračného ochorenia počas liečby Mucosolvanom nezlepšia, musíte vyhľadať lekára.
 
Mucosolvan sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.
 
Fľaša má bezpečnostný uzáver, ktorý zabraňuje jej otvoreniu deťmi. Sirup otvoríte tak, že uzáver zatlačíte pevne nadol a odkrútite proti smeru pohybu hodinových ručičiek. Po podaní sirupu fľašu opäť starostlivo uzavrite.
 
Ak užijete viac Mucosolvanu, ako máte
Ak užijete viac Mucosolvanu, ako máte, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Doteraz neboli hlásené žiadne špecifické príznaky predávkovania u ľudí. Na základe náhodného predávkovania a/alebo hlásení o medikačných chybách (chyby v liečbe) boli pozorované príznaky predávkovania zhodné so známymi vedľajším účinkami Mucosolvanu, ktoré sa vyskytli pri odporúčanom dávkovaní a môžu si vyžadovať symptomatickú liečbu.
 
Ak zabudnete užiť Mucosolvan
Ak zabudnete užiť dávku, užite liek hneď, ako si spomeniete, ale neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ďalšiu dávku lieku užite v najbližšom stanovenom čase v obvyklej dávke.
 
Ak prestanete užívať Mucosolvan
Mucosolvan sa má užívať, len ak je to potrebné a má sa vysadiť po zmiernení príznakov.
 
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Časté (môžu postihovať nenej ako 1 z 10 osôb)
·                porucha chuti
·                znížená citlivosť hrdla
·                nevoľnosť
·                znížená citlivosť ústnej dutiny a jazyka
 
Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
·                hnačka
·                vracanie
·                porucha trávenia
·                sucho v ústach
·                bolesť brucha
 
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
·                vyrážka
·                žihľavka
 
Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
·                závažné reakcie kože a slizníc (Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza)
 
Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)
·                anafylaktické reakcie (rýchlo postupujúca, život ohrozujúca alergická reakcia) vrátane anafylaktického šoku (náhla, závažná a niekedy smrteľná alergická reakcia charakterizovaná sťaženým dýchaním, kolapsom obehového systému a náhlym opuchom)
·                angioedém (náhly opuch kože alebo slizníc, ktorý môže spôsobiť sťažené dýchanie)
·                precitlivenosť
·                svrbenie
·                sucho v hrdle
 
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojholekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
 
5.       Ako uchovávať Mucosolvan
 
Uchovávajte pri teplote 15-25 ºC.
Uchovávajte na suchom mieste.
Chráňte pred svetlom.
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na fľaške. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Mucosolvan obsahuje
-        Liečivo je: 5 ml sirupu obsahuje 30 mg ambroxoliumchloridu
-        Ďalšie zložky sú: kyselina benzoová, hydroxyetylcelulóza, draselná soľ acesulfámu, roztok sorbitolu 70 %, glycerol 85 %, jahodová krémová aróma, vanilková aróma, čistená voda.
 
Ako vyzerá Mucosolvan a obsah balenia
100 ml sirupu v sklenenej fľaške s detským bezpečnostným uzáverom a s priloženou odmerkou, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim nad Rýnom
Nemecko
 
Výrobca
Boehringer Ingelheim Espaňa S.A.
Prat de la Riba 50
08174 Sant Cougat del Vallés
Barcelona
Španielsko
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Boehringer Ingelheim
Balenie: 100ml
Kód:
33655
ŠUKL kód: 33655
EAN:
9006968002088
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cesty
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuDýchaniePodpora vykašliavania