• Odporúčame
Livostin 0,5 mg/ml očná suspenzná instilácia 4ml

Livostin 0,5 mg/ml očná suspenzná instilácia 4ml

Liek proti alergii na rýchlu a dlhotrvajúcu úľavu pri očných ťažkostiach ako sú pálenie, sčervenanie, opuch a slzenie očí spojené s alergickou reakciou na trávy, peľ, plesne, prach a iné látky.

7,40 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
LIVOSTIN 0,5 mg/ml
očná suspenzná instilácia
levokabastín
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-        Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
-        Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.       Čo je Livostin a na čo sa používa
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Livostin
3.       Ako používať Livostin
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Livostin
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je Livostin a na čo sa používa
 
Livostin očná suspenzná instilácia sa používa na rýchlu a dlhotrvajúcu úľavu pri očných ťažkostiach ako sú pálenie, sčervenanie, opuch a slzenie očí spojené s alergickou reakciou na trávy, peľ, plesne, prach a iné látky.
 
Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Livostin
 
Nepoužívajte Livostin
-        ak ste alergický na levokabastín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
 
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať Livositn, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:
-                 ak nosíte kontaktné šošovky. Tak ako pri iných očných liekoch, ktoré obsahujú konzervačnú látku benzalkóniumchlorid, propylénglykol a estery, počas liečby liekom Livostin sa pacientom neodporúča nosiť mäkké (hydrofilné) kontaktné šošovky, pretože môže spôsobiť podráždenie očí. Pred aplikáciou vyberte kontaktné šošovky z očí a počkajte najmenej 15 minút pred opakovaným vložením do oka. Livostin môže zmeniť sfarbenie kontaktných šošoviek.  
 
Iné lieky a Livostin
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Livostin a jedlo a nápoje
Nepotrebujete dodržiavať žiadne zvláštne opatrenia.
                                                                                                                
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Livostin očná instilácia neovplyvňuje pozornosť a koncentráciu. Zvýšená opatrnosť sa však vyžaduje, ak vediete vozidlo alebo obsluhujete stroje ihneď po použití Livostinu očnej instilácie, pretože sa u vás môže objaviť podráždenie očí, bolesť, opuch, svrbenie, začervenanie, pocit pálenia v oku, slzenie alebo rozmazané videnie.
 
Livostin obsahuje benzalkóniumchlorid a propylénglykol
Tento liek obsahuje benzalkóniumchlorid. Môže vyvolať podráždenie očí. Zabráňte kontaktu s mäkkými očnými šošovkami. Pred aplikáciou vyberte kontaktné šošovky a počkajte najmenej 15 minút pred opakovaným vložením do oka. Je známe, že vyvoláva zmenu sfarbenia mäkkých kontaktných šošoviek.
Propylénglykol môže vyvolať podráždenie pokožky.
 
 
3.       Ako používať Livostin
 
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Livostin očná instilácia sa vyrába vo forme suspenzie. Preto treba pred každým použitím fľašku dôkladne potriasť. Obvyklá dávka u detí a dospelých je 1 kvapka Livostinu do každého spojovkového vaku 2-krát denne. Ak sú symptómy veľmi silné, môže sa 1 kvapka do každého oka aplikovať 3 až 4-krát za deň.
 
Pred použitím očnej instilácie úplne odstráňte bezpečnostný krúžok z fľašky.
 
1. Pred otvorením fľašku dôkladne potraste.
2. Hlavu čo najviac zakloňte.
3. Fľašku stlačte a opatrne kvapnite 1 kvapku do vnútorného kútika oka.
Potom stiahnite dolnú mihalnicu, pričom hlava zostáva zaklonená, aby kvapky prenikli medzi dolnú časť oka a dolnú mihalnicu. Žmurknutím sa kvapky dostanú do celého oka.
4. Postup 3 zopakujte aj pre druhé oko.
 
Nedotýkajte sa fľaškou oka, aby sa do zvyšného obsahu fľašky nedostali nečistoty.
V liečbe pokračujte až do zlepšenia príznakov.
Očnú instiláciu nepoužívajte dlhšie ako 1 mesiac po jej otvorení.
 
Ak použijete viac Livostinu, ako máte
Ak by ste náhodou vypili celú fľašku lieku Livostin, budete sa pravdepodobne cítiť mierne ospalý. V takomto prípade vyhľadajte lekára. Kým tak urobíte, najlepšie je dovtedy piť veľa vody.
 
Informácia pre lekára v prípade predávkovania liekom Livostin
V prípade náhodného požitia lieku Livostin má pacient vypiť veľa nealkoholických tekutín, aby sa urýchlilo vylúčenie levokabastínu obličkami.
 
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Nežiaduce účinky, ktoré boli zaznamenané po použití očnej instilácie Livostin sú:
·            Alergická reakcia charakterizovaná opuchom tváre, pier, úst a hrdla, žihľavkou, skrátením dychu, sipotom a problémom s prehĺtaním
·            Búšenie srdca (palpitácie)
·            Precitlivenosť
·            Bolesť očí
·            Podráždenie oka
·            Zápal spojoviek
·            Opuch očného viečka
·            Opuch očí
·            Zápal očného viečka
·            Nahromadenie krvi v oku
·            Reakcie v mieste podania, ktoré môžu byť pociťované ako pálenie, sčervenanie, bolesť, opuch, svrbenie očí, slzenie alebo rozmazané videnie
·            Podráždenie kože v mieste, kde bol kontakt s liekom
·            Žihľavka
·            Bolesť hlavy
 
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
 
5.       Ako uchovávať Livostin
 
Livostin očnú instiláciu uchovávajte pri teplote do 25 °C. Livostin očná suspenzná instilácia sa nemá používať viac ako 1 mesiac po prvom otvorení fľaše.
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Livostin očná suspenzná instilácia obsahuje
-        Liečivo je levokabastíniumchlorid 0,54 mg v 1 ml, čo zodpovedá levokabastínu 0,5 mg v 1 ml.
-        Ďalšie zložky sú: propylénglykol, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hypromelóza, polysorbát 80, benzalkóniumchlorid, dihydrát edetanu disodného, voda na injekciu.
 
Ako vyzerá Livostin a obsah balenia
5 ml fľaška z umelej hmoty s kvapkadlom s obsahom 4 ml sterilnej bielej mikrosuspenzie.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
McNeil Products Limited
c/o Johnson & Johnson Limited
Roxborough Way, Foundation Park
Maidenhead, Berkshire SL3 6UG
Spojené kráľovstvo
 
Výrobca
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse
Belgicko
 
a
 
Famar S.A.
Agiou Dimitriou 63
17456 Alimos Attiki
Grécko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2013.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.