DEPRIM 30tbl

DEPRIM 30tbl

Zlepšuje alebo znižuje pocity skľúčenosti, apatiu a sprievodné príznaky ako je všeobecne zlý pocit, strata chuti a nespavosť. Zlepšuje náladu, zvyšuje životaschopnosť a fyzickú aktivitu a chuť do práce.

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
DEPRIM®
(Hypericum perforatum L, herba, extractum siccum normatum)
 
filmom obalené tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Deprim obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po 4-6 týždňoch, musíte kontaktovať lekára.
-        Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.       Čo je Deprim a na čo sa používa
2.       Skôr ako užijete Deprim
3.       Ako užívať Deprim
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Deprim
6.       Ďalšie informácie1.       ČO JE DEPRIM A NA ČO SA POUŽÍVA

Deprim je rastlinný liek, ktorý sa používa pri miernych až stredne závažných depresívnych stavoch s príznakmi ako skľúčenosť, nízka životaschopnosť, apatia a nedostatok energie.

Deprim zlepšuje alebo znižuje pocity skľúčenosti, apatiu a sprievodné príznaky ako je všeobecne zlý pocit, strata chuti a nespavosť. Zlepšuje náladu, zvyšuje životaschopnosť a fyzickú aktivitu a chuť do práce.


2.       SKÔR AKO UŽIJETE DEPRIM

Neužívajte Deprim
- pri ťažkej depresii
- pri závažných depresívnych ochoreniach so sklonom k samovražde
- pri známej precitlivenosti na liečivo alebo niektorú pomocnú látku
- pri známej precitlivenosti na svetlo (fotosenzitivita).

Deprim sa nesmie používať spolu s týmito liečivami:
- antikoagulanciá kumarínového typu (lieky proti zrážanlivosti krvi)
- cyklosporín
- digoxín
- indinavir a iné inhibítory proteáz používané pri liečbe infekcií HIV.

Tablety sa nepodávajú deťom do 6 rokov.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Deprimu
Deprim môže pri súčasnom užívaní znížiť účinok teofylínu a niektorých antidepresív. Preto v takomto prípade nepoužívajte Deprim bez odporúčania lekára (pozri časť Interakcie (Užívanie spolu s inými liekmi)).
Počas liečby Deprimom sa musíte vyvarovať opaľovaniu alebo nadmernému vystavovaniu UV žiarenia. Po podaní vyšších dávok ako sú odporúčané sa môže objaviť precitlivenosť kože na UV žiarenie (fotosenzitivita).

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Deprim, tak ako iné lieky s obsahom extraktu z ľubovníka bodkovaného može ovplyvniť metabolizmus viacerých pečeňových enzýmov, ktoré metabolizujú lieky. Sérové hladiny týchto liekov môžu byť znížené, čím je znížený aj ich účinok. V niektorých prípadoch môže ukončenie podávania Deprimu následne zvýšiť koncentrácie liečiva s možnosťou toxických účinkov. Boli pozorované jednotlivé prípady interakcií (vzájomného sa ovplyvnenia) s nasledujúcimi liečivami, ktoré viedli k zníženému liečebnému účinku:
-          antikoagulancia kumarínového typu (lieky proti zrážanlivosti krvi)
-          digoxín
-          indinavir
-          nefazolon, amitryptilín, nortryptilín, paroxetin, sertralin
-          perorálna antikoncepcia
-          teofylín.
Môže dôjsť k zvýšeniu fotosenzibilizačného účinku (precitlivenosť kože na UV žiarenie) iných liekov.
Súčasné podávanie centrálne tlmivých antidepresív (lieky používané na liečbu depresie) môže zvýšiť ich účinnosť.

Užívanie Deprimu s jedlom a nápojmi
Počas liečby nesmiete piť alkoholické nápoje.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Deprim sa počas tehotenstva a dojčenia môže podávať len na odporúčanie lekára.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nie je známe.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Deprimu
Liek obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3.       AKO UŽÍVAŤ DEPRIM

Ak Vám lekár neodporučí inak, Deprim užívajte nasledovne:
 
Dospelí a deti nad 12 rokov:
2 filmom obalené tablety trikrát denne.

Deti od 6 do 12 rokov:
Podľa odporúčania lekára, 3ažmaximálne 4tablety denne, podané ráno alebo na obed.
Filmom obalené tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa tekutinou.

Najlepší účinok z liečby sa dostaví, ak sa Deprim užíva pravidelne počas niekoľkých týždňov.
Môžete očakávať, že sa budete cítiť lepšie po 10 až 14 dňoch liečby.
Ak nedôjde k zlepšeniu ochorenia po 4-6 týždňoch liečby, liek prestaňte užívať a vyhľadajte lekára.

Ak užijete viac Deprimu, ako máte
V takomto prípade sa nevystavujte účinkom priameho slnečného žiarenia a UV žiareniu počas 1 až 2 týždňov. Nižšie uvedené vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť v závažnejšej forme.
Doposiaľ nie sú známe údaje o predávkovaní liekmi obsahujúcimi extrakt ľubovníka bodkovaného u ľudí.

Ak zabudnete užiť Deprim
Užite ho čo najskôr. Ak je už čas na ďalšiu dávku, vynechanú dávku neužívajte a pokračujte v normálnom dávkovaní. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Deprim môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Zriedkavo sa môžu vyskytnúť žalúdočno-črevné problémy, alergické reakcie (napr. sčervenanie, svrbenie), únava, nepokoj, závraty, zmätenosť a sucho v ústach.
U pacientov precitlivených na slnečné žiarenie sa po opaľovaní môžu vyskytnúť reakcie podobné popáleninám.
U pacientov s bipolárnymi poruchami hrozí riziko nového prepuknutia mánie.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5.       AKO UCHOVÁVAŤ DEPRIM

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Liek uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte Deprim po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Deprim obsahuje
 
Liečivo je:
Každá tableta obsahuje suchý extrakt ľubovníka bodkovaného 60 mg (zodpovedá 0,3 mg celkového hypericínu)
(Hypericum perforatum L, herba, extractum siccum normatum) 3-6:1

Ďalšie zložky sú:
Monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, mastenec, magnéziumstearát, bezvodý koloidný oxid kremičitý, hypromelóza, makrogol 400, karnaubský vosk, chinolínová žltá E 104, indigotín E 132, oxid titaničitý E 171.

Ako vyzerá Deprim a obsah balenia
 
Deprim sú zelené okrúhle obojstranne vyduté filmom obalené tablety.
Balenie obsahuje 3 x 10 filmom obalených tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
 
Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1000 Ľubľana, Slovinsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v decembri 2009.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Sandoz
Balenie: 30 tabliet
Kategórie: Voľnopredajné liekyNervový systém
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuHlava a nervyNespavosťÚnava, vyčerpanosť