Cetirizin-ratiopharm 10mg 7tbl

Cetirizin-ratiopharm 10mg 7tbl

Antialergikum určené na zmiernenie nosových a očných príznakov sezónnej a celoročnej alergickej nádchy a na zmiernenie príznakov dlhotrvajúcej žihľavky nejasného pôvodu (chronická idiopatická urtikária).

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Antialergikum Cetirizin od Ratiopharmy je určené na zmiernenie nosových a očných príznakov sezónnej a celoročnej alergickej nádchy a na zmiernenie príznakov dlhotrvajúcej žihľavky nejasného pôvodu (chronická idiopatická urtikária).
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Cetirizin-ratiopharm® 10
mg pozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-           Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
-           Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-           Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
-           Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1.         Čo je Cetirizin-ratiopharm® 10 mg a na čo sa používa.
2.         Skôr ako použijete Cetirizin-ratiopharm® 10 mg.
3.         Ako užívať Cetirizin-ratiopharm® 10 mg.
4.         Možné vedľajšie účinky.
5.         Ako uchovávať Cetirizin-ratiopharm® 10 mg.
6.         Ďalšie informácie.
 
 
1.         ČO JE Cetirizin-ratiopharm® 10 mg A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Liečivom lieku Cetirizin-ratiopharm® 10 mg je cetirizín dihydrochlorid.
Cetirizin-ratiopharm® 10 mg je antialergikum.
 
U dospelých a detí vo veku 6 rokov a starších je Cetirizin-ratiopharm® 10 mg určený:
-           na zmiernenie nosových a očných príznakov sezónnej a celoročnej alergickej nádchy,
-           na zmiernenie príznakov dlhotrvajúcej žihľavky nejasného pôvodu (chronická idiopatická urtikária).
 
2.         SKÔR AKO POUŽIJETE Cetirizin-ratiopharm® 10 mg
 
Nepoužívajte Cetirizin-ratiopharm® 10 mg
-           Keď máte závažnú poruchu obličiek (závažné zlyhanie obličiek s hodnotami klírensu kreatinínu menej ako 10 ml/min),
-           Keď ste alergický(á) (precitlivený(á)) na liečivo lieku Cetirizin-ratiopharm® 10 mg, na ktorúkoľvek z iných zložiek alebo prísad obsiahnutých v lieku, na deriváty hydroxyzínu alebo piperazínu (úzko súvisiace liečivá iných liekov).
 
Nepoužívajte Cetirizin-ratiopharm® 10 mg filmom obalené tablety
-           Keď máte dedičné problémy neznášanlivosti galaktózy, lapónskeho nedostatku laktázy alebo glukózo- galaktózovej malabsorpcie.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Cetirizin-ratiopharm® 10 mg
Ak máte závažnú poruchu obličiek, požiadajte Vášho lekára o radu a ak je to potrebné, budete užívať nižšiu dávku. Novú dávku určí Váš lekár.
Ak máte epilepsiu alebo sa u Vás v minulosti vyskytli kŕče, mali by ste o tom povedať Vášmu lekárovi a požiadať ho o radu.
 
Žiadne klinicky významné interakcie medzi alkoholom (pri hladine 0,5 promile v krvi, čo zodpovedá vypitiu jedného pohárika vína) a cetirizínom v bežných liečebných dávkach sa nezistili. Avšak, tak ako v prípade všetkých antihistaminík, odporúča sa vylúčiť súčasnú konzumáciu alkoholu.
 
Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Vzhľadom na profil cetirizínu sa neočakávajú žiadne interakcie s ostatnými liekmi.
 
Užívanie lieku Cetirizin-ratiopharm® 10 mg s jedlom a nápojmi
Jedlo významne neovplyvňuje mieru vstrebávania cetirizínu.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Rovnako ako iné lieky, Cetirizin-ratiopharm® 10 mg sa nemá podávať tehotným ženám. Napriek tomu by prípadné náhodné užitie lieku tehotnou ženou nemalo mať žiadne škodlivé účinky na plod. Užívanie lieku sa však ma ukončiť.
 
Cetirizin-ratiopharm® 10 mg sa nemá užívať počas dojčenia, pretože cetirizín prechádza do materského mlieka. 
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Klinické štúdie nepreukázali poruchu pozornosti, bdelosti a schopnosti viesť motorové vozidlo po užití lieku Cetirizin-ratiopharm® 10 mg v odporúčaných dávkach.
Ak sa chystáte viesť motorové vozidlo, zúčastňovať sa na možných nebezpečných činnostiach alebo obsluhovať stroje, neprekračujte odporúčanú dávku a dôkladne sledujte reakcie svojho organizmu na liek.
Ak ste citlivý pacient, môže súbežné užívanie alkoholu alebo užívanie iných látok tlmiacich centrálnu nervovú sústavu vyvolaťďalšie zníženie bdelosti a výkonnosti. 
 
Dôležitá informácia o niektorých zložkách lieku Cetirizin-ratiopharm® 10 mg
Cetirizin-ratiopharm® 10 mg, filmom obalené tablety, obsahuje laktózu. V prípade, že Vám Váš lekár oznámil, že neznášate niektoré cukry, prosím kontaktujte Vášho lekára predtým, ako užijete tento liek.
 
3. AKO UŽÍVAŤ Cetirizin-ratiopharm® 10 mg
 
Ako a kedy máte užívať Cetirizin-ratiopharm® 10 mg
Tieto pokyny sú platné, ak Váš lekár Vám neurčil odlišné pokyny, ako užívať Cetirizin-ratiopharm® 10 mg.
Prosím, dodržiavajte tieto pokyny, inak Cetirizin-ratiopharm® 10 mg nemusí byť plne účinný.
 
Tablety je treba prehltnúť celé a zapiť malým množstvom vody.
 
Dospelí a deti staršie ako 12 rokov:
10 mg tableta jedenkrát denne.
 
Deti vo veku od 6 do 12 rokov: 
5 mg (1/2 tablety) dvakrát denne.
 
 
Pacienti so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie obličiek
Pacientom so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek sa odporúča 5 mg jedenkrát denne.
Ak máte pocit, že účinok lieku Cetirizin-ratiopharm® 10 mg je veľmi slabý alebo veľmi silný, poraďte sa prosím s Vaším lekárom.
 
Dĺžka liečby:
Dĺžka liečby závisí od druhu, trvania a priebehu Vášho ochorenia a určuje ju Váš lekár.
 
Ak užijete viac lieku Cetirizin-ratiopharm® 10 mg, ako je máte
Ak užijete vyššiu ako odporúčanú dávku lieku Cetirizin-ratiopharm® 10 mg, informujte prosím Vášho lekára, ktorý rozhodne o ďalších opatreniach, ak sú potrebné. 
 
Po závažnom predávkovaní sa vedľajšie účinky uvedené ďalej môžu vyskytnúť so zvýšenou intenzitou. Boli popísané tieto nežiaduce účinky: zmätenosť, hnačka, závraty, únava, bolesti hlavy, nevoľnosť, rozšírenie zreničiek, svrbenie, nepokoj, útlm, spavosť, otupenosť, abnormálne rýchla činnosť srdca, tras a zadržiavanie moču.
 
Ak zabudnete užiť Cetirizin-ratiopharm® 10 mg
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak prestanete užívať Cetirizin-ratiopharm® 10 mg
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto lieku, obráťte sa prosím na Vášho lekára alebo lekárnika.
 
4.         MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, Cetirizin-ratiopharm® 10 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené po uvedení lieku na trh. Ich výskyt je určený ako: časté: od 1 pacienta zo 100 do 1 z 10; menej časté: od 1 pacienta z 1 000 do 1 zo 100; zriedkavé: od 1 pacienta z 10 000 do 1 z 1 000; veľmi zriedkavé: menej ako 1 pacient z 10 000. 
 
-           ochorenia krvi a lymfatického systému: 
veľmi zriedkavé: úbytok krvných doštičiek;
 
-           telo ako celok: 
časté: únava;
 
-           ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti : 
zriedkavé: tachykardia (zrýchlená činnosť srdca);
 
-           ochorenia oka:
veľmi zriedkavé: porucha akomodácie šošovky (schopnosti zaostrovania pohľadu),
neostré/rozmazané videnie; mimovoľné cirkulárne pohyby očnej gule;
 
-           poruchy a ochorenia žalúdočno-črevného traktu: 
časté: hnačka, sucho v ústach, nevoľnosť;
menej časté: bolesti brucha;
 
-           celkové poruchy a reakcie v mieste podania:  
menej časté: asténia (extrémna únava), nevoľnosť; 
zriedkavé: edém (opuch);
 
-           poruchy imunitného systému: 
zriedkavé: alergické reakcie, niektoré závažné reakcie z precitlivenosti;
 
-           ochorenia pečene a žlčových ciest:
zriedkavé: abnormálna funkcia pečene;
-           abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia:  
zriedkavé: prírastok hmotnosti;
 
-           poruchy nervového systému: 
časté: závraty, bolesti hlavy;
menej časté: parestézia (abnormálne pocity na koži);
zriedkavé: kŕče, poruchy pohybu;
veľmi zriedkavé: porucha chuti, mdloby, tras;
 
-           psychiatrické poruchy a ochorenia: 
časté: ospalosť;
menej časté: rozrušenie;
zriedkavé: agresivita, zmätenosť, depresia, halucinácie, nespavosť;
veľmi zriedkavé: tiky;
 
-           poruchy obličiek a močových ciest: 
veľmi zriedkavé: ťažkosti s močením;
 
-           ochorenia dýchacieho systému: 
časté: zápal hltanu, nádcha;
 
-           poruchy kože a podkožného tkaniva: 
menej časté: svrbenie, vyrážka;
zriedkavé: žihľavka;
veľmi zriedkavé: opuch, lokalizovaná lieková vyrážka.
 
Ak sa u Vás objaví niektorý z vyššie vymenovaných nežiaducich účinkov, informujte prosím Vášho lekára, ktorý posúdi závažnosť účinku a rozhodne o ďalších možných nevyhnutných opatreniach. Ak si myslíte, že sa u Vás objavil akýkoľvek nežiaduci účinok nespomenutý v tejto informácii pre používateľa, informujte prosím Vášho lekára alebo lekárnika.
 
5.         AKO UCHOVÁVAŤ Cetirizin-ratiopharm® 10 mg
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte Cetirizin-ratiopharm® 10 mg po dátume exspirácie, ktorý je vyznačený na obale.
 
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie 
 
6.         ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Cetirizin-ratiopharm® 10 mg obsahuje:
-           Liečivom je cetirizín dihydrochlorid. Jedna filmom obalená tableta obsahuje 10 mg cetirizín dihydrochloridu.
-           Pomocné látky: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, filmotvorná vrstva Opadry Y-1-7000 biela (oxid titaničitý E171 hypromelóza E464, makrogol 400).
 
Ako vyzerá Cetirizin-ratiopharm® 10 mg a obsah balenia
Filmom obalené tablety.
Veľkosť balenia: 7 filmom obalených tabliet.
 
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
 
ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Nemecko

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: ratiopharm
Balenie: 7 tabliet
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cestyKoža a vlasy
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuDýchanieKoža