Ušná instilácia burow 20g

Ušná instilácia burow 20g

Ušné kvapky pri liečbe zápalových ochorení vonkajšieho zvukovodu. Roztok octanu a vínanu hlinitého

2,50 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 1 bonusový bod
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie

Písomná informácia pre používateľa

Burow ušná instilácia VULM

roztok octanu a vínanu hlinitého

Instillatio aluminii acetico-tartarici

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Burow ušná instilácia VULM a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Burow ušnú instiláciu VULM

3. Ako používať Burow ušnú instiláciu VULM

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Burow ušnú instiláciu VULM

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 

1. Čo je Burow ušná instilácia VULM a na čo sa používa

 

Burow ušná instilácia VULM obsahuje liečivo roztok octanu a vínanu hlinitého. Pre svoj sťahujúci účinok sa používa pri liečbe zápalových ochorení vonkajšieho zvukovodu.

Ušná instilácia na lokálne použitie s obsahom organickej soli hliníka so sťahujúcim účinkom. Organická soľ hliníka v mieste pôsobenia zráža povrchovú vrstvu bielkoviny, čím vytvára na povrchu kože a sliznice vrstvu, ktorá uľahčuje hojenie a tvorbu nového tkaniva.

 

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Burow ušnú instiláciu VULM

 

Nepoužívajte Burow ušnú instiláciu VULM

- ak ste alergický na roztok octanu a vínanu hlinitého alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Liek je určený len na ušné použitie. Po aplikácii fľašku zatvorte.

Iné lieky a Burow ušná instilácia VULM

Pri lokálnom použití neprichádza vzájomné pôsobenie iných liekov do úvahy. Bez odporúčania lekára nekombinujte s inými lokálne podávanými ušnými liekmi.

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek je určený na lokálne použitie, nemá vplyv na zmeny pozornosti a koncentrácie a neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

3. Ako používať Burow ušnú instiláciu VULM

 

Do zvukovodu zaveďte gázovú vložku a každé dve hodiny prevlhčite roztokom.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 

4. Možné vedľajšie účinky

 

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb):

- Pri lokálnom použití prevažne podráždenia kože.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

 

5. Ako uchovávať Burow ušnú instiláciu VULM

 

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke alebo fľaške za označením ,,EXP:“.

Chráňte pred slnkom a svetlom. Uchovávajte dobre uzatvorené v suchu pri teplote do 25 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 

Čo Burow ušná instilácia VULM obsahuje

- Liečivo je roztok octanu a vínanu hlinitého. 1,0 g ušnej instilácie obsahuje 400 mg roztoku octanu a vínanu hlinitého (10%).

- Ďalšie zložky sú zriedený lieh, čistená voda.

Ako vyzerá Burow ušná instilácia VULM a obsah balenia

Plastová fľaška s etiketou, papierovou škatuľkou, písomnou informáciou pre používateľa.

Veľkosť balenia: 10 g, 20 g. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

VULM s.r.o., Tuhovská 18, 831 06 Bratislava, Slovenská republika

tel.: +421 2 32 181 111

e-mail: info@vulm.sk

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 05/2016.

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (www.sukl.sk).

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: VULM
Balenie: 20 g
Kód:
18362
ŠUKL kód: 18362
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyZmyslové orgány
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuOči, uši