• Akcia
  • Odporúčame
Imodium Instant 6tbl

Imodium Instant 6tbl

Liek proti hnačke. Tablety rozpustné v ústach. Nie je potrebné zapíjať.

3,50 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 1 bonusový bod

Dostupné balenie

Skladom
3,99 €
Skladom
7,10 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Imodium Instant
orodispergovateľné tablety
(loperamidi hydrochloridum, 2 mg)
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-                 Ak sa do 2 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.         Čo je Imodium Instant a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Imodium Instant
3.         Ako užívať Imodium Instant
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Imodium Instant
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
1.         Čo je Imodium Instant a na čo sa používa
 
Imodium Instant je liek proti hnačke.
Imodium Instant pri hnačke zvyšuje hustotu stolice a znižuje jej frekvenciu.
Imodium Instant môžete užívať pri náhlej (akútnej) hnačke alebo po porade s lekárom pri dlhotrvajúcej (chronickej) hnačke.
Po porade s lekárom môžete Imodium Instant užívať taktiež v prípade, keď vám bola odstránená časť čreva, čo často spôsobuje hnačku.
 
2.           Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Imodium Instant
 
Neužívajte Imodium Instant
-          ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
-          ak je prítomná krv v stolici, alebo ak máte vysokú horúčku,
-          ak máte zápal hrubého čreva, napríklad ulceratívnu kolitídu alebo pseudomembranóznu kolitídu (zápal hrubého čreva, prípadne komplikovaný vredmi, vznikajúci ako komplikácia spojená s podávaním širokospektrálnych antibiotík),
-          ak vám lekár povie, že je vo vašom prípade spomalenie čriev nevhodné, napr. ak máte zápchu alebo nafukovanie,
 
Upozornenia a opatrenia
-          Pri hnačke môžete stratiť veľa tekutín. Preto máte nahrádzať straty tekutín pitím dostatočného množstva tekutín (väčšieho množstva než normálne) s obsahom cukru a solí. Je to dôležité najmä u detí.
-          Imodium Instant hnačku zastavuje, nelieči však jej príčinu. Preto hneď ako je to možné, sa má taktiež liečiť príčina hnačky.
-          Pri náhlej (akútnej) hnačke Imodum Instant zvyčajne odstráni príznaky do 48 hodín. Ak príznaky neodoznejú, prestaňte liek užívať a poraďte sa s lekárom.
-          Ak trpíte ochorením AIDS a máte hnačku, ktorá je liečená liekom Imodium Instant, a prejavia sa u vás príznaky nafukovania, okamžite ukončite užívanie lieku Imodium Instant a poraďte sa s lekárom.
-          Oznámte lekárovi, ak máte ťažkosti s pečeňou. Počas užívania lieku Imodium Instant budete možno potrebovať prísnejší lekársky dohľad.
 
Predtým, ako začnete užívať Imodium Instant, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
 
Iné lieky a Imodium Instant
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Informujte svojho lekára, ak užívate lieky, ktoré spomaľujú činnosť žalúdka a čriev (napr. anticholinergiká), pretože môžu zosilniť účinky lieku Imodium Instant.
 
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Pri liečbe príznakov hnačky liekom Imodium Instant sa môže vyskytnúť únava, závraty alebo ospanlivosť. Pri vedení vozidiel a obsluhe strojov je preto potrebná zvýšená opatrnosť.
 
Imodium Instant obsahuje aspartám, jedná sa o zdroj fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre ľudí trpiacich fenylketoúriou.
 
3.         Ako užívať Imodium Instant
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Dávka, ktorú budete užívať, závisí od vášho veku a typu hnačky. 
 
Liek Imodium Instant je dostupný vo forme orodispergovateľných (rozpustných)tabliet, ktoré sa podávajú perorálne (ústami). Pre zjednodušenie uvádzame ďalej len názov tablety.
 
Imodium Instant môžete užiť kedykoľvek počas dňa. Tablety nie je potrebné zapiť tekutinou. Tableta sa položí na jazyk a za niekoľko sekúnd sa tableta rozpustí.
 
Ako vyberať tablety z blistra:
 
-          Oddeľte okraj fólie
 
-          Odstráňte fóliu.
 
-          Vytlačte tabletu.
 
-          Vyberte tabletu a položte ju na jazyk. Tableta sa za niekoľko sekúnd rozpustí.
 
Tablety nevytláčajte cez fóliu. Keďže sú tablety krehké, mohli by sa tým poškodiť.
 
 
Použitie u detí
Liek Imodium Instant nie je určený deťom mladším ako 6 rokov.
 
Deti od 6 rokov do 17 rokov:
-          pri náhlej (akútnej) hnačke užijú najskôr 1 tabletu a potom 1 tabletu po každej riedkej stolici. Ak má dieťa formovanú a neobvykle tuhú stolicu, alebo ak spozorujete u dieťaťa nevoľnosť, ktorá môže byť spôsobená aj zastavením pohybu v črevách, viac tabliet už nepodávajte a neodkladne vyhľadajte lekára.
-          Pri dlhotrvajúcej (chronickej) hnačke musí byť správne dávkovanie určené lekárom. Úvodná dávka je obvykle 1 tableta denne. Udržiavaciu dávku je potrebné určiť vo vzťahu k telesnej hmotnosti (najviac 3 tablety/20 kg) do dosiahnutia 1-2 tuhých stolíc denne.
 
Pozor: Nikdy neprekračujte maximálnu odporúčanú dávku na jeden deň a na hmotnosť (kg) dieťaťa!   
 
Hmotnosť dieťaťa v kilogramoch (kg)
Maximálny počet tabliet lieku Imodium Instant podaný za 1 deň
od 14 do 20 kg
 nikdy nie viac ako 2 tablety
od 20 do 27 kg
 nikdy nie viac ako 3 tablety
od 27 do 34 kg
 nikdy nie viac ako 4 tablety
od 34 do 40 kg
nikdy nie viac ako 5 tabliet
od 40 do 47 kg
nikdy nie viac ako 6 tabliet
od 47 do 54 kg
nikdy nie viac ako 7 tabliet
od 54 kg
nikdy nie viac ako 8 tabliet
V prípade akýchkoľvek pochybností požiadajte lekára alebo lekárnika o radu.
 
Dospelí (vrátane starších pacientov)
-          pri náhlej (akútnej) hnačke užite 2 tablety na úvod a potom 1 tabletu po každej riedkej stolici. Ak máte formovanú a neobvykle tuhú stolicu, alebo ak prestanete pociťovať v črevách pohyb, tablety už neužívajte a neodkladne vyhľadajte lekára.
-          Pri dlhotrvajúcej (chronickej) hnačke užívajte najskôr 2 tablety (4 mg) denne. Dávku môžete zvyšovať na udržiavaciu dávku 1-6 tabliet denne do dosiahnutia 1-2 tuhých stolíc denne.
 
Pozor: Počas 24 hodín neužívajte viac než 8 tabliet!
 
Ak užijete viac lieku Imodium Instant, ako máte
 
Ak ste užili nadmernú dávku lieku Imodium Instant, vyhľadajte lekára, najmä ak máte niektoré z nasledujúcich príznakov: stuhnutosť svalov, nekoordinované pohyby, ospanlivosť, ťažkosti s močením alebo oslabené dýchanie.
Deti reagujú citlivejšie na vyššie dávky lieku Imodium Instant než dospelí. Ak dieťa užije nadmernú dávku, alebo ak sa u dieťaťa prejaví niektorý z uvedených príznakov, okamžite vyhľadajte lekára.
 
Informácia pre lekára v prípade predávkovania:
-          Podajte injekčne naloxón.
-          V prípade potreby injekciu naloxónu po 1-3 hodinách zopakujte.
-          Monitorovanie pacienta je potrebné najmenej počas 48 hodín.
 
4.         Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Liek Imodium Instant sa zvyčajne dobre znáša a ak sa používa podľa odporúčaní, pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov je veľmi malá.
 
K častým nežiaducim účinkom patrí plynatosť, zápcha, bolesti hlavy, nevoľnosť a závraty.
K menej častým nežiaducim účinkom patrí ospanlivosť, bolesti brucha, tráviace ťažkosti, vracanie, sucho v ústach a vyrážka.
Zriedkavo sa môže objaviť únava, žihľavka, svrbenie, začervenanie kože, opuch na rôznych miestach tela, rozšírenie hrubého čreva, nafukovanie, nepriechodnosť čriev, rozšírenie zrenice, znížená úroveň vedomia, strata vedomia. V tomto prípade ukončite užívanie lieku a poraďte sa s lekárom.
 
Niekedy sa vyskytujú nasledujúce ťažkosti, ale tie môžu súvisieť so samotnou hnačkou: bolesti brucha, nevoľnosť, vracanie, sucho v ústach, únava, ospanlivosť, závraty, zápcha a plynatosť.
 
Zriedkavo môže dôjsť k precitlivenosti a ťažkostiam s močením.
 
Precitlivenosť na liek Imodium Instant spoznáte napríklad podľa kožnej vyrážky, žihľavky, svrbenia, skrátenia dychu alebo opuchu tváre. Pri výskyte niektorého z týchto príznakov neodkladne privolajte lekára.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
 
5.         Ako uchovávať Imodium Instant
 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Neužívajte Imodium Instant po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Imodium Instant obsahuje
 
Liečivom je loperamid. Loperamid sa v lieku Imodium Instant nachádza vo forme loperamidi hydrochloridum. 
Jedna tableta obsahuje 2 mg loperamidiumchloridu.
Pomocné látky sú želatína, manitol, aspartám, hydrogénuhličitan sodný, mentolová aróma.
 
Ako vyzerá Imodium Instant a obsah balenia
Tableta Imodium Instant je bielej až šedobielej farby, okrúhleho tvaru.
6 orodisperovateľných tabliet
12 orodisperovateľných tabliet
18 orodisperovateľných tabliet
24 orodisperovateľných tabliet
 
Všetky veľkosti balenia nemusia byť uvedené na trh.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
McNeil Products Limited, c/o Johnson & Johnson, Limited, Maidenhead, Veľká Británia
 
Výrobca
Janssen-Cilag S.P.A., 04010 Latina, Taliansko
Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica SA, 2730-055 Barcarena, Portugalsko
 
Ďalšie informácie o tomto lieku získate u lokálneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
tel.: +421 232 408 400
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2013.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: McNeil Products
Balenie: 6 tabliet
Kód:
2529
ŠUKL kód: C2529A
EAN:
3574661075617
Kategórie: Voľnopredajné liekyTráviaci systémPoruchy trávenia
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuTrávenie a metabolizmusHnačka