zodac 7 tbl antihistaminikum

Zodac 7tbl

alergická nádcha, alergický zápal spojiviek, alergické prejavy na koži ... Úľava pri prejavoch alergie

5,05 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Antihistaminikum, antialergikum  ZODAC, filmom obalené tablety cetirizín dihydrochlorid. na zmiernenie nosových a očných príznakov sezónnej a celoročnej alergickej nádchy, na zmiernenie príznakov dlhotrvajúcej žihľavky nejasného pôvodu (chronická idiopatická urtikária). Od 6 rokov veku.
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Zodac pozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-       Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-       Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-       Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po 3 dňoch, musíte kontaktovať lekára.
-       Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Zodac a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Zodac
3. Ako užívať Zodac
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Zodac
6. Ďalšie informácie
 
 
1.      Čo je ZODACa na Čo sa pouŽÍva
 
Liečivom Zodacu je cetirizín dihydrochlorid.
Zodac je antialergikum.
 
U dospelých a detí vo veku 6 rokov a starších je Zodac určený:
-        na zmiernenie nosových a očných príznakov sezónnej a celoročnej alergickej nádchy,
-        na zmiernenie príznakov dlhotrvajúcej žihľavky nejasného pôvodu (chronická idiopatická urtikária).
 
 
2.      skôr ako použijete ZODAC
 
Nepoužívajte Zodac
-        Keď máte závažnú poruchu obličiek (závažné zlyhanie obličiek s hodnotami klírensu kreatinínu menej ako 10 ml/min),
-        Keď ste alergický(á) (precitlivený(á) na liečivo Zodacu, na ktorúkoľvek z iných zložiek alebo prísad obsiahnutých v lieku, na deriváty hydroxyzínu alebo piperazínu (úzko súvisiace liečivá iných liekov).
 
Nepoužívajte Zodac 10 mg filmom obalené tablety
-        Keď máte dedičné problémy neznášanlivosti galaktózy, lapónskeho nedostatku laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Zodacu
Ak máte závažnú poruchu obličiek, požiadajte Vášho lekára o radu a ak je to potrebné, budete užívať nižšiu dávku. Novú dávku určí Váš lekár.
 
Ak máte epilepsiu alebo sa u Vás v minulosti vyskytli kŕče, mali by ste o tom povedať Vášmu lekárovi a požiadať ho o radu.
 
Žiadne klinicky významné interakcie medzi alkoholom (pri hladine 0,5 promile v krvi, čo zodpovedá vypitiu jedného pohárika vína) a cetirizínom v bežných liečebných dávkach sa nezistili. Avšak, tak ako v prípade všetkých antihistaminík, odporúča sa vylúčiť súčasnú konzumáciu alkoholu.
 
Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Vzhľadom na profil cetirizínu sa neočakávajú žiadne interakcie s ostatnými liekmi.
 
Užívanie Zodac u s jedlom a nápojmi
Jedlo významne neovplyvňuje mieru vstrebávania cetirizínu.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Rovnako ako iné lieky, Zodac sa nemá podávať tehotným ženám. Napriek tomu by prípadné náhodné užitie lieku tehotnou ženou nemalo mať žiadne škodlivé účinky na plod. Užívanie lieku sa však ma ukončiť.
 
Zodac sa nemá užívať počas dojčenia, pretože cetirizín prechádza do materského mlieka.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Klinické štúdie nepreukázali poruchu pozornosti, bdelosti a schopnosti viesť motorové vozidlo po užití Zodac u v odporúčaných dávkach.
Ak sa chystáte viesť motorové vozidlo, zúčastňovať sa na možných nebezpečných činnostiach alebo obsluhovať stroje, neprekračujte odporúčanú dávku a dôkladne sledujte reakcie svojho organizmu na liek.
Ak ste citlivý pacient, môže súbežné užívanie alkoholu alebo užívanie iných látok tlmiacich centrálnu nervovú sústavu vyvolať ďalšie zníženie bdelosti a výkonnosti.
 
Dôležitá informácia o niektorých zložkách Zodacu
Zodac, filmom obalené tablety, obsahuje laktózu. V prípade, že Vám Váš lekár oznámil, že neznášate niektoré cukry, prosím kontaktujte Vášho lekára predtým, ako užijete tento liek.
 
 
3.      ako UŽÍVAŤ ZODAC
 
Ako a kedy máte užívať Zodac
Tieto pokyny sú platné, ak Váš lekár Vám neurčil odlišné pokyny, ako užívať Zodac.
Prosím, dodržiavajte tieto pokyny, inak Zodac nemusí byť plne účinný.
 
Tablety je treba prehltnúť celé a zapiť malým množstvom vody.
 
Dospelí a deti staršie ako 12 rokov:
10 mg tableta jedenkrát denne.
 
Deti vo veku od 6 do 12 rokov:
5 mg (1/2 tablety) dvakrát denne.
 
Pacienti so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie obličiek
Pacientom so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek sa odporúča 5 mg jedenkrát denne.
 
Ak máte pocit, že účinok lieku Zodac je veľmi slabý alebo veľmi silný, poraďte sa prosím s Vaším lekárom.
 
Dĺžka liečby:
Dĺžka liečby závisí od druhu, trvania a priebehu Vášho ochorenia a určuje ju Váš lekár.
 
Ak užijete viac Zodacu, ako máte
Ak užijete vyššiu ako odporúčanú dávku Zodacu, informujte prosím Vášho lekára, ktorý rozhodne o ďalších opatreniach, ak sú potrebné.
 
Po závažnom predávkovaní sa vedľajšie účinky uvedené ďalej môžu vyskytnúť so zvýšenou intenzitou. Boli popísané tieto nežiaduce účinky: zmätenosť, hnačka, závraty, únava, bolesti hlavy, nevoľnosť, rozšírenie zreničiek, svrbenie, nepokoj, útlm, spavosť, otupenosť, abnormálne rýchla činnosť srdca, tras a zadržiavanie moču.
 
Ak zabudnete užiť Zodac
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak prestanete užívať Zodac
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto lieku, obráťte sa prosím na Vášho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.      MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, Zodac môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené po uvedení lieku na trh. Ich výskyt je určený ako: časté: od 1 pacienta zo 100 do 1 z 10; menej časté: od 1 pacienta z 1 000 do 1 zo 100; zriedkavé: od 1 pacienta z 10 000 do 1 z 1 000; veľmi zriedkavé: menej ako 1 pacient z 10 000.
 
ochorenia krvi a lymfatického systému:
veľmi zriedkavé: úbytok krvných doštičiek;
telo ako celok:
časté: únava;
ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti:
zriedkavé: tachykardia (zrýchlená činnosť srdca);
ochorenia oka:
veľmi zriedkavé: porucha akomodácie šošovky (schopnosti zaostrovania pohľadu), neostré/rozmazané videnie; mimovoľné cirkulárne pohyby očnej gule;
poruchy a ochorenia žalúdočno-črevného traktu:
časté: hnačka, sucho v ústach, nevoľnosť;
menej časté: bolesti brucha;
celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
menej časté: asténia (extrémna únava), nevoľnosť;
zriedkavé: edém (opuch);
poruchy imunitného systému:
zriedkavé: alergické reakcie, niektoré závažné reakcie z precitlivenosti (veľmi zriedkavo);
ochorenia pečene a žlčových ciest:
zriedkavé: abnormálna funkcia pečene;
abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia:
zriedkavé: prírastok hmotnosti;
poruchy nervového systému:
časté: závraty, bolesti hlavy;
menej časté: parestézia (abnormálne pocity na koži);
zriedkavé: kŕče, poruchy pohybu;
veľmi zriedkavé: porucha chuti, mdloby, tras;
psychiatrické poruchy a ochorenia:
časté: ospalosť;
menej časté: rozrušenie;
zriedkavé: agresivita, zmätenosť, depresia, halucinácie, nespavosť;
veľmi zriedkavé: tiky;
poruchy obličiek a močových ciest:
veľmi zriedkavé: ťažkosti s močením;
ochorenia dýchacieho systému:
časté: zápal hltanu, nádcha;
poruchy kože a podkožného tkaniva:
menej časté: svrbenie, vyrážka;
zriedkavé: žihľavka;
veľmi zriedkavé: opuch, lokalizovaná lieková vyrážka.
 
Ak sa u Vás objaví niektorý z vyššie vymenovaných nežiaducich účinkov, informujte prosím Vášho lekára, ktorý posúdi závažnosť účinku a rozhodne o ďalších možných nevyhnutných opatreniach. Ak si myslíte, že sa u Vás objavil akýkoľvek nežiaduci účinok nespomenutý v tejto informácii pre používateľa, informujte prosím Vášho lekára alebo lekárnika.
 
 
5.      AKO UCHOVÁVAŤ ZODAC
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky uchovávania.
Nepoužívajte Zodac po dátume exspirácie, ktorý je vyznačený na obale.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.      ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Zodac obsahuje:
Liečivo: Cetirizini dihydrochloridum (dihydrochlorid cetirizínu) 10 mg v 1 filmom obalenej tablete.
Pomocné látky: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, povidón, magnéziumstearát, hypromelóza, makrogol, mastenec, oxid titaničitý, simetikónová emulzia SE 4.
 
Ako vyzerá Zodac a obsah balenia
Biele až takmer biele oválne filmom obalené tablety s deliacou ryhou
 
Veľkosť balenia: 5 alebo 7 filmom obalených tabliet
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Zentiva k.s., Praha, Česká republika
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2010.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.