Sanorin 1‰, nosová roztoková instilácia 10ml

Sanorin 1‰, nosová roztoková instilácia 10ml

Sanorin 1 ‰ spôsobuje zúženie zápalom rozšírených ciev nosovej sliznice, čo vedie ku zmenšeniu opuchu sliznice a uvoľneniu hlienov z nosa, prínosových dutín a trubice spájajúcej stredné ucho a hltan (Eustachova trubica). Tým sa umožní voľné dýchanie nosom. Liečebný účinok nastupuje spravidla do 5 minút a pretrváva 4-6 hodín.

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Sanorin 1 ‰
Nosová roztoková instilácia
(Naphazolini nitras)
 
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Sanorin 1 ‰ obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-           Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-           Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-           Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 3 dní, musíte kontaktovať lekára.
-           Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
  1. Čo je Sanorin 1 ‰ a na čo sa používa
  2. Skôr ako použijete Sanorin 1 ‰
  3. Ako používať Sanorin 1 ‰
  4. Možné vedľajšie účinky
  5. Ako uchovávať Sanorin 1 ‰
  6. Ďalšie informácie
 
 
1.         ČO JE SANORIN 1 ‰ A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Sanorin 1 ‰ spôsobuje zúženie zápalom rozšírených ciev nosovej sliznice, čo vedie ku zmenšeniu opuchu sliznice a uvoľneniu hlienov z nosa, prínosových dutín a trubice spájajúcej stredné ucho a hltan (Eustachova trubica). Tým sa umožní voľné dýchanie nosom. Liečebný účinok nastupuje spravidla do 5 minút a pretrváva 4-6 hodín.
 
Sanorin 1 ‰ sa používa ako nosová instilácia na zmiernenie príznakov pri akútnej nádche, zápale prínosových dutín, zápale sliznice sluchovej trubice a zápale stredného ucha. Ďalej sa podáva na odpuchnutie sliznice pri diagnostických a liečebných zákrokoch.
Sanorin 1 ‰ môžu používať dospievajúci od 15 rokov a dospelí.
 
 
2.         SKÔR AKO POUŽIJETE SANORIN 1 ‰
 
Nepoužívajte Sanorin 1 ‰:
-          keď ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Sanorinu 1 ‰. Najčastejšími prejavmi precitlivenosti sú kožná vyrážka a svrbenie.
-          keď trpíte suchým zápalom nosovej sliznice (prejavuje sa pocitom sucha v nose a tvorbou chrást v okolí nosových prieduchov).
Liek sa nesmie podávať deťom a dospievajúcim do 15 rokov.
 
Buďte zvlášť opatrný pri používaní Sanorinu 1 ‰:
-          ak trpíte závažným ochorením srdca a ciev (srdcová nedostatočnosť, vysoký krvný tlak)
-          ak trpíte poruchou látkovej výmeny (cukrovka, zvýšená činnosť štítnej žľazy)
-          ak trpíte nádorom nadobličiek (feochromocytóm)
-          ak trpíte prieduškovou astmou
-          ak ste liečení niektorými liekmi užívanými na liečbu depresií alebo Parkinsonovej choroby (inhibítory monoaminooxidázy), prípadne inými liečivami, ktoré môžu zvyšovať krvný tlak
 
Používanie iných liekov
Pri súbežnom podávaní Sanorinu 1 ‰ a niektorých liekov užívaných na liečbu depresií alebo Parkinsonovej choroby (inhibítory monoaminooxidázy, tricyklické antidepresíva) môže dôjsť k zvýšeniu krvného tlaku.
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Sanorin 1 ‰ sa môže používať počas tehotenstva a dojčenia len na odporučenie lekára.
 
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
Ďalšie informácie o niektorých zložkách Sanorinu 1 ‰
Liek obsahuje konzervačnú látku metylparabén, ktorý môže vyvolať alergickú reakciu a to i oneskorene (s odstupom niekoľkých hodín po aplikácii lieku).
 
 
3.         AKO POUŽÍVAŤ SANORIN 1 ‰
 
Pokiaľ lekár neurčí inak, vkvapkávajú sa 1-3 kvapky lieku do oboch nosových dierok niekoľkokrát denne (stačí 3-krát denne). Medzi jednotlivými dávkami musí byť časový odstup najmenej 4 hodiny. Liek sa používa krátkodobo. Liek by sa nemal používať dlhšie ako 1 týždeň. Pokiaľ sa uvoľní nosový prieduch, môže byť liečba ukončená i skôr. Liek sa smie opakovane podať až po niekoľkodennom prerušení liečby.
 
Liek sa vkvapkáva do nosovej dierky v miernom záklone hlavy. Pri vkvapkávaní do ľavej nosovej dierky sa odporúča hlavu pootočiť doľava a pri vkvapkávaní do pravej nosovej dierky sa odporúča pootočiť hlavu doprava.
 
Pri krvácaní z prednej časti nosa je možné vložiť vatový tampónik namočený v lieku.
 
Ak máte pocit, že účinok Sanorinu 1 ‰ je príliš silný alebo príliš slabý, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Ak použijete viac Sanorinu 1 ‰, ako máte:
Pri náhodnom použití väčšieho množstva lieku dieťaťom alebo dospelým okamžite vyhľadajte lekára alebo lekárnika.
 
Ak zabudnete použiť Sanorin 1 ‰:
Nezdvojnásobujte nasledujúcu dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.         MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Sanorin 1 ‰ môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. U zvlášť citlivých pacientov sa občas môžu vyskytnúť mierne vedľajšie účinky ako pálenie a suchosť nosovej sliznice. V celkom ojedinelých prípadoch sa môžu po odznení účinkov vyskytnúť silné pocity upchatého nosa. Veľmi zriedka (najmä pri predávkovaní) sa môžu dostaviť celkové účinky v dôsledku podráždenia sympatikového nervstva, ako je nervozita, zvýšené potenie, bolesť hlavy, triaška, zrýchlenie srdcovej činnosti, búšenie srdca a zvýšený krvný tlak. Dlhodobé a časté používanie Sanorinu 1 ‰ môže viesť k chronickému upchávaniu nosa a vysychaniu slizníc.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.         AKO UCHOVÁVAŤ SANORIN 1 ‰
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C, v pôvodnom vnútornom obale, aby bol liek chránený pred svetlom. Chráňte pred mrazom.
Nepoužívajte Sanorin 1 ‰ po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.
Liek spotrebujte do 28 dní po jeho 1. otvorení.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.         Ďalšie informácie
 
Čo Sanorin 1 ‰ obsahuje
 
Liečivo je: naphazolini nitras 0,01 g (zodpovedá 0,0076 g nafazolínu) v 10 ml.
Ďalšie zložky sú: kyselina boritá, edamín, metylparabén, čistená voda
 
Ako vyzerá Sanorin 1 ‰  a obsah balenia
Sanorin 1 ‰  je číry bezfarebný roztok bez zápachu.
Sklenená fľaštička obsahuje 10 ml roztoku.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Teva Czech Industries s.r.o., 747 70 Opava, Komárov, Česká republika
 
 
Ďalšie informácie o tomto lieku získate u miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 11/2011.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.