Antistax 360mg 60tbl

Antistax 360mg 60tbl

Používa sa na prevenciu a liečbu príznakov objavujúcich sa pri známej chronickej žilovej nedostatočnosti, v spojitosti s kŕčovými žilami, vrátane opuchov predkolenia, ťažkých alebo unavených nôh, pocitu napätia, mravčenia (pichania) a bolesti.

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Antistax 360 mg
filmom obalené tablety
 
suchý výťažok z listov červeného viniča hroznorodého (4-6:1, AS 195)
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Antistax 360 mg obozretne,
aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 6 týždňov, musíte kontaktovať svojho lekára.
-                 Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.       Čo je Antistax 360 mg a na čo sa používa
2.       Skôr ako užijete Antistax 360 mg
3.       Ako užívať Antistax 360 mg
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Antistax 360 mg
6.       Ďalšie informácie
 
 
1.       ČO JE ANTISTAX 360 MG A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Suchý výťažok z listov červeného viniča hroznorodého so štandardizovaným obsahom flavonoidov AS 195, ktoré majú preukázaný protizápalový účinok, je aktívnou zložkou Antistaxu 360 mg. Táto aktívna zložka predstavuje komplexnú zmes zlúčenín rôznych skupín, ktorá chráni krvné cievy, znižuje transfer plazmy alebo vody do medzitkanivového priestoru a tým bráni tvorbe opuchu alebo zmenšuje existujúci opuch dolných končatín.
 
Antistax 360 mg sa používa na prevenciu a liečbu príznakov objavujúcich sa pri známej chronickej žilovej nedostatočnosti, v spojitosti s kŕčovými žilami, vrátane opuchov predkolenia, ťažkých alebo unavených nôh, pocitu napätia, mravčenia (pichania) a bolesti.
 
 
2.       SKÔR AKO UŽIJETE ANTISTAX 360 MG
 
Neužívajte Antistax 360 mg
-        ak ste alergický (precitlivený) na suchý výťažok z listov červeného viniča hroznorodého alebo na ktorúkoľvek ďalšiu zložku Antistaxu 360 mg.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Antistaxu 360 mg
-                 ak sa u vás, obzvlášť v jednej končatine, objavia príznaky ako náhly opuch, začervenanie kože, pocit napätia, teplo a bolesť, poraďte sa so svojím lekárom, pretože tieto príznaky môžu byť spôsobené tromboflebitídou (zápal žíl sprevádzaný zrážaním krvi). Tieto príznaky nie sú spôsobené liečbou výťažkom z listov červeného viniča hroznorodého, v liečbe môžete pokračovať.
-                 ak nezaznamenáte uspokojivé zlepšenie vášho stavu počas 6 týždňov liečby, poraďte sa so svojím lekárom, nakoľko opuch môže mať iné príčiny.
 
Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Neboli hlásené žiadne interakcie s inými liekmi.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
U tehotných žien a dojčiacich matiek nie sú dostupné žiadne skúsenosti. Preto sa užívanie lieku Antistax
360 mg neodporúča.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Neboli vykonané žiadne štúdie vplyvu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
 
3.       AKO UŽÍVAŤ ANTISTAX 360 MG
 
Vždy užívajte Antistax 360 mg presne tak, ako vám povedal váš lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Obvyklá dávka pre dospelých je 1 filmom obalená tableta (360 mg) denne. Dávku môžete zvýšiť na 2 filmom obalené tablety denne, ktoré sa užívajú ráno. Tablety prehĺtajte celé, zapite vodou, pred jedlom.
 
Ak užijete viac Antistaxu 360 mg, ako máte
Ak užijete viac Antistaxu 360 mg, ako máte, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Boli hlásené jednotlivé prípady predávkovania. Nebol hlásený žiadny závažný vedľajší účinok spojený s liečbou Antistaxom.
 
Ak zabudnete užiť Antistax 360 mg
Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete, ale neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú. Ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Antistax 360 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Bola použitá nasledovná klasifikácia frekvencií výskytu:
veľmi časté:                 môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb;
časté:                          môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb;
menej časté:                 môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb;
zriedkavé:                     môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb;
veľmi zriedkavé:           môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb;
neznáme:                      nedá sa stanoviť z dostupných údajov.
 
Poruchy gastrointestinálneho traktu
Menej časté:                 Nevoľnosť (nauzea), žalúdočné ťažkosti a iné príznaky týkajúce sa tráviaceho traktu
 
 
Poruchy kože a podkožného tkaniva
Menej časté:                 Svrbivá vyrážka, žihľavka a iné reakcie precitlivenosti
           
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ ANTISTAX 360 MG
 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C, v originálnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
Tabletu vyberajte z blistra až tesne pred užitím.
Uchovávajte mimo  dohľadu a dosahu detí.
 
Nepoužívajte Antistax 360 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Antistax 360 mg obsahuje
 
-                 Liečivo je 360 mg suchého výťažku z listov červeného viniča hroznorodého (4-6:1, AS 195,
extrakčné činidlo: voda) v jednej filmom obalenej tablete.
-        Ďalšími zložkami sú:
         Jadro tablety: mikroryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, bezvodý hydrogénuhličitan vápenatý, krospovidón, bezvodý koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát.
         Obal tablety: hypromelóza, glyceroltristearát, oxid titaničitý (E171), mastenec, červený oxid železitý (E 172), čistená voda.
 
Ako Antistax 360 mg vyzerá a obsah balenia
 
Filmom obalené podlhovasté bikonvexné tablety hnedo-červenej farby, bez deliacej ryhy.
 
Al/PVC/PVDC blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.
Veľkosť balenia: 30 alebo 60 filmom obalených tabliet
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim nad Rýnom
Nemecko
 
 

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v máji 2012.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Boehringer Ingelheim
Balenie: 60 tabliet
Kategórie: Voľnopredajné liekySrdce a cievy
Trápi ma: Kŕčové žily, varixy