Kaloba perorálne kvapky 50ml

Kaloba perorálne kvapky 50ml

Liek na akútne infekcie horných dýchacích ciest Chráni dýchacie orgány pred útokom vírusov a baktérií. Zvyšuje aktivitu imunitného systému

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

Skladom
6,55 €
Skladom
9,10 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Kaloba®
perorálne kvapky
 
Tekutý extrakt z koreňa Pelargonium sidoides (1 : 8-10) (EPs® 7630)
extrakčná látka: 11 % etanol (m/m)
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Kalobu®pozorne, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.
  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
  • Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po 7 dňoch, musíte kontaktovať lekára.
  • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Kaloba® a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Kalobu®
3. Ako užívať Kalobu®
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Kalobu®
6. Ďalšie informácie
 
 
1. ČO JE KALOBA® A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Kaloba® je rastlinný liek, ktorý patrí do farmakoterapeutickej skupiny prípravkov používaných pri nachladnutí a kašli.
 
Kaloba® sa používa pri akútnych infekciách horných dýchacích ciest.
 
 
2. SKÔR AKO UŽIJETE KALOBA®
 
Neužívajte Kalobu®
-       keď ste alergický (precitlivený) na extrakt z Pelargonium sidoides alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku Kaloba®.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Kaloba®
Pokiaľ nedochádza k zlepšeniu príznakov v priebehu jedného týždňa, ak máte zvýšenú teplotu trvajúcu niekoľko dní, dušnosť alebo vykašliavate krvavý hlien, ihneď sa poraďte so svojim lekárom.
Neodporúča sa podávanie Kaloby® deťom mladším ako jeden rok vzhľadom k chýbajúcim údajom.
Z bezpečnostných dôvodov by ste nemali užívať Kalobu® pri zvýšenom riziku krvácania alebo pri užívaní antikoagulačných liekov.
Neužívajte Kalobu®, ak máte závažné ochorenie pečene alebo obličiek, pretože pre tieto prípady nie sú k dispozícii potrebné údaje.
Kaloba® obsahuje 12 objemových % alkoholu.
 
Užívanie iných liekov
Interakcie s inými liekmi neboli doposiaľ hlásené.
 
Pretože existuje potenciálny vplyv Kaloby® na parametre krvnej koagulácie, nie je možné vylúčiť, že Kaloba® pri súčasnom podávaní inhibítorov koagulácie, ako je phenprocoumon a warfarin, zosilňuje ich účinok.
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Kaloba® sa nesmie užívať počas tehotenstva a dojčenia, pretože pre v tejto oblasti nie sú k dispozícii potrebné údaje.
 
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Je nepravdepodobné, že by Kaloba® ovplyvnila Vašu schopnosť pri vedení dopravných prostriedkov a pri obsluhe strojov.
 
 
3. AKO UŽÍVAŤ KALOBU®
 
Vždy užívajte Kalobu® presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Kaloba® je tekutý prípravok pre perorálne užívanie.
 
Ak Vám Váš lekár neodporučí inak, je denné dávkovanie nasledovné:
·       Dospelí a mladiství nad 12 rokov užívajú 30 kvapiek 3 x denne
·       Deti vo veku od 6 do 12 rokov užívajú 20 kvapiek 3 x denne
·       Deti vo veku od 1 do 5 rokov užívajú 10 kvapiek 3 x denne
 
Kvapky užívajte s trochou tekutiny ráno, na obed a večer.
 
Liekovku držte vo zvislej polohe, prípadne ľahko poklopkávajte na jej dno.
 
Ako dlho môžete Kalobu® užívať?
Po odoznení príznakov ochorenia pokračujte v liečbe Kalobou® ešte niekoľko dní, aby nedošlo k recidíve. Trvanie liečby nesmie presiahnuť tri týždne.
 
Ak užijete viac Kaloby® ako by ste mali
Príznaky predávkovania neboli zaznamené.
 
Ak zabudnete užiť Kalobu®
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní lieku Kaloba® tak, ako Vám predpísal lekár alebo ako je popísané v tejto písomnej informácii.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, môže Kaloba® spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Hodnotenie nežiaducich účinkov je založené na nasledujúcej klasifikácii podľa frekvencie výskytu:
 
 
Veľmi časté:
Viac ako 1 na 10 liečených osôb
Časté:
Viac ako 1 na 100 liečených osôb
Menej časté:
Viac ako 1 na 1.000 liečených osôb
Zriedkavé:
Viac ako 1 na 10.000 liečených osôb
Veľmi zriedkavé:
menej ako 1 na 10.000 liečených osôb vrátane jednotlivých hlásených prípadov
 
Nasledujúci zoznam nežiaducich účinkov pozostáva zo všetkých reakcií, ktoré sa môžu objaviť pri liečbe liekom Kaloba® vrátane tých, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vyššej dávke alebo dlhodobej terapii.
 
Gastrointestinálne ťažkosti ako bolesti brucha, pálenie záhy, nausea (vracanie) alebo hnačka, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu užívania Kaloby®, sú menej časté.
V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť mierne krvácanie z ďasien alebo nosa. Hypersenzitívna reakcia (napr. kožná vyrážka, žihľavka, svrbenie kože a slizníc) bola popísaná v zriedkavých prípadoch. Tieto reakcie sa môžu vyskytnúť už po prvom užití Kaloby®.
Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytovať závažné hypersenzitívne reakcie s opuchom tváre, dušnosťou a poklesom krvého tlaku.
Po podaní Kaloby® bolo vo veľmi zriedkavých prípadoch spozorované zvýšenie pečeňových hodnôt; príčinná súvislosť medzi týmto javom a užívaním lieku nebola preukázaná.
 
Ako postupovať v prípade nežiaducich účinkov?
Ak spozorujete príznaky hypersenzitívnej reakcie, ako začervenanie kože spolu so svrbením, prerušte užívanie Kaloby® a ihneď informujte svojho lekára, aby mohol posúdiť závažnosť príznakov a rozhodnúť o nevyhnutných opatreniach. Pokiaľ sa známky heprsenzitivity vyskytli, liek opätovne neužívajte.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5. AKO UCHOVÁVAŤ KALOBU®
 
Kalobu® uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Uchovávajte pri teplote do 30 °C.
 
Nepoužívajte liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a etikete. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Po otvorení liekovky nepoužívajte balenia s obsahom 20 ml a 50 ml dlhšie ako 6 mesiacov.
 
Rastlinné výťažky vo forme kvapiek môžu po dlhšej dobe spôsobiť zakalenie, ktoré však nemá negatívny vplyv na účinnosť lieku. Liek Kaloba® je prírodným produktom, môže preto dochádzať k ľahkému kolísaniu farby a chuti.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Kaloba® obsahuje
 
Liečivo je extrakt z koreňa Pelargonium sidoides (1 : 8-10) (EPs® 7630). Extrakčná látka je 11 % etanol (m/m).
 
10,0 g (= 9,75 ml) roztoku obsahuje 8,0 g extraktu z koreňa Pelargonium sidoides.
 
Pomocou látkou je glycerol 85 % a čistená voda.
 
Ako vyzerá Kaloba® a čo obsahuje balenie
Kaloba® je hnedo zafarbený roztok. Dodáva sa vo veľkosti balenia 20 ml a 50 ml roztoku. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG
Willmar-Schwabe-Str. 4
D-76227 Karlsruhe
Nemecko
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
 
ASI Bratislava, s.r.o.
Grösslingová 58
SK-811 09 Bratislava
E-mail: asi@computel.sk
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 10/2010.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.