Canesten dermálny krém 20g

Canesten dermálny krém 20g

Používa sa na liečbu kožných infekcií a infekcií slizníc, ktoré sú spôsobené kvasinkami, plesňami a niektorými baktériami.

6,50 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
8,25 €
Skladom
8,20 €
Skladom
24,50 €
Skladom
13,00 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Canesten dermálny  krém sa používa na liečbu kožných infekcií a infekcií slizníc, ktoré sú spôsobené kvasinkami, plesňami a niektorými baktériami.
 
Canesten  10 mg/g dermálny krém 20g (klotrimazol)
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 7 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.         Čo je Canesten a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Canesten  
3.         Ako používať Canesten  
4.         Možné vedľajšie účinky
5          Ako uchovávať Canesten  
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je Canesten  a na čo sa používa
 
Liečivo lieku klotrimazol je antimykotikum, liek na liečenie kožných ochorení.
Pôsobí proti mnohým choroboplodným hubovitým mikroorganizmom, vrátane dermatofytov,
kvasiniek a plesní. Pôsobí aj na niektoré druhy baktérií.
 
Canesten dermálny  krém sa používa na liečbu kožných infekcií a infekcií slizníc, ktoré sú spôsobené kvasinkami, plesňami a niektorými baktériami, ako sú:
 
·         plesňové ochorenia (dermatomykózy); vyskytujú sa najčastejšie na miestach, ktoré sa ľahko zaparujú (v kožných záhyboch): medzi prstami na nohách (tinea pedum), v oblasti rias (tinea inguinalis), na trupe (tinea corporis), na rukách (tinea manuum). Prejavujú sa sčervenením, svrbením, niekedy aj olupovaním kože, prípadne môže dôjsť aj k bolestivým prasklinám kože.
·         pityriasis versicolor – sa prejavuje zvyčajne na hrudníku alebo na chrbte ako olupujúce sa, nesvrbivé škvrny.
·         erytrazma saprejavuje ako hnedočervené, mierne šupinaté, ostro ohraničené nesvrbivé škvrny až plochy v oblastiach, ktoré sa môžu zapariť alebo medzi prstami.
·         zápal vonkajších rodidiel u žien (vulvitída) - prejavuje sa svrbením, sčervenením, pálením, zdurením alebo bolestivosťou vonkajších rodidiel
·         zápal žaluďa pohlavného údu u mužov (balanitída) - prejavuje sa sčervenením a svrbením žaluďa a predkožky, prípadne páchnucim výtokom z predkožkového vaku.
 
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Canesten  
 
Nepoužívajte Canesten  
-        ak ste alergický na klotrimazol, cetylstearylalkohol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (uvedených v časti 6).
 
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať Canesten , obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
 
V prípade infekcie pošvy sa odporúča zdržať sa pohlavného styku. Počas používania tohto lieku sa môže infekcia preniesť na partnera.
 
Sexuálny partner má tiež podstúpiť lokálnu liečbu, a to nielen v prípade príznakov infekcie, akými sú svrbenie a zápal. Liečba oboch sexuálnych partnerov predchádza vzniku možnej opakovanej infekcie (reinfekcie).
 
Ak sa vám príznaky vrátia v priebehu 1 mesiaca alebo nepozorujete zlepšenie, vyhľadajte lekára.
 
Ak máte horúčku (teplotu 38 °C alebo vyššiu), bolesť podbrušia, bolesť chrbta, zapáchajúci výtok z pošvy, nevoľnosť, krvácanie z pošvy a/alebo súvisiacu bolesť chrbta, vyhľadajte lekára. 
 
Zamedzte kontaktu s očami. Neprehĺtajte.
 
Canesten  môže znížiť účinnosť a bezpečnosť ochranných antikoncepčných prostriedkov na báze gumy (prezervatív, pesar). Tento účinok je dočasný a vyskytuje sa iba počas liečby.
 
Deti a dospievajúci
Liek je určený na používanie u dospelých a je vhodný pre deti od 2 rokov.
 
Iné lieky a Canesten  
Ak teraz používate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Tehotenstvo,  dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.
 
O použití lieku v prvých troch mesiacoch tehotenstva musí rozhodnúť lekár.
Počas liečby krémom Canesten sa má dojčenie prerušiť.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Canesten nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
Canesten  obsahuje cetylstearylalkohol
Cetylstearylalkohol môže spôsobiť lokálne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu).
 
 
3.       Ako používať Canesten  
 
Vždy používajte tento liek presne podľa návodu v tejto písomnej informácii pre používateľa. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Najčastejšie sa Canesten nanáša 2 až 3-krát denne na postihnuté miesta v tenkej vrstve (zvyčajne postačuje asi 1/2 centimetra krému na plochu veľkosti dlane).
Pred použitím je potrebné postihnuté miesta umyť a vysušiť. Na úplný účinok je nevyhnutné dostatočne dlhé používanie krému i po vymiznutí pôvodných príznakov ochorenia (napr. svrbenia). Zvyčajná dĺžka liečby je 3 až 4 týždne pri plesňových ochoreniach kože (dermatomykózy), 2 až 4 týždne pri ochorení erytrazma a 1 až 3 týždne v prípade pytiriasis versicolor. Pri zápaloch vonkajších rodidiel u žien a žaľuďa u mužov trvá liečba minimálne 1 až 2 týždne.
Bez súhlasu lekára nepoužívajte u detí do 2 rokov.
 
Ak použijete viac lieku Canesten, ako máte
Prípady predávkovania nie sú známe.
Pri náhodnom požití lieku dieťaťom vyhľadajte lekára alebo najbližšiu službu prvej pomoci v nemocnici.
 
Ak zabudnete použiť Canesten  
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Najčastejšie sa vyskytujúce vedľajšie účinky klotrimazolu, liečiva obsiahnutého v dermálnom kréme Canesten, sú nasledovné.
 
Poruchy imunitného systému:
alergická reakcia (synkopa (mdloba), hypotenzia (nízky tlak krvi), dýchavičnosť, žihľavka).
 
Poruchy kože a podkožného tkaniva:
tvorba pľuzgierov, mierna bolesť/bolesť, opuch, erytém (sčervenenie), podráždenie, exfoliácia (olupovanie kože), svrbenie, vyrážka, pichanie/pálenie.
 
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
 
5.       Ako uchovávať Canesten  
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nepoužívajte Canesten, ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia lieku.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Canesten  obsahuje:
-          Liečivo je klotrimazol. 1 g zmývateľného krému (typu o/v) obsahuje 10 mg klotrimazolu.
-          Ďalšie zložky sú sorbitanstearát, polysorbát 60, cetylpalmitát, cetylstearylalkohol, benzylalkohol, oktyldodekanol, čistená voda.
 
Ako vyzerá Canesten a obsah balenia
Canesten je jemný biely krém.
Balenie: 20 g krému.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii 
Bayer, spol. s r.o.
Digital Park II, Einsteinova 25
851 01 Bratislava
Slovenská republika
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
 
Bayer, spol. s r.o.
Tel. +42 12 59 21 31 11
e-mail: bayer@bayer.sk
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári  2014.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Bayer
Balenie: 20g
Kód:
02869
ŠUKL kód: 02869
EAN:
8585028200608
Kategórie: Voľnopredajné liekyKoža a vlasyKožné infekcie
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuKožaInfekcie, dezinfekcia