Canespor roztok 15ml

Canespor roztok 15ml

Dermálny roztok. Používa sa na liečbu plesňových ochorení kože.

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

Skladom
6,50 €
Skladom
27,50 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Canespor roztok
10 mg/ml dermálny roztok
bifonazol
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-                 Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.       Čo je Canespor roztok a na čo sa používa
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Canespor roztok
3.       Ako používať Canespor roztok
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Canespor roztok
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je Canespor roztok a na čo sa používa
 
Canespor roztok obsahuje liečivo bifonazol. Bifonazol je antimykotikum so širokým spektrom účinku na liečbu plesňových ochorení kože. Preniká postihnutými vrstvami kože a pôsobí proti plesniam.
 
Canespor roztok sa používa na liečbu plesňových ochorení kože (mykóz) vyvolaných dermatofytmi, kvasinkami, plesňami a inými hubami, ako sú napr. Malassezia furfur a na ochorenia vyvolané Corynebacterium minutissimum.
 
Patria sem plesňové ochorenia nôh a rúk (tinea pedis, tinea manuum), plesňové ochorenia kože a kožných záhybov (tinea corporis, tinea inguinalis), pityriasis versicolor (plesňové ochorenie spôsobené Malassezia furfur), erytrazma (kožná infekcia spôsobená Corynebacterium minutissimum),povrchové kandidózy.
 
 
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Canespor roztok
 
Nepoužívajte Canespor roztok
-        ak ste alergický na bifonazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
 
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať Canespor roztok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Zamedzte kontaktu tohto lieku s očami. Canespor roztok je určený na vonkajšie použitie. Neprehĺtajte.
 
Ak ste u vás vyskytla reakcia z precitlivenosti na iné imidazolové antimykotiká (napr. ekonazol, klotrimazol, mikonazol), lieky s obsahom bifonazolu musíte používať opatrne.
 
Deti
U dojčiat a detí do 3 rokov sa Canespor roztok môže podávať len pod lekárskym dohľadom.
 
Iné lieky a Canespor roztok
Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Ak užívate warfarín, poraďte sa o používaní lieku Canespor roztok so svojím lekárom.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Canespor roztok nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
 
3.       Ako používať Canespor roztok
 
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Odporúčaná dávka
Canespor roztok sa nanáša a dôkladne sa vtiera v tenkej vrstve na postihnuté miesta kože raz denne, najvhodnejšie večer pred spaním. Malé množstvo kvapiek (približne 3 kvapky) väčšinou postačuje na ošetrenie plochy približne veľkosti dlane.
 
Dĺžka liečby
V nepretržitej liečbe liekom Canespor roztok musíte pokračovať aj vtedy, keď príznaky, ako je pálenie a svrbenie, vymiznú. V závislosti od typu ochorenia je dĺžka liečby nasledovná:
 
Ochorenie
Dĺžka trvania liečby
Mykózy chodidiel (tinea pedis, tinea pedis interdigitalis)
3 týždne
Mykózy na trupe, rukách a kožných záhyboch (tinea corporis, tinea manuum, tinea inguinalis)
2-3 týždne
Pityriasis versicolor
2 týždne
Erytrazma
2 týždne
Povrchové kandidózy kože
2-4 týždne
 
Ak sa váš stav zhorší alebo nepociťujete zlepšenie v priebehu 1 týždňa liečby, musíte navštíviť svojho lekára.
 
Čo ešte musíte robiť?
Denne si vymieňajte uterák a jednotlivé časti odevu, ktoré prichádzajú do kontaktu s postihnutými miestami kože. Toto opatrenie zabráni rozšíreniu plesňovej infekcie na iné časti vášho tela alebo na iných ľudí.
 
Ak použijete viac lieku Canespor roztok, ako máte
Canespor roztok je určený na vonkajšie použitie. Predávkovanie je pri správnom podávaní nepravdepodobné. V prípade neúmyselného požitia tohto lieku kontaktujte ihneď svojho lekára.
 
Ak zabudnete použiť Canespor roztok
Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Liečbu neukončite skôr, ako sa odporúča v tejto písomnej informácii pre používateľa, pretože sa infekcia môže vrátiť.
 
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Bolesť v mieste podania, periférny edém (opuch ruky alebo nohy) v mieste podania.
 
Poruchy kože a podkožného tkaniva
Kontaktná dermatitída (zápal kože spôsobený podaním krému), alergická dermatitída (zápal kože vyvolaný alergickou reakciou na krém), sčervenanie, svrbenie, vyrážka, žihľavka, pľuzgier, odlupovanie kože, ekzém, suchá koža, podráždenie kože, odlupovanie a mokvanie (macerácia) kože, pocit pálenia kože.
 
Tieto vedľajšie účinky po ukončení liečby samovoľne vymiznú.
 
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
 
5.       Ako uchovávať Canespor roztok
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
 
Tento liek obsahuje etanol, ktorý je horľavý. Uchovávajte mimo zápalných zdrojov.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete viditeľné prejavy poškodenia lieku.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Canespor roztok obsahuje
-          Liečivo je bifonazol. 1 ml dermálneho roztoku obsahuje 10 mg bifonazolu.
-          Ďalšie zložky sú etanol 96%, izopropylmyristát.
 
Ako vyzerá Canespor roztok a obsah balenia
Canespor roztok je číry bezfarebný až svetložltý roztok.
Veľkosť balenia: 15 ml
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii 
Bayer, spol. s r.o.
Digital Park II, Einsteinova 25
851 01 Bratislava
Slovenská republika
 
Výrobca
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
24106 Kiel
Nemecko
 
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2014.
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
 
Bayer, spol. s r.o.
Tel. +42 12 59 21 31 11
Fax +42 12 59 21 33 34
e-mail: bayer@bayer.sk

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Bayer
Balenie: 15ml
Kategórie: Voľnopredajné liekyKoža a vlasyKožné infekcie
Trápi ma: