Grippostad C, tvrdé kapsuly 20ks

Grippostad C, tvrdé kapsuly 20ks

Zmierňuje bolesť a znižuje horúčku. Používa sa na liečbu príznakov chrípkových infekcií a pri prechladnutí.

5,90 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Liek proti bolesti a horúčke Grippostad C na liečbu príznakov chrípkových infekcií a pri prechladnutí.Liečivo paracetamol sa dobre vstrebáva z tráviaceho systému a vedie k poklesu zvýšenej telesnej teploty a útlmu bolesti hlavy, svalov, kĺbov a bolesti v hrdle už za ½-1 hodinu. Tieto účinky sú posilnené obsahom kofeínu. Kyselina askorbová (vitamín C) zvyšuje obranyschopnosť organizmu proti infekciám, a tak podporuje účinky paracetamolu pri liečbe príznakov chrípky a pri prechladnutí. Kofeín má mierne povzbudzujúce účinky. Chlórfenamíniummaleinát zmierňuje opuch nosových slizníc pri infekciách dýchacích ciest, zabraňuje zvýšenej sekrécii hlienu, a tým zmierňuje priebeh ochorenia.
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-        Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
-                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.         Čo je Grippostad C a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Grippostad C
3.         Ako užívať Grippostad C
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Grippostad C
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
1.       Čo je Grippostad Cna čo sa používa
 
Grippostad C zmierňuje bolesť a znižuje horúčku. Používa sa na liečbu príznakov chrípkových infekcií a pri prechladnutí.
Liečivo paracetamol sa dobre vstrebáva z tráviaceho systému a vedie k poklesu zvýšenej telesnej teploty a útlmu bolesti hlavy, svalov, kĺbov a bolesti v hrdle už za ½-1 hodinu. Tieto účinky sú posilnené obsahom kofeínu. Kyselina askorbová (vitamín C) zvyšuje obranyschopnosť organizmu proti infekciám, a tak podporuje účinky paracetamolu pri liečbe príznakov chrípky a pri prechladnutí. Kofeín má mierne povzbudzujúce účinky. Chlórfenamíniummaleinát zmierňuje opuch nosových slizníc pri infekciách dýchacích ciest, zabraňuje zvýšenej sekrécii hlienu, a tým zmierňuje priebeh ochorenia.
Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
2.       Čo potrebuje vedieť skôr, ako užijeteGrippostad C
 
Neužívajte Grippostad C
-           ak ste alergický na paracetamol, chlórfenamíniummaleinát, kofeín, kyselinu askorbovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
Liek sa nesmie užívať pri závažnej funkčnej poruche obličiek alebo pečene, vrodenom nedostatku glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (hemolytická anémia), zvýšenom vnútroočnom tlaku (glaukóm), benígnej hypertrofii prostaty (nezhubné zväčšenie prostaty) a u pacientov súbežne užívajúcich antidepresíva.
Liek sa nesmie podávať deťom a dospievajúcim do 15 rokov.
 
Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru predtým, ako začnete užívať Grippostad C.
 
Liek obsahuje paracetamol.
Užívanie vyšších dávok ako sú odporúčané môže viesť k riziku závažného poškodenia pečene.
Liek neužívajte dlhodobo; ak počas 3 dní liečby neustúpia príznaky ochorenia, liek ďalej neužívajte a obráťte sa na lekára.
Počas liečby nesmiete piť alkohol a užívať sedatíva (lieky na upokojenie, zvlášť barbituráty), pretože môže dôjsť k zvýšeniu tlmivého účinku.
U športovcov sa po podaní lieku môže potvrdiť pozitívny výsledok antidopingovej skúšky.
V prípade predávkovania vyhľadajte ihneď lekára.
 
Iné lieky a Grippostad C
 
Účinky Grippostadu C a iných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať.
Grippostad C sa nesmie súbežne užívať spolu s liekmi tlmiacimi centrálny nervový systém, lebo môže dôjsť k zosilneniu sedatívnych (tlmiacich) účinkov.
Pri kombinácii s anticholinergikami (antihistaminiká, tricyklické antidepresíva, antikolinergne pôsobiace antiparkinsoniká, parasympatolytiká, spazmolytiká) môže dôjsť k zosilneniu anticholinergných účinkov. Počas liečby sa nesmie požívať alkohol.
Grippostad C sa nesmie podávať s rifampicínom, glutetimidom, fenobarbitalom, fenytoínom, karbamazepínom.
Metoklopramid urýchľuje vstrebávanie a nástup účinku paracetamolu.
Paracetamol zvyšuje plazmatickú hladinu kyseliny acetylsalicylovej a chloramfenikolu.
Bez konzultácie s lekárom neužívajte súbežne iné lieky (vrátane voľnopredajných).
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Tehotenstvo adojčenie
Kvôli bezpečnosti sa liek počas tehotenstva a dojčenia nesmie užívať.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
V odporúčaných dávkach liek môže ovplyvniť pozornosť a schopnosť rýchleho rozhodovania (vedenie vozidla, obsluha strojov, práca vo výškach a pod.). Tieto činnosti môžete vykonávať len na základe výslovného súhlasu lekára.
 
Grippostad C obsahuje laktózu
Tento liek obsahuje laktózu (monohydrát laktózy). Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
 
3.       Ako užívať Grippostad C
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
 Odporúčaná dávka je:
Dospelí a deti a dospievajúci starší ako 15 rokov: na začiatku liečby sa podávajú 2 kapsuly a po ustúpení príznakov ochorenia 1 kapsula ráno, na obed a večer. Kapsuly je potrebné zapiť dostatočným množstvom tekutiny.
Ak príznaky ochorenia do 3 dní neustúpia, vyhľadajte lekára.
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Liek sa pri odporúčanom dávkovaní dobre znáša.
Vedľajšie účinky vyvolané paracetamolom, ktorý sa podáva v liečebných dávkach, sa vyskytujú zriedka. Objaviť sa môžu kožné vyrážky, alergia, ojedinele nutkanie na vracanie a vracanie, ospalosť, závraty, prechodné zníženie počtu trombocytov.
V prípade kofeínu po podaní vyšších dávok sa môže vyskytnúť búšenie srdca, nespavosť, neschopnosť koncentrácie, zvýšená dráždivosť.
Chlórfenamíniummaleinát môže vyvolať kožné reakcie, poruchy normálnych pohybov, psychotické reakcie, prípadne zmeny krvného obrazu, útlm. Pri dlhodobom podávaní vyšších dávok môže vzniknúť poškodenie pečene a obličiek, vzniká riziko glaukómu a poruchy močenia.
 
V prípade výskytu vedľajších účinkov prerušte užívanie a obráťte sa na lekára.
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
 
5.       Ako uchovávať Grippostad C
 
Uchovávajte v suchu pri teplote do 15 – 25 °C.
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Grippostad C obsahuje
 
-           Liečivá sú paracetamol 200 mg, kyselina askorbová (vitamín C) 150 mg, kofeín 25 mg, chlórfenamíniummaleinát 2,5 mg.
 
-           Ďalšie zložky (pomocné látky) sú želatína, glyceroltristearát, monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E 171), chinolínová žlť (E 104), sodná soľ erytrozínu (E 127).
 
Ako vyzerá Grippostad C a obsah balenia
 
Grippostad C sú tvrdé želatínové kapsuly so spodnou časťou krémovo bielou, vrchnou časťou žltou, s bielym práškom.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.