Livostin 0,5 mg/ml nosová suspenzná aerodisperzia 10ml

Livostin 0,5 mg/ml nosová suspenzná aerodisperzia 10ml

Liek proti alergii. Poskytuje úľavu pri ťažkostiach, ako je kýchanie, výtok a svrbenie nosa spojené s alergickou reakciou na trávu, peľ, plesne, prach a iné látky.

8,70 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 4 bonusové body

Dostupné balenie

 • Popis produktu
 • Hodnotenie produktov
 • Doplňujúce informácie
Nosová suspenzná aerodisperzia Livostin  je liek proti alergii.Livostin poskytuje úľavu pri ťažkostiach, ako je kýchanie, výtok a svrbenie nosa spojené s alergickou reakciou na trávu, peľ, plesne, prach a iné látky.
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-        Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-        Akpotrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-        Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-        Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.       Čo je Livostin a na čo sa používa
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Livostin
3.       Ako používať Livostin
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Livostin
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je Livostin a na čo sa používa
 
Livostin 0,5 mg/ml nosová suspenzná aerodisperzia je liek proti alergii.
Livostin poskytuje úľavu pri ťažkostiach, ako je kýchanie, výtok a svrbenie nosa spojené s alergickou reakciou na trávu, peľ, plesne, prach a iné látky.
 
Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Livostin
 
Nepoužívajte Livostin
-        ak ste alergický na levokabastín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
-        keď trpíte poruchou funkcie obličiek. Výnimku tvoria prípady, ak lekár používanie odporučí a bude zabezpečený lekársky dohľad.
 
Iné lieky a Livostin
Ak dodržiavate pokyny a použijete odporučené množstvo, nepotrebujete dodržiavať žiadne mimoriadne opatrenia.
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Ak ste tehotná alebo to predpokladáte, informujte svojho lekára, ktorý rozhodne, či Livostin môžete používať.
Livostin nepoužívajte počas dojčenia, kým sa neporadíte s lekárom.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Livostin zvyčajne neovplyvňuje pozornosť a koncentráciu. Napriek tomu, ak pociťujete únavu pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov, zvýšte opatrnosť.
 
Livostin obsahuje benzalkóniumchlorid a propylénglykol.
Benzalkóniumchlorid môže vyvolať kŕč svalstva priedušiek.
Propylénglykol môže vyvolať podráždenie pokožky.
 
 
3.       Ako používať Livostin
 
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Livostin sa vyrába vo forme suspenzie. Z tohto dôvodu pred každým jeho použitím dôkladne potraste fľašou. Obvyklá dávka pre dospelých a deti sú 2 vstreky Livostinu do každej nosovej dierky dvakrát denne. Ak sú príznaky veľmi silné, môže sa liek aplikovať 3 až 4-krát za deň. Dôkladne dodržiavajte pokyny svojho lekára.
 
1.       Pred odstránením uzáveru fľašu dobre potraste.
2.       Pred prvým použitím Livostinu odstráňte uzáver a fľašu niekoľkokrát stlačte, až kým sa vo vzduchu neobjaví jemný aerosol.
3.       Vysiakajte si nos.
4.       Fľašu držte v polohe uvedenej na obrázku. Hlavu nakloňte dopredu, pevne si zapchajte jednu nosovú dierku a aplikátor vložte do druhej nosovej dierky.
5.       Dvakrát vstreknite suspenznú aerodisperziu do voľnej nosovej dierky a súčasne ju vdýchnite.
6.       Postup 4 a 5 zopakujte aj pre druhú nosovú dierku.
 
Liečba má pokračovať až do zlepšenia príznakov.
 
Ak použijete viac Livostinu, ako máte
Ak by ste náhodou vypili celú fľašu Livostinu , budete sa pravdepodobne cítiť mierne ospalý. V takomto prípade vyhľadajte lekára. Kým tak urobíte, najlepšie je dovtedy vypiť veľa vody.
 
Informácia pre lekára v prípade predávkovania liekom Livostin
V prípade náhodného požitia Livostin má pacient vypiť veľa nealkoholických tekutín, aby sa urýchlilo vylúčenie levokabastínu obličkami.
 
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Najčastejší nežiaduci účinok, hlásený pri liečbe nosovou suspenznou aerodisperziou Livostin, je bolesť hlavy. Ak začnete počas používania Livostinu pociťovať tento alebo iný nežiaduci účinok, vrátane tých, ktoré sú uvedené nižšie, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 • Nezvyčajne zrýchlený srdcový tep, búšenie srdca (palpitácie)
 • Ťažkosti s dýchaním
 • Zúženie dýchacích ciest
 • Precitlivenosť, alergická reakcia
 • Žalúdočná nevoľnosť
 • Únava
 • Bolesť
 • Podráždenie, ťažkosti, bolesť, pálenie alebo suchosť v mieste aplikácie
 • Celkový pocit nedobrého zdravia, bolesť hlavy
 • Zápal prinosových dutín
 • Ospanlivosť
 • Závrat
 • Bolesť hrdla
 • Krvácanie z nosa
 • Kašeľ
 • Upchatý nos, opuch nosa
 • Bolesť nosa
 • Opuch očného viečka
 
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
 
5.       Ako uchovávať Livostin
 
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po „EXP:“.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Livostin obsahuje
-        Liečivo je levokabastíniumchlorid  0,54 mg v 1 ml, čo zodpovedá levokabastínu 0,5 mg v 1 ml.
-        Ďalšie zložky sú propylénglykol, bezvodý hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hypromelóza, polysorbát 80, benzalkóniumchlorid, dinátriumedetát, čistená voda.
 
Ako vyzerá Livostin a obsah balenia
Fľaša z umelej hmoty s obsahom 10 ml sterilnej bielej suspenzie.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
 
McNeil Products Limited
c/o Johnson & Johnson Limited
Roxborough Way, Foundation Park
Maidenhead, Berkshire SL3 6UG
Veľká Británia
 
Výrobca
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgicko
 

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2013.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.