ACC LONG, šumivé tablety 10ks

ACC LONG, šumivé tablety 10ks

Užíva sa na liečbu všetkých ochorení dýchacích ciest, ktoré sú sprevádzané intenzívnou tvorbou hustého väzkého hlienu (chrípka, akútny zápal priedušiek, hrtana, priedušnice, dráždivý kašeľ pri prechladnutí).

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
ACC® LONG
šumivé tablety
 
Acetylcysteín
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať ACC LONG obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 5 dní, musíte kontaktovať lekára.
-        Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.       Čo je ACC LONG a na čo sa používa
2.       Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete ACC LONG
3.       Ako užívať ACC LONG
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať ACC LONG
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
1.       Čo je ACC LONG a na čo sa používa
 
Liečivo acetylcysteín rozpúšťa všetky zložky, ktoré spôsobujú väzkosť hlienu. Podporuje tým vykašliavanie a tlmí dráždivý kašeľ. Acetylcysteín pôsobí tiež antioxidačne, a tým podporuje ochranné mechanizmy organizmu.
Liek sa užíva na liečbu všetkých ochorení dýchacích ciest, ktoré sú sprevádzané intenzívnou tvorbou hustého väzkého hlienu, ako sú chrípka, zápaly priedušnice, akútna i chronická bronchitída (zápal priedušiek), bronchiektázie (rozšírenie priedušiek), priedušková astma, bronchiolitída (zápal priedušničiek), mukoviscidóza (cystická fibróza, vrodená porucha skvapalňovania hlienov). Liek sa ďalej užíva na liečbu zápalu hrtana, akútnej a chronickej sinusitídy (zápal prínosových dutín) a seróznej a exudatívnej otitídy (zápal stredného ucha) s výpotkom a pri predoperačných a pooperačných stavoch spojených so zvýšenou tvorbou väzkého hlienu v dýchacích cestách.
Pri chronických ochoreniach dýchacích ciest a krčných, nosných a ušných ochoreniach sa liek smie užívať iba na odporúčanie lekára.
Liek je vhodný pre dospelých i pre deti od 14 rokov.
 
2.       Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete ACC LONG
 
Neužívajte ACC LONG
Liek sa nesmie užívať pri precitlivenosti na acetylcysteín alebo pomocné látky lieku.
Liek sa nemá podávať deťom mladším ako 14 rokov pre vysoký obsah liečiva.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní ACC LONG
Veľmi zriedkavo bol v spojitosti s používaním acetylcysteínu hlásený výskyt ťažkých kožných reakcií ako je Stevensov-Johnsonov syndróm a Lyellov syndróm. Ak sa vyskytnú zmeny na koži a sliznici, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo navštívte najbližšiu pohotovosť a ACC prášok na perorálny roztok prestaňte užívať.
 
ACC LONG nemajú užívať pacienti so zlyhaním pečene alebo obličiek, aby sa predišlo ďalšiemu prísunu dusikatých látok.
 
Buďte opatrný, ak máte prieduškovú astmu alebo ak ste mali alebo máte žalúdočný alebo črevný vred.
 
Opatrnosť je potrebná u pacientov s histamínovou intoleranciou (neznášanlivosťou histamínu – látky, ktorú obsahujú niektoré potraviny a ktorá sa prejavuje hnačkou, nafukovaním, nevoľnosťou, dýchacími problémami, kožnými problémami alebo nádchou). Je potrebné sa vyhnúť dlhodobej liečbe, pretože acetylcysteín ovplyvňuje metabolizmus histamínu a môže vyvolať príznaky z neznášanlivosti (napr. bolesť hlavy, nádcha, svrbenie).
 
Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Pri súbežnom užívaní ACC LONG a antitusík (lieky na utíšenie kašľa) môže z dôvodu oslabenia vykašliavacieho reflexu dôjsť k nebezpečnému zadržaniu hlienov v dýchacích cestách. Na súbežné užívanie ACC LONG a antitusík musia byť osobitne závažné dôvody a antitusiká sa súbežne s ACC LONG môžu užívať iba na priame odporúčanie lekára.
ACC LONG a lieky s obsahom antibiotika tetracyklínu (neplatí pre doxycyklín) je nevyhnutné užívať oddelene a s časovým odstupom minimálne 2 hodiny.
Pri súbežnom užívaní ACC LONG a liekov s obsahom nitroglycerínu môže dôjsť k zosilnenému rozširovaniu ciev a k brzdeniu zhlukovania krvných doštičiek.
 
Užívanie ACC LONG s jedlom a nápojmi
Šumivá tableta sa užíva po jedle, rozpustená vo vode (1/2 pohára), podľa možnosti večer. Roztok sa užíva ihneď po rozpustení tablety, no keďže je stabilizovaný kyselinou askorbovou, možno ho vypiť až do 2 hodín po rozpustení tablety. Tabletu možno rozpustiť aj v teplej vode.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Pretože nie sú skúsenosti s podávaním acetylcysteínu počas tehotenstva a dojčenia, nemá sa v tomto čase užívať.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
ACC LONG nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách ACC LONG
Liek obsahuje laktózu. Ak Vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte ho pred tým, ako začnete užívať tento liek.
 
3.       Ako užívať ACC LONG
 
Ak Vám lekár nepovedal inak, užívajte tento liek tak, ako je uvedené nižšie. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Dospelí a mladiství od 14 rokov zvyčajne užívajú 1 šumivú tabletu 1-krát denne.
U pacientov s mukoviscidózou a s telesnou hmotnosťou vyššou ako 30 kg môže lekár zvýšiť dennú dávku acetylcysteínu až na 800 mg.
Na dosiahnutie profylaktického účinku proti infekciám pri chronickom zápale priedušiek a pri mukoviscidóze má byť liečba týchto ochorení dlhodobá. Dĺžku liečby stanoví lekár individuálne podľa typu, závažnosti a priebehu ochorenia.
Presné dávkovanie v týchto prípadoch vždy určuje lekár.
 
Ak sa príznaky ochorenia nezlepšia do 5 dní, alebo sa zhoršujú, alebo sa prejavia nežiaduce účinky alebo iné nezvyčajné reakcie, o ďalšom užívaní sa poraďte s lekárom. Bez konzultácie s lekárom však v nijakom prípade neužívajte liek dlhšie ako 14 dní.
 
Ak užijete viac ACC LONG, ako máte
Ak užijete viac ACC LONG, ako máte, povedzte to svojmu lekárovi.
 
Ak zabudnete užiť ACC LONG
Ak zabudnete užiť ACC LONG, užite ho hneď, ako si na to spomeniete a potom pokračujte tak ako predtým. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj ACC LONG môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Podľa častosti výskytu sú vedľajšie účinky rozdelené na:
Veľmi časté (prejavia sa u viac ako 1 z 10 pacientov)
Časté (prejavia sa u menej ako 1 z 10 ale viac ako 1 zo 100 pacientov)
Menej časté (prejavia sa u menej ako 1 zo 100 ale viac ako 1 z 1000 pacientov)
Zriedkavé (prejavia sa u menej ako 1 z 1000 ale viac ako 1 z 10 000 pacientov)
Veľmi zriedkavé (prejavia sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov)
 
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Menej časté:    bolesť hlavy, horúčka, alergické reakcie (svrbenie, žihľavka, vyrážka,
zúženie dýchacích ciest, opuch, zrýchlený tep srdca a nízky tlak krvi)
Veľmi zriedkavé: anafylaktické reakcie až šok.
 
Poruchy ucha a labyrintu
Menej časté:    hučanie v ušiach
 
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínia
Zriedkavé:       dýchavičnosť, zúženie dýchacích ciest – najmä u pacientov s astmou
 
Poruchy gastrointestinálneho traktu
Menej časté:    zápal sliznice ústnej dutiny, bolesť brucha, hnačka, vracanie, pálenie záhy a nutkanie na vracanie
 
Okrem toho bolo veľmi zriedkavo hlásené krvácanie, čiastočne spojené s reakciami z precitlivenosti.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
5.       Ako uchovávať  ACC LONG
 
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Tuba: Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený na ochranu pred vlhkosťou.
 
Nepoužívajte ACC LONG po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale, po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo ACC LONG obsahuje
1 šumivá tableta obsahuje:
Liečivo: 600 mg acetylcysteínu.
Pomocné látky: kyselina askorbová, kyselina citrónová, laktóza, manitol, cyklaman sodný, hydrogénuhličitan sodný, dihydrát sodnej soli sacharínu, černicová aróma, uhličitan sodný, dihydrát citrónanu sodného.
 
Ako vyzerá ACC LONG a obsah balenia
 
ACC LONG sú biele ploché okrúhle tablety s vôňou černíc.
Sú balené v plastovej tube s plastovým uzáverom s vysušovadlom alebo AL/ papier sáčkoch v papierovej škatuľke.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
 
Sandoz Pharmaceuticals d.d.,Verovškova 57,1000 Ľubľana,Slovinsko
 
 
 
 

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.