Rhinallergy 60tbl

Rhinallergy 60tbl

peľové alergie, slzenie očí, alergická nádcha

5,10 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
RHINALLERGY, tablety
Homeopatický liek
 
Cibuľa kuchynská, Ambrózia palinolistá, Očianka lekárska, Sabadilla lekárska, Zlatobyľ obyčajná,
dichlórhydrát histamínu
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívaťtento liek,pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
-                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 7 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.         Čo je RHINALLERGY a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete RHINALLERGY
3.         Ako užívať RHINALLERGY
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať RHINALLERGY
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je RHINALLERGY a na čo sa používa
 
RHINALLERGY tablety je zložený homeopatický liek, ktorý sa používa na symptomatickú liečbu  
alergickej nádchy.
 
 
2.       Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete RHINALLERGY
 
Neužívajte RHINALLERGY
 
-        ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku
 
Upozornenia a opatrenia
 
Ak Vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím
tohto lieku.
 
Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 7 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
Iné lieky a RHINALLERGY
 
Žiadne interakcie nie sú známe.
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať  ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
RHINALLERGY a jedlo, nápoje
 
Žiadne interakcie s jedlom alebo s nápojmi neboli zistené.
 
Tehotenstvo,  dojčenie a plodnosť
 
Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
 
RHINALLERGYtablety nemajú žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
RHINALLERGY obsahuje sacharózu a laktózu
 
 
3.       Ako užívať RHINALLERGY
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.  Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.
 
Odporúčaná dávka je:
Dospelí a deti: 1 tabletu 3 – 6 krát denne nechať voľne rozpustiť v ústach.
So zlepšením zdravotného stavu predlžujte intervaly podávania. V  liečbe pokračujte do vymiznutia príznakov .
Deťom do 1 roka (dojčatá) je možné podať liek rozdrvený a rozpustený v troške vody.
 
Ak užijete  viac RHINALLERGY, ako máte
 
Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. 
 
Ak zabudnete užiť RHINALLERGY
 
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak prestanete užívať RHINALLERGY
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, alebo lekárnika .
 
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
 
 
5.       Ako uchovávať RHINALLERGY
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po „Dátum exspirácie: „
 
 Nepoužitý liek vráťte do lekárne.
 
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo RHINALLERGY obsahuje
 
Liečivá:
1 tableta (300 mg) obsahuje :
Allium cepa (Cibuľa kuchynská) 5 CH…..………….................................0,5 mg
Ambrosia artemisiifolia (Ambrózia palinolistá) 5 CH...............................0,5 mg
Euphrasia officinalis (Očianka lekárska) 5 CH…………….....………….0,5 mg
Histaminum muriaticum (dichlórhydrát histamínu) 9 CH……………......0,5 mg
Sabadilla officinalis (Sabadilla lekárska) 5 CH…………...........................0,5 mg
Solidago virgaurea (Zlatobyľ obyčajná) 5 CH...........................................0,5 mg
 
Ďalšie zložky sú:
sacharóza, monohydrát laktózy, magnéziumstearát
 
Ako vyzerá RHINALLERGY a obsah balenia
 
Tablety, biele, ploché s kolmými hranami.
Al/ PVC blister , papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov, 60 tabliet.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
BOIRON
20, rue de la Libération
69 110 SAINTE FOY LES LYON
FRANCÚZSKO
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v 10/2011.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Boiron
Balenie: 60 tabliet
Kód:
99421
ŠUKL kód: 99421
EAN:
3352712003754
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cestyAlergia
Trápi ma: DýchanieAlergické prejavy