Arpalit NEO sprej - Ektoparazitický prípravok 150ml A.U.V.
biocídy výstraha

Arpalit NEO sprej - Ektoparazitický prípravok 150ml A.U.V.

Kožný sprej (roztok) proti vonkajším parazitom na domácich zvieratách. Údržba chlievikov a pelechov. Nevhodný pre mačky.

8,00 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 4 bonusové body

Dostupné balenie

  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie

Arpalit Neo 4,7 / 1,2 mg / g kožný sprej, roztok
Vyhradený veterinárny liek

OBSAH LIEKU
1 gram (1,34 ml) obsahuje:
Liečivé látky: Permethrinum 25:75 (cis: trans): 4,7 mg Fenoxycarbum: 1,2 mg

CHARAKTERISTIKA LIEKU
Číra, bezfarebná tekutina s ľahkou parfumáciou vo forme aerosolu s hnacím plynom. Arpalit Neo 4,7 / 1,2 mg / g kožný sprej, roztok je ektoparazitický prípravok s ovicidním a larvicidním účinkom.

CIEĽOVÝ DRUH
Nepotravinárske druhy zvierat: psy, vtáky, plazy a iné drobné zvieratá.

INDIKÁCIE
Liečba a prevencia ektoparazitóz u nepotravinových zvierat, najmä psov, vtákov, plazov a iných drobných zvierat. Pôsobí proti blchám (Ctenocephalides spp., Kliešťom (Ixodes spp., Dermacentor spp., Haemaphysalis spp.), Všetkým (Haematopinus spp.), Všenkám (Mallophaga spp.), Roztočom (ACARE spp.) A ich vývojovým štádiám. K dezinsekcii príbytkov zvierat.

KONTRAINDIKÁCIE
Nepoužívať u chorých zvierat. Nepoužívať u mačiek. Zabráňte možnému styku mačiek so psami po ošetrení. Nepoužívať pri známej precitlivenosti na niektorú z obsiahnutých látok. Nepoužívať u mláďat do 2 mesiacov veku a v dobe laktácie.

VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Len ojedinele môže u precitlivených jedincov dôjsť k prejavom intoxikácie (zhoršenie kvality až strata srsti, vracanie, záchvevy, tras, kŕče, spomalené dýchanie). V prípade výskytu nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií vyhľadajte veterinárneho lekára.

SPÔSOB A CESTA PODANIA
Pred upotrebením pretrepať. Nádobku je nutné držať vo zvislej polohe. Prípravok sa nanáša stlačením rozprašovača proti smeru srsti alebo perie zo vzdialenosti 15-20 cm od povrchu tela. Veľkosť dávky sa odvíja od veľkosti ošetrovaného zvieraťa. Ošetrenie sa vykonáva len do ľahkého zvlhčenia pokožky alebo srsti prípravkom po celom povrchu tela zvieraťa s výnimkou tvárovej časti. Na ošetrenie tvárovej časti tela sa liek nastrieka na ruku v rukavici a opatrne sa votrie do srsti, aby nedošlo k zasiahnutiu otvorov. Srsť sa prečeše hrebeňom, kefou alebo sa rukou premasíruje, aby prípravok prestúpil až na kožu. Po ošetrení je nutné zviera po dobu 48 hodín nekúpať. Ošetrenie je možné po 1 týždni opakovať.

Pri ošetrení plazov, vtákov a drobných živočíchov dbajte na zvýšenú opatrnosť. Po aplikácii prípravku zabráňte olizovaniu ošetrenej srsti. V prípade potreby sa obráťte na veterinárneho lekára.

Zároveň s ošetrením zvieraťa je vhodné vystriekať prípravkom do mokra i jeho príbytok a nechať zaschnúť.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE
Pri práci používajte ochranné rukavice. Pri aplikácii je nutné chrániť oči pred zásahom spreja. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Nepoužívajte v blízkosti ohňa. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na žeravé predmety. Ani vyprázdnenú nádobku neprepichujte a nevhadzujte do ohňa. Po práci si dôkladne umyte ruky vodou a mydlom. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. V prípade zasiahnutia pokožky či sliznice opláchnite exponovanú časť ihneď po expozícii veľkým množstvom vody. V prípade zasiahnutia očí vypláchnite veľkým množstvom pitnej vody. Ak sa dostavia príznaky podráždenia (vyrážka), alergická reakcia alebo systémové účinky, vyhľadajte lekársku pomoc.

Ľudia so známou precitlivenosťou na permethrin by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liekom.

Prípravok sa nesmie dostať do priameho kontaktu s potravinami, pitnou vodou, detskými hračkami. Neaplikovať do akvárií a rybníkov - pre vodné organizmy a včely je prípravok toxický.

Osobitnú pozornosť je nutné venovať aj nakladanie s nepoužitým veterinárnym liekom alebo odpadom, ktorý pochádza z tohto lieku - viď bod 14.

Zabráňte kontaktu detí s ošetreným zvieraťom po dobu 24 hodín.

Nepoužívať u mačiek. Prípravok je extrémne jedovatý pre mačky. Prípravok môže byť pre mačky nebezpečný aj po kontakte s ošetreným psom. Prípravok môže dráždiť kožu, sliznicu a alergizovat.

Rezistencia parazitov voči ktorejkoľvek skupine ektoparazitik sa môže vyvinúť po častom, opakovanom použití účinnej látky z rovnakej skupiny.

OSOBITNÉ PODMIENKY PRE UCHOVÁVANIE
Uchovávajte pri teplote do 25 ° C. Nádoba je pod tlakom: nevystavujte slnečnému žiareniu a teplotám nad 50 ° C. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti uvedeného na dne nádobky.

ŠPECIÁLNE OPATRENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÉHO LIEKU ALEBO ODPADOV
Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi. Prípravok nesmie kontaminovať vodné toky, pretože je toxický pre ryby a ďalšie vodné organizmy.

MENO A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE.
Aveflor a.s, Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika
IČO: 64259838
www.aveflor.cz

REGISTRAČNÉ ČÍSLO
99/033/09-C

DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKO:
SÍDLO FIRMY AVEFLOR SK, s.r.o.

Pezinská 18
Malacky Slovenská republika

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: AVEFLOR
Balenie: 150ml
Kód:
M17119
ŠUKL kód:
EAN:
Kategórie: KozmetikaRepelentyVeterinárne produkty
Trápi ma: