Ajatin Plus 1% roztok s rozprašovačom 1000ml

Ajatin Plus 1% roztok 1000ml

5,00 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie

1.NÁZEV PØÍPRAVKU AJATIN ® PROFARMA solutio (Benzododecinii bromidum)
2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ PØÍPRAVKU Benzododecinii bromidum (Benzododecinium bromatum) 100g v 1000g roztoku 10% nebo 10g v 1000g roztoku 1%.
3.VZHLED Bezbarvý nebo slabì nažloutlý, èirý roztok s charakteristickým zápachem k vnìjšímu použití.
4.KLINICKÉ ÚDAJE
» 4.1. INDIKACE: Pøípravek je urèen na povrchovou dezinfekci kùže, dezinfekci rukou a pøedmìtù a také k dezinfekci malých ran a odøenin pro osoby všech vìkových skupin.
» 4.2.DÁVKOVÁNÍ A ZPÙSOB PODÁNÍ:
- Hygienická dezinfekce rukou 0.5-1 % roztok
- Gumové pøedmìty 2% roztok
- Hraèky 1% roztok - expozice 60 min.
- Inkubátory 2% roztok - expozice 30 min.
- Kožené pøedmìty, kožešiny, nábytek potažený kùží èi plastickou hmotou 2% roztok - expozice 60min.
- Omítka, beton, malba, nátìry 2% roztok - expozice 60min.
- Lékaøské teplomìry, výrobky z plastických hmot 1% roztok - expozice 30 min.
Vneste odmìøené množství 10% roztoku do vody pro požadovan koncentraci a dobøe promíchejte. Pokud není doporuèeno jinak ponoøte ruce èi pøedmìt do pøipraveného roztoku na požadovanou dobu a nechte pùsobit. (dle pøedepsaného øedìní) Pøíprava 1% roztoku: 10 ml (2 èajové lžièky) dolijte 990 ml vody. Z 1000 ml Ajatinu®Profarma 10% mùžete pøipravit až 10 litrù 1% roztoku.
» 4.3.KONTRAINDIKACE: Epidermální senzibilizace mùže být zaznamenána pøi styku s úèinnou látkou nebo látkou stejné chemické skupiny.
» 4.4.SPECIÁLNÍ UPOZORNÌNÍ: Ajatin pøi nízkých teplotách vytváøí bílý zákal a sediment, které vymizí pøi uložení na teplejší místo (asi 22oC).
» 4.5.INTERAKCE: Alkálie (mýdlo) ruší dezinfekèní úèinek Ajatinu. Nevhodná je kombinace pøípravku se silnì oxidujícími látkami.
» 4.6.TÌHOTENSTVÍ A LAKTACE: Pøípravek mùže být používán ženami ve fertilními vìku, v tìhotenství i pøi laktaci.
» 4.7.MOŽNOST SNÍŽENÍ POZORNOSTI PØI ØÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A STROJÙ: Použití pøípravku nesnižuje pozornost pøi øízení motorových vozidel a strojù.
» 4.8.NEŽÁDOUCÍ ÚÈINKY: U hypersenzitivních osob nebo po opakovaném použití se mohou objevit na kùži vyrážky rùzného charakteru a intenzity, výskyt až v 8%. Od roku 2000 nebyla zaznamenána ani jedna. » 4.9.PØEDÁVKOVÁNÍ: Možnost kožní vyrážky rùzného charakteru a intenzity. Léèba symptomaticky pod dohledem lékaøe.
5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI Farmakoterapeutická skupina: Antiseptikum, dezinficiens
» 5.1. Farmakodynamické vlastnosti: Dezinfekèní pøípravek ze skupiny kvartérních amoniových solí s fenolovým koeficientem 20-30, benzododecinium jako bromid je velmi dobøe rozpustný ve vodì, svým detergentním úèinkem ruší transportní funkci membrány
pøedevším grampozitivních mikrobù. V nižších koncentracích má nejistý úèinek na nìkteré gramnegativnì podmínìné patogenní mikroby (Proteus, Pseudomonas apod.). Nenièí Mycobacterium tuberculosis a spory bakterii. Pøi delších expozicích inaktivuje nìkteré viry.
» 5.2. FARMAKOKINETICKÉ VLASTNOSTI: Pøípravek je urèen pro vnìjší užití. Absorbce kùží je jen minimální.
6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE:
» 6.1.SEZNAM VŠECH POMOCNÝCH LÁTEK Aqua purificata
» 6.2.INKOMPATIBILITY: K dispozici je léková forma jen k vnìjší dezinfekci, vyrábí se ve formì roztoku.
Fyzikální nebo chemická inkompatibilita pøi míchání pøípravku do infúzních roztokù není aktuální.
» 6.3.DOBA POUŽITELNOSTI: 3 roky
» 6.4.PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ: Pøípravek skladovat v dobøe uzavøeném originálním obalu pøi teplotì 15-25oC, chránit pøed mrazem (pøi nižší teplotì se tvoøí sraženina).
» 6.5.DRUH OBALU: Lékovka sklenìná hnìdá s PP šroubovacím uzávìrem a s PE vložkou (zátkou). Balení:
1 x 500 ml (varianta i s mechanickým rozprašovaèem)
1 x 1000 ml (varianta i s mechanickým rozprašovaèem)
1 x 5000 ml
» 6.6.NÁVOD K UŽITÍ: Pøípravek se pøed použitím øedí vodou na 0,5 - 2% roztok. Odmìøené množství roztoku se vnese do vody dobøe promíchá. Tento roztok se používá pouze k zevní dezinfekci podle pokynù uvedených v pøíbalové informaci a dle tabulky øedìní pokud nepøedepsáno jinak.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Profarma-Produkt
Balenie:
Kód:
M5669
ŠUKL kód:
EAN:
Kategórie: Zdravotnícke potrebyČistenie, dezinfikácia a rany
Trápi ma: