Robitussin Junior sirup 100ml

Robitussin Junior sirup 100ml

na suchý dráždivý kašeľ

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Robitussin Junior
3,75 mg/5 ml, sirup
Dextrometorfaniumhydrobromid
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Robitussin Junior obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 7 dní, musíte kontaktovať lekára.
-        Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.         Čo je Robitussin Junior a na čo sa používa
2.         Skôr ako užijete Robitussin Junior
3.         Ako užívať Robitussin Junior
4.         Možné vedľajšie účinky
5          Ako uchovávať Robitussin Junior
6.         Ďalšie informácie
 
 
1.       ČO JE ROBITUSSIN JUNIOR A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Robitussin Junior je liek na tlmenie kašľa, ktorý upokojuje a kontroluje suchý, pretrvávajúci kašeľ.
 
 
2.       SKÔR AKO UŽIJETE ROBITUSSIN JUNIOR
 
Neužívajte Robitussin Junior
-        keď ste precitlivený (alergický) na dextrometorfan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek.
-        keď užívate na lekársky predpis inhibítor monoaminoxidázy (IMAO), čo je liek na depresiu alebo do 14 dní po ukončení liečby.
-                keď máte kašeľ s nadmernou tvorbou hlienu
-                nepoužívajte u detí do 2 rokov.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Robitussinu Junior
-        Pred užívaním sa poraďte s lekárom, ak máte chronický kašeľ, ktorý sa vyskytuje pri fajčení alebo chronickom ochorení pľúc, ako je astma alebo rozdutie pľúc (emfyzém)
-        Pred užívaním sa poraďte s lekárom, ak máte dýchaciu nedostatočnosť alebo trpíte ochorením pečene.
-                Ukončite užívanie a poraďte sa so svojím lekárom, ak kašeľ pretrváva viac ako 7 dní (3 dni u detí), vracia sa alebo je sprevádzaný horúčkou, vyrážkou alebo pretrvávajúcou bolesťou hlavy. Toto môžu byť znaky závažného stavu.
-                Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
-                Neprekračujte odporúčané dávkovanie.
 
Užívanie iných liekov
Neužívajte tento liek, ak v súčasnosti užívate na lekársky predpis inhibítor monoaminoxidázy (IMAO) alebo do 14 dní po ukončení užívania lieku s inhibítorom monoaminoxidázy (IMAO).
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Užívanie Robitussinu Junior s jedlom a nápojmi
Tento liek sa odporúča na použitie iba u detí.
Počas tejto liečby sa treba vyvarovať alkoholickým nápojom alebo liekom obsahujúcim alkohol.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Tento liek sa odporúča na použitie iba u detí.
Ak ste tehotná alebo dojčíte, pred použitím sa poraďte so zdravotníckym pracovníkom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Tento liek sa odporúča na použitie iba u detí.
Robitussin Junior môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje vzhľadom na výskyt ospalosti a závratu.
Ľudia, ktorí vedú vozidlá a obsluhujú stroje si musia uvedomiť, že tento liek obsahuje alkohol.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách sirupu Robitussin Junior
·                     Tento liek obsahuje sorbitol a maltitol, ktoré môžu byť škodlivé pre osoby trpiace neznášanlivosťou cukrov.
·                     Tento liek obsahuje 2,5% (V/V) etanolu (alkohol). Liek je škodlivý pre ľudí trpiacich alkoholizmom. Musí sa vziať do úvahy u tehotných a dojčiacich žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s ochorením pečene alebo epilepsiou.
·                Tento liek obsahuje amarant (E123),
·                 Informácia pre diabetikov: nie je pravdepodobné, že by sladidlá obsiahnuté v lieku ovplyvnili Vašu cukrovku.
·                 Tento liek neobsahuje cukor a nevyvoláva tvorbu zubného kazu
 
 
3.       AKO UŽÍVAŤ ROBITUSSIN JUNIOR
 
Vždy užívajte Robitussin Junior presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Pokiaľ lekár neurčil ináč, riaďte sa dávkovacou schémou:
 
Deti od 6-12 rokov: 10 ml každé 4 hodiny.
 
Deti od 2-6 rokov: 5 ml každé 4 hodiny.
Pred použitím sa poraďte s lekárom.
 
Nepoužívajte u detí do 2 rokov. 
Neprekračujte odporúčané dávkovanie.
Liek sa neodporúča používať dlhšie ako 7 dní.
Ak sa príznaky nezlepšia alebo ak sa zhoršia, poraďte sa so svojím lekárom.
 
Spôsob podávania
Liek sa užíva cez ústa. Sirup vypite po nameraní individuálnej dávky priloženou odmerkou.
 
Ak užijete viac Robitussinu Junior ako máte
V prípade náhodného predávkovania prerušte užívanie a okamžite vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.
 
Ak zabudnete užiť Robitussin Junior
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Robitussin Junior môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky dextrometorfaniumhydrobromidu, liečiva obsiahnutého v lieku, sú zriedkavé, môžu sa však vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky:
 
Zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 1 000 pacientov, no viac ako u 1 z 10 000 pacientov):
precitlivenosť, nevoľnosť, vracanie, závrat alebo ospalosť.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ ROBITUSSIN JUNIOR
 
Uchovávajte pri teplote do 25°C.
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte Robitussin Junior po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na balení. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Nepoužívajte Robitussin Junior, ak je poškodené povrchové tesnenie.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Robitussin Junior obsahuje
 
Liečivo je dextrometorfaniumhydrobromid.
5 ml sirupu obsahuje 3,75 mg dextrometorfaniumhydrobromidu.
 
Ďalšie zložky súglycerol (E422), sodná soľ karmelózy, benzoan sodný (E211), dinátriumedetát, maltitol (E965), etanol (96% V/V), bezvodá kyselina citrónová, amarant (E123), karamel (E150), levomentol, višňová aróma, sorbitol (70%) (E420), nátriumcyklamát (E952), draselná soľ acesulfamu (E950), čistená voda.
 
Ako vyzerá Robitussin Junior a obsah balenia
Opis lieku: číra, červená tekutina s typickou vôňou a višňovou arómou. Fľaša z hnedého skla, biely samotesniaci uzáver so závitom (PP) s tesniacou vložkou (PE), škatuľka, odmerný pohár 10 ml (PP).
Veľkosť balenia: 50 alebo 100 ml.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Pfizer Corporation Austria GmbH
Consumer Healthcare
Floridsdorfer Hauptstrasse 1
1210 Viedeň, Rakúsko
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
 
 PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.
Tower 115
Pribinova 25 
811 09 Bratislava
Tel.: +421 2 3355 5500
 
Výrobca
 
Doppel Farmaceutici S.r.l.
Via Martiri delle Foibe 1
29016 Cortemaggiore (Piacenza)
Taliansko
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 01/2012.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Pfizer
Balenie: 100ml
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cesty
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuDýchanieDráždivý kašeľ