Dulcolax čapíky 6ks

Dulcolax čapíky 6ks

Preháňadlo s rýchlym nástupom účinku 10 - 30 min.

3,60 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 1 bonusový bod
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
DULCOLAX čapíky
 
bisakodyl
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej infomácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej infomácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-                 Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo ak sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na svojho lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.       Čo je Dulcolax a na čo sa používa
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Dulcolax
3.       Ako používať Dulcolax
4.       Možné vedľajšie účinky
5        Ako uchovávať Dulcolax
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je Dulcolax a na čo sa používa
 
Dulcolax je lokálne pôsobiace preháňadlo, ktoré vyvoláva stimuláciu peristaltiky hrubého čreva a zmäkčenie stolice.
 
Ako preháňadlo, ktoré pôsobí v hrubom čreve, Dulcolax špecificky stimuluje prirodzený vyprázdňovací proces v nižších častiach gastrointestinálneho traktu. Preto je Dulcolax neúčinný pri úprave trávenia alebo vstrebávania živín alebo akýchkoľvek výživových zložiek v tenkom čreve.
 
Dulcolax sa používa
-        u pacientov trpiacich zápchou,
-        pri príprave na diagnostické vyšetrenia, pri pred- a pooperačnej liečbe a pri stavoch, kedy je potrebné uľahčiť vyprázdnenie.
 
 
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Dulcolax
 
Nepoužívajte Dulcolax
-        ak ste precitlivený (alergický) na bisakodyl alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
-        ak máte nepriechodnosť čriev (dočasné zastavenie pohybu čriev) alebo upchatie čriev;
-        ak máte akútne brušné príhody vrátane zápalu slepého čreva alebo akútne zápalové ochorenie čriev;
-        ak vaše telo stratilo veľa vody;
-        ak ste niekedy mali závažnú bolesť brucha spojenú s nevoľnosťou a vracaním – môže to naznačovať viaceré závažné stavy;
-        ak máte zriedkavé vrodené stavy, ktoré môžu byť inkompatibilné s pomocnou látkou lieku.
 
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať Dulcolax, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika
-        ak potrebujete preháňadlá na každodenné alebo dlhodobé používanie – musíte kontaktovať svojho lekára kvôli zisteniu príčiny zápchy, pretože dlhodobé nadmerné používanie môže viesť k poruche rovnováhy tekutín a elektrolytov a nízkej hladine draslíka v krvi (hypokaliémii).
-        ak pociťujete smäd alebo máte zníženú tvorbu moču, ktoré môžu byť príznakom dehydratácie (odvodnenia) z dôvodu straty tekutín a ktoré môže byť nebezpečné pre starších pacientov alebo pacientov s obličkovou nedostatočnosťou - liečba Dulcolaxom sa má prerušiť a opätovne sa môže začať len pod lekárskym dohľadom.
 
Môžete spozorovať krv v stolici, tento stav je zvyčajne dočasný a odznie sám.
 
U pacientov, ktorí užívali Dulcolax, boli hlásené závraty a/alebo mdloby. Tieto vedľajšie účinky môžu súvisieť so zápchou (sťažená stolica, bolesť brucha) a nie nevyhnutne s podávaním samotného bisakodylu.
 
Používanie čapíkov môže viesť k bolestivým pocitom a lokálnemu podráždeniu, hlavne v oblasti konečníka a pri ulceróznej proktitíde.
 
Iné lieky a Dulcolax
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Pri súčasnom používaní vysokých dávok lieku Dulcolax a diuretík (močopudný liek) alebo steroidov môže vzrásť riziko vzniku elektrolytovej nerovnováhy. Elektrolytová nerovnováha môže viesť k zvýšenej citlivosti na srdcové glykozidy (skupina liečiv používaných na liečbu zlyhania srdca a nepravidelného srdcového rytmu, napr. digoxín).
 
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Tak, ako aj pri ostatných liekoch, Dulcolax sa má používať počas tehotenstva len na základe lekárskeho odporučenia. Dulcolax sa môže používať počas dojčenia.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch Dulcolaxu na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
 
Treba však vedieť, že následkom kŕčov v bruchu súvisiacich so zápchou sa môžu vyskytnúť závraty a/alebo mdloby. Ak sa u vás objavia kŕče v bruchu, nevykonávajte potenciálne nebezpečné činnosti, ako je riadenie vozidiel alebo obsluha strojov.
 
 
3.       Ako používať Dulcolax
 
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je uvedené v písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Odporúčaná dávka je:
 
·                Pri zápche:
 
Dospelí
Použite 1 čapík (10 mg). Čapíky zvyčajne začnú účinkovať o približne 10 až 30 minút. Neprekračujte maximálnu dennú dávku.
 
Deti a dospievajúci
Deti nad 10 rokov
Použite 1 čapík (10 mg) ). Čapíky zvyčajne začnú účinkovať približne o 10 až 30 minút. Neprekračujte maximálnu dennú dávku.
 
Deti vo veku 2 - 10 rokov
Pre týchto pacientov je Dulcolax dostupný v inej vhodnejšej forme. Deti do 10 rokov s chronickou alebo pretrvávajúcou zápchou sa majú liečiť len pod dohľadom lekára.
 
·                Príprava na vyšetrenie a pred operáciou
Pri príprave na vyšetrenia a pred operáciou sa má Dulcolax podávať len pod dohľadom lekára.
 
Dospelí
Aby sa dosiahlo úplné vyprázdnenie, odporúčajú sa 2 gastrorezistentné tablety (10 mg) ráno a 2 gastrorezistentné tablety (10 mg) večer a 1 čapík nasledujúce ráno.
 
Pediatrická populácia
Pre deti vo veku od 4 rokov sa odporúča 1 gastrorezistentná tableta (5 mg) večer a detské laxatívum vyvolávajúce okamžité vyprázdnenie (napr. čapík) v nasledujúce ráno.
 
Spôsob podávania
Čapíky sa majú sa rozbaliť a vsunúť zašpicateným koncom do konečníka.
 
Ak použijete viac Dulcolaxu, ako máte
Ak použijete viac Dulcolaxu ako máte, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vo vysokých dávkach môže spôsobiť vodnaté stolice, kŕče v bruchu a stratu draslíka a iných elektrolytov.
 
Tak ako aj pri ostatných laxatívach, dlhodobé používanie vysokých dávok Dulcolaxu môže spôsobiť vznik chronickej hnačky, bolesti brucha, nízkej hladiny draslíka v krvi, sekundárneho hyperaldosteronizmu (zvýšená produkcia hormónu aldosterón, ktorý kontroluje hladinu sodíka a draslíka v krvi) a obličkových kameňov. V súvislosti s dlhodobým používaním laxatív sa zaznamenalo poškodenie obličkových tubulov (druh poškodenia obličky), metabolická alkalóza (stav, ktorý sa vyskytne, keď je v organizme viac zásad ako kyselín) a sekundárna svalová slabosť podmienená zníženou hladinou draslíka.
 
Ak zabudnete použiť Dulcolax
Ak zabudnete si podať dávku, podajte si jednu dávku, len čo si spomeniete, ale nepodávajte si dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú.
 
Ak prestanete používať Dulcolax
Dulcolax sa má používať iba vtedy, keď to potrebujete a má byť vysadený po vyprázdnení.
 
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Časté (môžu postihovať až 1 z 10 osôb)
·                kŕče v bruchu
·                bolesť brucha
·                hnačka
·                nevoľnosť
 
Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 osôb)
·                závrat
·                nepríjemný pocit v bruchu (brušný dyskomfort)
·                vracanie
·                krv v stolici
·                nepríjemný pocit v oblasti konečníka (anorektálny dyskomfort)
 
Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1 000 osôb)
·                reakcie precitlivenosti
·                mdloby
 
Neznáme (častosť nemožno odhadnúť z dostupných údajov)
·                opuch kože a sliznice, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním (angioneurotický edém)
·                rýchlo prebiehajúca, život ohrozujúca alergická (anafylaktická) reakcia
·                strata tekutín (dehydratácia)
·                zápal hrubého čreva
 
Závraty a mdloby môžu súvisieť so zápchou (sťažená stolica, bolesť brucha) a nie nevyhnutne s podávaním samotného bisakodylu.
 
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
 
5.       Ako uchovávať Dulcolax
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Dulcolax obsahuje
 
Čapíky:
-        Liečivo je 10 mg bisakodylu v 1 čapíku.
-        Ďalšia zložka je Witepsol W 45.
 
Ako vyzerá Dulcolax a obsah balenia
 
Biely nepriehľadný čapík torpédovitého tvaru v alumíniovej fólii, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.
 
Veľkosť balenia: 6 alebo 10 čapíkov
 
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
 
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim nad Rýnom
Nemecko
 
Výrobcovia
 
Istituto de Angeli S.R.L.
Localita Prulli
50066 Reggello
Taliansko
 
a
 
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim nad Rýnom
Nemecko
 
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2014.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Boehringer Ingelheim
Balenie: 6 čapíkov
Kód:
85042
ŠUKL kód: 85042
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyTráviaci systém
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuTrávenie a metabolizmusZápcha